ANBI status

De Stichting Trimbos-instituut beschikt over de ANBI-status gezien haar maatschappelijke functie. Schenkingen aan de Stichting Trimbos-instituut zijn fiscaal aftrekbaar. Daarnaast hoeft de stichting geen belasting over giften te betalen.

Als stichting met de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) gaan we ordelijk om met maatschappelijke financieringsbronnen. Dit betekent dat wij niet alleen maatschappelijke projecten uitvoeren, maar eveneens dat wij beperkt vermogen opbouwen met als doel schommelingen in de exploitatie op te vangen.

Onze missie

We staan voor een mentaal gezonde samenleving, waarin mensen zoveel mogelijk regie hebben over hun eigen leven en zich verbonden voelen met elkaar.

We signaleren, onderzoeken en komen met toepasbare interventies. We zijn aanjager van de maatschappelijke agenda ten aanzien van mentale gezondheid en middelengebruik.

Algemene informatie

Stichting Trimbos-instituut, Netherlands institute of Mental Health and Addiction

Da Costakade 45, 3521 VS  Utrecht

RSIN: 805514806

IBAN: NL73 INGB 0005782525

BIC: INGBNL2A

Contactgegevens

Trimbos-instituut
Postbus 725
3500 AS Utrecht
info@trimbos.nl

Raad van Bestuur & Raad van Toezicht

Beloningsbeleid

De Raad van Bestuur ontvangt een beloning volgens de Wet Normering Topinkomens.

Bij het maken en declareren van haar onkosten volgt de Raad van Bestuur de voor werknemers van de instelling gebruikelijke kaders, vastgelegd in de cao GGZ of in de reisregeling buitenlandse dienstreizen. Hierbij betracht de Raad van Bestuur soberheid en neemt zij in acht dat de onkosten redelijk moeten zijn en gemaakt tijdens en uitsluitend voor het uitoefenen van de functie.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een onkostenvergoeding volgens de gestelde ANBI-normen. Het personeel ontvangt een beloning volgens de CAO GGZ.

Met het ingevulde ANBI-formulier geeft het Trimbos-instituut invulling aan de publicatieplicht.

Jaarverslagen en meerjarenbeleidsplan