Persona’s in middelengebruik: wie gebruikt wat?

Voor betere alcohol- en drugsvoorlichting richting jongeren die uitgaan, moeten we beter weten wie wat gebruikt. Dat brengen we beter in kaart met onder meer het Persona-onderzoek en het Europese ALAMA-onderzoek.

Met ‘Persona’s in middelengebruik’ onderzoeken we de verwachtingen die jongeren hebben van drugsgebruik. Vervolgens verdelen we ze, gebaseerd op die verwachtingen, in subgroepen. Elke subgroep heeft kenmerkende eigenschappen. Door rekening te houden met die eigenschappen, kunnen we preventie(materialen) en zorg beter laten aansluiten.

Met het ‘cocaïnegebruikers doelgroepen’ project willen we een beter beeld krijgen van wie er cocaïne gebruiken in Nederland.

Met onze deelname aan ALAMA-nightlife dragen we bij aan een actueel, Europees beeld van drugsgebruik in het uitgaansleven. Zo worden verschillen per land zichtbaar. Ook kunnen de resultaten gebruikt worden om risico’s te verkleinen.

Aanleiding voor deze onderzoeken

Alcohol- en drugspreventie is vaak gericht op:

  • Het algemeen publiek en niet-gebruikers (doel: voorkomen van gebruik en normalisering) of
  • Gebruikers (doel: risico’s beperken)

Mensen in deze groepen zijn echter zeer divers. Gebruikers verschillen bijvoorbeeld in welke middelen ze gebruiken, op welk moment en hun redenen voor gebruik. Maar ook niet-gebruikers verschillen van elkaar, bijvoorbeeld in motivatie, leefstijl en sociale omgeving. 

Door meer specifiekere groepen te identificeren op basis van kenmerken die samenhangen met middelengebruik, kunnen specifiekere interventies ontwikkeld worden waarbij ook meer rekening wordt gehouden met de verschillende behoeften aan informatie, communicatie en ondersteuning.

Het Persona-project

Het doel van het Persona-project is om binnen de groep jongeren in de leeftijd van 18 tot 25 jaar specifieker onderscheid te maken tussen subgroepen.

Door verschillende persona’s te identificeren, ontstaat een veel genuanceerder beeld van de verschillende subgroepen jongeren, hun motieven voor (niet-)gebruik van middelen, hun ervaringen, uitgaansgedrag en ook hun behoeften aan ondersteuning.

Om deze persona’s te identificeren, maken we gebruik van literatuurstudie, diepte-interviews, en uitgebreide online vragenlijst. Daarbij gaan we in op gebruik van alcohol en drugs, positieve en negatieve verwachtingen van middelengebruik, context van gebruik, sociale normen, intentie en verwachtingen rond stoppen met gebruik.

Op basis hiervan beschrijven we verschillende (sub)groepen die veel specifieker zijn dan niet-gebruikers en gebruikers.

Het resultaat van het Persona-project is tweeledig:

  1. een set doorontwikkelde persona’s voorzien van een risicoprofiel en suggesties voor type interventies en communicatie-strategieën waarvan we verwachten dat die het best bij deze persona passen Deze kunnen verspreid worden onder professionals die met jongeren werken. Hiermee bereiken we dat professionals meer aansluitende gezondheidsbevorderende interventies aanbieden aan jongeren.
  2. een vernieuwende methode waarmee we op een wetenschappelijk onderbouwde wijze komen tot persona’s. De verspreiding van deze methodiek zal leiden tot een kennistoename bij andere onderzoekers en gezondheidsbevorderaars over persona-ontwikkeling.

Cocaïnegebruikers doelgroepen

Doel van het ‘cocaïnegebruikers doelgroepen’ project is om een beter beeld te krijgen van wie er cocaïne gebruiken in Nederland.

Hoewel het gebruik van cocaïne in de algemene bevolking laag is, is cocaïne in bepaalde settingen een populaire drug. Toch weten we weinig over waar en waarom mensen gebruiken, wat risicofactoren zijn en welke problemen gebruikers ervaren. Om adequate en passende preventie en harm-reduction materialen te ontwikkelen, is het belangrijk om hier meer zicht op te krijgen en verschillende doelgroepen cocaïnegebruikers te definiëren.

Voor dit onderzoek interviewen we gebruikers en professionals die veel met deze groep werken. De focus ligt op het in beeld krijgen van groepen die tot nu toe niet veel beschreven zijn. Tevens wordt er een literatuuronderzoek gedaan  en beschrijven we kenmerken van cocaïnegebruikers in het uitgaansleven op basis van gegevens uit het grote uitgaansonderzoek.
Het resultaat van het project is een onderzoeksrapport met een beschrijving van doelgroepen cocaïnegebruikers.

ALAMA-nightlife study

Niet alleen in Nederland is er een enorme toename aan festivals en feesten, maar ook het Europese nachtclubleven heeft de laatste jaren een flinke boost gehad. Met name Electronic Dance Music (EDM) is populair en drugsgebruik komt in clubs en op festivals relatief vaak voor.

Een actueel beeld van het uitgaansleven in Europa ontbreekt echter. Waarom gaat men uit en hoe vaak? Welke middelen worden gebruikt? Hoe vaak? Waar gebeurt dat? En wat doet men om risico’s op negatieve effecten te verkleinen? Wat zijn de verschillen tussen de verschillende deelnemende landen en hoe komen die verschillen tot stand? Deze vragen willen we beantwoorden met de ALAMA-studie (Understanding the dynamics and consequences of young adult substance use pathways, A Longitudinal And Momentary Analysis in the European Nightlife scene).

Dit onderzoek is een samenwerking tussen Europese topinstituten en wordt mogelijk gemaakt met financiering van ZonMw / ERANID.

De studie bestaat uit vier deelprojecten:

  1. Twee longitudinale vragenlijsten: De Electronic Music Scene Survey (EMSS), hiermee meten we hoe vaak mensen uit gaan en wat ze gebruiken. Gekeken wordt naar verschillende  patronen in landen en hoe deze veranderen over de tijd. Welke mensen stoppen met uitgaan of middelengebruik en waarom doen ze dat.
  2. De Uitgaansmeter-app. Hiermee proberen wij te bepalen welke middelen vaak tegelijk gebruikt worden en welke niet. En wat zijn de voorspellers en de gevolgen van middelengebruik en uitgaan in het weekend.
  3. De kwalitatieve vergelijking tussen de vijf deelnemende landen op basis van online gegevens. Deze bevindingen worden geverifieerd door middel van interviews met experts uit het nachtleven.
  4. De ademmonster studie. Hiermee worden ademmonster van feestgangers vergeleken met hun zelf gerapporteerde middelengebruik. Gebruiken mensen ook dat wat ze zeggen te gebruiken?

Deze onderzoeken volgen?

Met de Trimbos Nieuwsflitsen ontvangt u zo'n twee keer per maand het laatste nieuws, vacatures en onze nieuwse publicaties in uw mailbox.