KOPP/KOV: wat kunt u doen als zorgverzekeraar?

De zorgverzekeraar is vanuit de Zorgverzekeringsweg (Zvw) verantwoordelijk voor de zorg en individugerichte preventie voor (jong)wassenen vanaf 18 jaar. Daarbij bepaalt de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) welke zorg mag worden geschreven in een Diagnose Behandelcombinatie (DBC) en bepaalt het Zorginstituut Nederland (ZINL) de inhoud van het basispakket zorgverzekeringen.

Oog voor de kinderen van cliënten

De zorgverzekeraar kan bij de contractering van zorgaanbieders het belang van aandacht voor de kinderen van volwassen cliënten aan de orde stellen. De zorgprofessionals zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor hoe zij invulling geven aan de preventie, zorg en ondersteuning voor KOPP-kinderen en hun ouders. Daarbij zijn de Kindcheck en de KOPP/KOV-Richtlijn leidend.

Rol in de zorg voor KOPP/KOV-ouders

In het kader van KOPP/KOV (voorheen KOPP/KVO) hebben zorgverzekeraars een rol en taak in de zorg voor volwassen cliënten met psychische problemen of verslaving die kinderen hebben. In het intakegesprek van deze cliënt-ouders dient de Kindcheck te worden afgenomen met vragen over de kinderen, opvoeding en ouderschap. En in het kader van systeemtherapie kan de zorgverzekeraar ouder- of gezinsgesprekken financieren binnen de DBC van de ouder, indien de behandelaar dit wenselijk acht.

De zorgverzekeraar kan de zorgaanbieders en gemeenten informeren dat een preventief (gezins)gesprek met een KOPP/KOV-kind wiens ouder in behandeling is bij de GGZ binnen de DBC van de ouder mogelijk is. Daarbij is het belangrijk helderheid te verschaffen over wat hier wel en niet onder valt.

Investeren in preventie

De gemeente heeft de primaire verantwoordelijkheid voor de zorg en preventie voor KOPP/KOV-kinderen onder de 18 jaar. Zorgverzekeraars hebben niet de verplichting maar wel de vrijheid om te investeren in andere vormen van preventie dan geïndiceerde en zorggerelateerde preventie voor 18+. Dit kan uit de aanvullende verzekering of uit eigen middelen. De motivatie hiervoor kan bijvoorbeeld zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid, het realiseren van een gunstige kosten/baten balans en/of het trekken van meer verzekerden. Vanuit dit perspectief kan de zorgverzekeraar in samenwerking met gemeenten en zorgaanbieders investeren in een geïntegreerd aanbod voor KOPP/KOV-kinderen en hun ouders in behandeling.