Drugspreventie in de uitgaansomgeving

Vergeleken met de algemene Nederlandse bevolking ligt het gebruik van alcohol en drugs hoger onder uitgaande jongeren en jongvolwassenen. Daarnaast wordt het effect van drugs onder andere door de setting van gebruik beïnvloedt. Dat bij elkaar maakt de uitgaansomgeving een belangrijke setting voor preventie.

Hoe drugspreventie in de uitgaansomgeving werkt

Preventie in de uitgaansomgeving is een vorm van omgevingspreventie. Het doel van omgevingspreventie is gezond gedrag zoveel mogelijk te stimuleren en tegelijk ongezond en riskant gedrag te bemoeilijken. Dat kan door middel van wet- en regelgeving, door economische maatregelen en door de fysieke of de sociale omgeving aan te passen. Door de gezonde keus de makkelijkste te maken, of de ongezonde keus moeilijker, wordt iemand bewust of onbewust gestimuleerd de gezonde optie te kiezen.

Voorbeelden van drugspreventie in de uitgaansomgeving

Er zijn een aantal omgevingsinterventies op landelijk niveau waarvan we zeker weten dat ze effectief zijn, mits ze gehandhaafd (kunnen) worden:

  • Handhaving, waaronder wet- en regelgeving: een minimumleeftijd voor gebruik (van legaal verkrijgbare middelen)
  • Economisch: hogere prijzen. Als de prijs van een product stijgt, daalt het (problematisch) gebruik
  • Fysieke omgeving: verminderen van het aantal verkooppunten, verbieden en beperken van reclame uitingen

Idealiter wordt er een integrale preventieaanpak gevormd, waarin zowel preventie, wetgeving, handhaving en zorg een rol krijgen.

Harm Reduction: een aparte tak van preventie-sport

Harm reduction gaat niet om het voorkomen van gebruik, maar om het beperken van (gezondheids-)schade door het gebruik van drugs. Het richt zich in eerste instantie op de gebruiker zelf, maar ook op de omgeving van de gebruiker en de samenleving als geheel. Een voorbeeld van harm reduction is dat gebruikers de mogelijkheid hebben hun drugs te laten testen.

Publieksinformatie

Om informatie over (risico’s van) middelengebuik op een handzame manier over te brengen aan jongeren ontwikkelen we folders over verschillende middelen. Deze folders worden bijvoorbeeld bij terugkoppelingsgesprekken bij de testservices gebruikt. De teksten in deze folders staan ook op drugsenuitgaan.nl.

Trainingen en producten voor professionals in de uitgaansomgeving

Deskundig personeel heeft grote invloed op het voorkomen en vroegtijdig aanpakken van problemen door alcohol en drugs. Het Trimbos-instituut biedt verschillende trainingen aan op het gebied van deskundigheidsbevordering voor professionals in het uitgaansleven, met in sommige gevallen een bijbehorende trainersopleiding voor GGD of IVZ medewerkers.

> Instructie Verantwoord Alcoholgebruik op evenementen

> De Coffeshopcursus. Goed gastheerschap in de coffeeshop

> Trainer cursus barcode