KOPP/KOV: Met wie kunt u samenwerken?

Lokale en regionale samenwerking is van groot belang om KOPP/KOV-kinderen (voorheen KOPP/KVO-kinderen) tijdig de juiste preventie, zorg en ondersteuning te kunnen bieden. Er zijn verschillende samenwerkingspartners: ketenzorgpartners, ouders, naasten, gemeenten, zorgverzekeraars en beroepsgroepen en -verenigingen.

Succesverhalen

Bekijk het succesverhaal van professionals uit de praktijk:

Meer informatie

De infographic 'Hulproutes KOPP/KOV-kind' bevat een schematische weergave van de lokale keten van zorg, preventie en ondersteuning voor KOPP/KOV-kinderen.

> Bekijk de infographic

Ketenzorgpartners

Professionals kunnen afspraken maken over wat zij lokaal en regionaal minimaal willen realiseren voor KOPP/KOV-kinderen. De Kindcheck en de KOPP/KOV-Richtlijn zijn daarbij leidend. Het is van belang dat ketenpartners weten wie wat doet, en hoe te handelen voor welke subgroep KOPP/KOV-kinderen. Vastgelegd kan worden wie verantwoordelijk is of zijn voor:

  • signalering (allemaal)
  • risico-analyse
  • de situatie bespreken met de ouder en/of kind
  • keuze van en toeleiding naar preventie en zorg
  • uitvoering van KOPP/KOV-interventies
  • deskundigheidsbevordering
  • benodigde tools zoals ‘sociale kaart’

Ouders

Ouders zijn de eerstverantwoordelijke voor de opvoeding en ontwikkeling van het kind. Zij kunnen de beschermende factoren voor hun kind versterken. Betrokkenheid van de ouders bij hun kind en regie hierover laten voeren door ouders is belangrijk, ook als het kind (tijdelijk) niet thuiswoont of de ouder het gezag (tijdelijk) niet mag uitoefenen.

> Meer informatie voor ouders

Naasten

Naasten kunnen op een laagdrempelige wijze beschermende factoren voor het kind versterken. Denk bijvoorbeeld aan aandacht en support voor het kind van een buurvrouw, familielid of voetbalcoach.

> Meer informatie voor naasten

Gemeenten

Afstemming met gemeenten over KOPP/KOV over een geïntegreerde aanpak is van essentieel belang. Bespreek de aanbevelingen uit de KOPP-Richtlijn en de randvoorwaarden om tot een effectieve (keten)aanpak te komen.

> Download het gratis rapport

Zorgverzekeraars

Ook afstemming van zorgaanbieders met zorgverzekeraars is van belang. Zorgverzekeraars kunnen bij de contractering excpliciet het belang van aandacht voor de kinderen van de volwassen cliënten aan de orde stellen bij zorgaanbieders van volwassenenzorg. De zorgverlener van de ouder in de GGZ of huisartsenzorg (dit valt onder de zorgverzekeringswet (Zvw)) kan bijvoorbeeld in de intake een gesprek aangaan over opvoeding en ouderschap, een risico-inschatting maken voor het kind en toeleiden naar preventie- of zorgaanbod.

Beroepsgroepen en -verenigingen

Beroepsgroepen en –verenigingen zijn essentieel om te zorgen dat kennis over KOPP/KOV verspreid wordt en geïntegreerd wordt in opleidingen in de zorg. ‘Samenwerken door samen doen’ waarbij alle partijen zijn of haar eigen verantwoordelijkheid oppakt is een goede aanpak. Daarbij kan kleinschalig gestart worden door afspraken over KOPP/KOV te maken in het eigen team en met een of twee ketenpartners. De samenwerking kan vervolgens uitgebouwd worden met meer partners.

> Tips over implementatie van Richtlijnen