Over het Trimbos-instituut

Het Trimbos-instituut is hét onafhankelijke kennisinstituut voor alcohol, tabak, drugs en mentale gezondheid. 

Missie

We staan voor een mentaal gezonde samenleving, waarin mensen zoveel mogelijk regie hebben over hun eigen leven en zich verbonden voelen met elkaar.

We signaleren, onderzoeken en komen met toepasbare interventies. We zijn aanjager van de maatschappelijke agenda t.a.v. mentale gezondheid en middelengebruik.

We ontwikkelen kennis over mentale gezondheid en middelengebruik en vertalen deze naar bruikbare toepassingen. We hebben hierbij extra aandacht voor groepen kwetsbare mensen. We delen en verspreiden onze kennis en monitoren de effecten. We adviseren over verbetering van beleid.

Kernthema's

Wij richten ons op vijf kernthema's: alcohol, drugs, tabak, mentale gezondheid & preventie en zorg & participatie. Daarbij nemen we het levensloopperspectief als uitgangspunt. Elk thema werken wij uit in een multidisciplinair en integraal aanbod van monitoring, preventie, behandeling en zorg. 

We zijn een kennis-instituut met ongeveer 200 medewerkers. 

Zoek een medewerker

e-mental health

We zijn leider in het ontwikkelen van evidence based e-mental health interventies.

Bekijk onze interventies

We zijn een WHO Collaborating Centre.

Lees meer over onze rol

Wat we doen

onderzoek en monitoring, grafiek

Onderzoek en monitoring

We brengen (de gevolgen van) middelengebruik en drugsmarkten in kaart. En monitoren de mentale gezondheid van Nederlanders. We onderzoeken de effecten van ambulantisering en hoe dementiezorg beter kan.

Bekijk onze publicaties

preventie

Preventie

We ondersteunen professionals met trainingen en programma's om mentale problemen en gezondheidsschade door alcohol, roken of drugs te voorkomen. Met onze infolijnen en -websites informeren we Nederlanders over risico's rond middelengebruik.

beleid, advies, beleidsadvies

Beleidsadvies

We adviseren overheden, instellingen en bedrijven vanuit onze wetenschappelijke kennis. Zo ondersteunen we gemeenten bij alcohol-, rook- en drugsbeleid en adviseren we OV-bedrijven over hoe te handelen bij verward gedrag.

goedgekeurd, getest, ok, check, compliant

Kwaliteitsstandaarden

We ontwikkelen richtlijnen, zorgstandaarden en zorgpaden. Ook helpen we organisaties om deze te implementeren.

Bekijk onze richtlijnen en zorgstandaarden

Organigram

Onze wetenschappers werken binnen 9 programma's en 3 centra. Ze worden ondersteund door 3 stafdiensten.

Bekijk ons organigram

Raad van Bestuur

Bert van der Hoek is de bestuurder van het Trimbos-instituut.

Profiel Bert van der Hoek

Raad van Toezicht

Onze Raad van Toezicht wordt voorgezeten door Marc Dullaert.

Ontmoet onze Raad van Toezicht

Korte geschiedenis

Het Trimbos-instituut ontstond in 1996 uit een fusie van het Nederlands centrum Geestelijke volksgezondheid (NcGv) en het Nederlands Instituut voor Alcohol en Drugs (NIAD).

Het Trimbos-instituut is vernoemd naar psychiater Kees Trimbos (1920-1988). Hij was van 1977 tot 1988 voorzitter van het NcGv en leverde een belangrijke bijdrage aan het bespreekbaar maken van mentale gezondheid en het openbreken van de geestelijke gezondheidszorg. Waar mensen met een psychische aandoening vaak werden opgesloten in instellingen, pleitte Kees Trimbos ervoor deze mensen (weer) deel uit te laten maken van de samenleving. Ook zette Trimbos zich in voor de acceptatie van homoseksuelen onder katholieken en de emancipatie van vrouwen.

Vanaf 1968 was hij twintig jaar hoogleraar in de preventieve en sociale psychiatrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en tegelijkertijd als psychiater actief in de hulpverlening. In de jaren zeventig behoorde hij tot de kritische 'antipsychiaters' die de intramurale psychiatrie in Nederland openbraken en pleitten voor een ambulante geestelijke gezondheidszorg.

In september 2019 is in een aantal krantartikelen de naam Kees Trimbos in verband gebracht met het overheidsbeleid in de vijftiger en zestiger jaren ten aanzien van ongehuwde moeders. Vanuit verschillende rollen en functies heeft hij zich nadrukkelijk bezig gehouden met het vraagstuk rond ongehuwde moeders en hun kind. Hij is een van de eersten geweest die gewezen heeft op de noden van de kinderen van ongehuwde moeders. Dat was vooral ingegeven door zijn praktijkervaring dat ongehuwde moeders en zeker ook hun kinderen veel ellende te wachten stond. Ze werden niet zelden door familie en omgeving verstoten en moreel gebrandmerkt. Ook waren er gewoonlijk financiële problemen omdat men in die tijd nog geen beroep kon doen op sociale wetgeving. Opvang in tehuizen was dan de enige mogelijkheid.

Volgens Trimbos was de kwaliteit van zorg die het kind in zijn vroegste jaren ontvangt juist van vitale betekenis voor zijn toekomstige geestelijke gezondheid. Voor een gezonde geestelijke uitgroei van het kind was een warme, intieme en voortdurende verhouding met, bij voorkeur, beide ouders de beste oplossing. Vanuit die opvatting en vooral in het belang van het kind verdedigde hij de wenselijkheid en soms de noodzakelijkheid van afstand en adoptie. Wel stelde hij nadrukkelijk dat de ongehuwde moeder ‘zelf zo veel mogelijk ingeschakeld’ moest worden bij de beslissing over de toekomst van het kind. Trimbos betoogde dat ‘een gulden regel’ was dat men zich niet moest vastklampen aan starre regels en dat elk geval van ongehuwd moederschap individueel behandeld moest worden. Het bleef dan wel noodzakelijk om de ongehuwde moeder in een zo vroeg mogelijk stadium te begeleiden zodat zij een verantwoordelijke beslissing kon nemen.

De omvang en de aard van de psychische (on)gezondheid is een der grootste uitdagingen van onze samenleving in evolutie

- Kees Trimbos 1920-1988, inaugurele rede 1969: sociale evolutie en psychiatrie.

Opdrachtgevers en financiering

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) en ZonMw zijn belangrijke opdrachtgevers. Maar ook GGzinstellingen, zorgverzekeraars, cliëntenorganisaties, GGZ Nederland, gemeentelijke overheden, Ministerie van Buitenlandse Zaken (MATRA), Senter, UNAIDS, Europese instanties en vele andere organisaties weten het Trimbos-instituut te vinden.