Drugspreventie in het middelbaar onderwijs

Een belangrijk voordeel van preventie op school is dat het mogelijk is om veel kinderen tegelijk te bereiken.

Waaruit bestaat een goede schoolinterventie?

Effectieve schoolinterventies bestaan uit meerdere onderdelen, zoals lesprogramma’s voor leerlingen, ouderavonden, deskundigheidsbevordering voor docenten en een helder schoolbeleid rond risicogedrag en gezond gedrag. Tot slot kan een schoolinterventie ook de fysieke omgeving en het schoolklimaat positief beïnvloeden, wat een positieve uitwerking op het gedrag heeft en daardoor kan leiden tot minder drugsgebruik.

Helder op School

In Nederland is Helder op School één van de meest ingezette schoolinterventies voor preventie van tabaks-, alcohol- en drugsgebruik. Helder op School is wetenschappelijk onderbouwd.

Drugsvoorlichting op school? Wel of niet?

Niet alle (voorlichtings)activiteiten voor leerlingen zijn effectief. Sommige kunnen zelfs schadelijk zijn. In de Richtlijnen Verslavingspreventie in het Onderwijs is per leeftijd en schooltype opgenomen welke preventieve interventies ingezet kunnen worden en welke beter vermeden kunnen worden. Waarom kinderen voorlichten over de risico’s van drugs, bijvoorbeeld ecstasy, geen goed idee is (en wat je wel kunt doen) staat beschreven in dit blog.