EXPLORE-onderzoek bij instellingen

Met EXPLORE brengen we het middelengebruik onder jongeren in de residentiële jeugdzorg (RJZ) en Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s) in kaart.

Het EXPLORE onderzoek in de RJZ en JJI’s bestaat uit twee onderdelen:

  1. Vragenlijstonderzoek onder de jongeren zelf om de omvang van het middelengebruik en risico- en beschermende factoren vast te stellen (RJZ najaar 2020, JJI in 2021).
  2. Onderzoek onder management en medewerkers naar het beleid, de interventies en de attitude en behoeften van professionals ten aanzien van middelengebruik en middelenpreventie binnen deze settings (2019/2021)

De resultaten van beiden onderdelen kunnen helpen om instellingen beter te ondersteunen, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van passende preventieprogramma's.

Vragenlijstonderzoek onder jongeren (2020/2021)

Om inzicht te krijgen in de omvang van het middelengebruik bij jongeren, wordt in oktober en november van 2020 een vragenlijst afgenomen bij jongeren van deelnemende RJZ-instellingen. Het onderzoek onder jongeren in de JJI vindt plaats in 2021.
In afstemming met de RJZ en de JJI’s wordt gekeken welke groepen en jongeren geschikt zijn voor deelname aan het onderzoek. We streven ernaar om 500 jongeren uit de RJZ en 200 jongeren uit de JJI’s deel te laten nemen aan het onderzoek. De afnames worden uitgevoerd door onderzoeksassistenten van het Trimbos-instituut. Voor de uitvoering van het onderzoek in tijden van de coronacrisis houden wij ons aan de richtlijnen van het RIVM en passen de dataverzameling indien nodig aan.

Beleidsonderzoek (2019/2020)

Het onderzoek naar beleid bestaat uit een online vragenlijst en aanvullende telefonische interviews onder het management, gedragswetenschappers en pedagogisch medewerkers. Daarnaast vinden bij twee instellingen groepsinterviews plaats met jongeren waarin hen gevraagd wordt naar hun ervaringen met betrekking tot het middelenbeleid binnen de instelling. De dataverzameling omtrent het beleidsonderzoek bij de RJZ is inmiddels afgerond.

Privacy

De privacy van de jongeren en de medewerkers wordt vanzelfsprekend gerespecteerd. In de vragenlijsten wordt niet gevraagd naar namen van medewerkers, jongeren of instellingen. De gepubliceerde gegevens zullen niet herleidbaar zijn tot individuele personen (jongeren of medewerkers) of instellingen.