KOPP/KOV: Hoe te handelen als professional

Alle professionals die in contact staan met een KOPP/KOV-kind (voorheen KOPP/KVO-kind) en/of met een ouder met psychische of verslavingsproblemen dienen een risico-inschatting te maken voor het kind. Daarbij worden de risico- en beschermende factoren voor het kind in kaart gebracht.

Het handelen van de professional is erop gericht de risicofactoren te verminderen en de beschermende factoren te versterken in het leven van het KOPP/KOV-kind. Dat kan via specifieke KOPP/KOV-interventies, zoals een KOPP/KOV-brochure, een gesprek met het kind of gezin, een KOPP/KOV-kindergroep, een KOPP/KOV-oudercursus, via meer generieke interventies zoals Triple P of behandeling. In de KOPP/KOV-Richtlijn is een overzicht van KOPP/KOV-interventies opgenomen.

Instrumenten

De volgende instrumenten zijn ontwikkeld ter ondersteuning van het professionele handelen:

Kindcheck

Doelgroep: de Kindcheck is bedoeld voor professionals die werken met volwassen cliënten, zoals (huis)artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychiaters en psychologen. De Kindcheck is onderdeel van de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en verplicht professionals na te gaan of er kinderen in het gezin zijn en in te schatten of zij veilig zijn.

Inhoud: de Kindcheck bevat vijf vragen over de opvoeding en kinderen. Deze vragen dienen gesteld te worden bij ieder intakegesprek.

Afname: de Kindcheck dient afgenomen te worden in een 'ontschuldigende' sfeer voor de ouders vanwege veelvoorkomende schaamte gevoelens, schuldgevoelens en angst voor uithuisplaatsing van het kind. Door te 'ontschuldigen' wordt de kans vergroot dat ouders de ruimte voelen om hun zorgen over hun kind, de thuissituatie en de eigen rol als opvoeder te bespreken.

> Bekijk de Kindcheck

Richtlijn Kinderen van Ouders met Psychische Problemen / Verslavingsproblemen (KOPP/KOV)

Doelgroep: jeugdhulp en jeugdbescherming

Evidence-based: de KOPP/KOV-richtlijn bevat aanbevelingen voor het professionele handelen rond KOPP/KOV gebaseerd op evidence-based kennis uit wetenschap en praktijk. De richtlijn is opgesteld door betrokken beroepsgroepen en geautoriseerd door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW).

Inhoud: de richtlijn gaat in op de aard en gevolgen van KOPP/KOV-problematiek; het screenen van risico’s voor het kind; het inzetten van preventieve of behandelinterventies; en het omgaan met ingewikkelde situaties (bijvoorbeeld ouders die geen hulp willen). Ook bevat de richtlijn een samenvatting van de belangrijkste aanbevelingen voor professioneel handelen rond KOPP/KOV.

> Bekijk de KOPP/KOV-Richtlijn

Generieke KOPP/KOV-module

Doelgroep: de generieke KOPP/KOV-module is bedoeld voor professionals die een rol spelen in de zorg voor ouders met psychische en/of verslavingsproblematiek en hun kinderen (KOPP/KOV).

Inhoud: de module helpt professionals om KOPP/KOV-problematiek te herkennen en er effectiever mee om te gaan. De module zal worden toegevoegd aan alle multidisciplinaire GGZ-richtlijnen (bijvoorbeeld voor angststoornissen of depressie), zodat behandelaren van cliënten met een psychische stoornis of verslaving die kinderen hebben, weten hoe te handelen.

> Bekijk de Generieke KOPP/KOV-module

Stappenplan ondersteunen jonge mantelzorgers

Vaak zijn KOPP/KOV ook jonge mantelzorgers. Mantelzorg NL heeft een eenvoudig stappenplan van 5 stappen opgezet om jonge mantelzorgers de juiste hulp te bieden.

Doelgroep: professionals in zorg, welzijn en onderwijs

> Bekijk het stappenplan