THC-monitor: hoe sterk zijn wiet en hasj?

Hasj en wiet werden gedurende enkel jaren steeds sterker, maar dit lijkt nu te stabiliseren. Het Trimbos-instituut doet onderzoek naar de hoeveelheid THC in cannabis. Deze pagina is een samenvatting van de THC-monitor.

Van oudsher bevat hasj meer THC dan wiet. Dit komt omdat hasj een concentratieproduct is van wiet. Geïmporteerde hasj bevat gemiddeld meer THC dan geïmporteerde wiet (26,8% versus 2,4%; dit onderzoek) en Nederlandse hasj (nederhasj), bevat gemiddeld meer THC dan de populairste Nederlandse wiet (nederwiet, 35,7% versus 17,2%; dit onderzoek).

THC in nederwiet

Het gemiddelde THC-percentage in nederwiet was dit jaar 17,2% (meting 2021/2022) en daarmee significant hoger dan in de meting van vorig jaar (14,6%). Dit past in de trend van de afgelopen 15 jaar waarin het THC-gehalte van de populairste nederwiet schommelt tussen de circa 15 en 18%. De gemiddelde THC-concentratie in wiet die werd aangekocht als het “meest sterk” verschilde niet significant van die van vorig jaar (17,0% in 2020/2021 versus 17,5% in 2021/2022). Ook hier is al jaren een schommeling tussen de circa 15 en 18% waarneembaar. Het gemiddelde THC-percentage in de als sterkst verkochte nederwiet verschilt niet significant van dat van de meest populaire nederwiet.

THC in geïmporteerde wiet en nederhasj

Geïmporteerde wiet bevatte gemiddeld minder THC dan de andere cannabisproducten (2,4%), hetgeen niet significant verschilt van de meting van vorig jaar (4,0%). Nederlandse hasj bevatte gemiddeld 35,7% THC. Bij nederhasj schommelt het gemiddelde THC-gehalte door de jaren tussen de circa 25 en 35%, een flinke spreiding. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het beperkt aantal samples dat in het verleden in deze categorie kon worden aangekocht. Het flink gestegen gemiddelde gehalte van dit jaar is ongetwijfeld een betere reflectie van de werkelijkheid, omdat ook een groter aantal monsters is verzameld.

THC in geïmporteeerde hasj

Het THC-percentage voor geïmporteerde hasj was het afgelopen jaar gemiddeld 26,8%. Dit verschilt niet significant van de 24,3% die vorig jaar werd gemeten. In de afgelopen 10 jaar is het THC-gehalte van geïmporteerde wiet geleidelijk gestegen van ca 15% naar ca 25%. Het gemiddelde THC-gehalte in geïmporteerde hasj was door de jaren heen vaak vergelijkbaar met dat van nederwiet.

CBD in cannabisproducten

Nederwiet en geïmporteerde wiet bevatten nauwelijks CBD (mediaan voor populairste en sterkste wiet 0,0%, voor geïmporteerde wiet 0,1%). Het mediane CBD-gehalte van beide soorten nederwiet daalde in deze meting van 0,1% in de meting van vorig jaar. Nederhasj bevat iets meer CBD (1,7%). Hoewel het mediane CBD-gehalte in geïmporteerde hasj het afgelopen jaar significant is gestegen vergeleken met de meting van vorig jaar (van 2,2% naar 3,2%), is dit nog altijd een stuk lager dan de mediane gehaltes van een aantal jaar geleden. Deze kwamen niet zelden boven de 7,5%. Deze veranderingen in het THC- en CBD-gehalte zouden verklaard kunnen worden door een verdere overstap van traditionele methodes voor het maken van hasj, naar methodes waarbij gebruik wordt gemaakt van nederwietachtige planten. De moderne (hoog THC, laag CBD) en traditionele (hoog THC én CBD) geïmporteerde hasjsoorten zijn niet langer op naam van elkaar te onderscheiden.

Prijs van wiet en hasj

De gemiddelde prijs voor de populairste soort nederwiet (€11,70 per gram in 2021, €11,17 per gram in 2022) veranderde dit jaar niet significant. Hetzelfde gold voor de geïmporteerde wiet (€3,79 ten opzichte van €4,67 in 2021) en de verondersteld sterkste wietsoort (€14,21 in 2021, €15,45 in 2022). Als er gekeken wordt naar de langetermijnontwikkelingen is voor zowel de meest populaire als de meest sterke nederwiet te zien dat er sinds 2007 een flinke stijging te zien is (respectievelijk van rond de €7,- naar rond de €11,- en van rond de €7,- naar rond de €14,-). De prijs voor een gram geïmporteerde wiet schommelde de afgelopen 10 jaar tussen de €4,- en de €6,- en was aanzienlijk lager dan die van de andere cannabisproducten (€3,79 in 2021/2022). De prijs voor een gram nederhasj was altijd hoger dan voor een van de andere cannabisproducten maar dit jaar net als in de vorige meting niet (€12,53 ten opzichte van €13,80 in de vorige meting; verschil met voorgaande meting niet significant). De prijs die gemiddeld betaald moest worden voor een gram geïmporteerde hasj lag begin deze eeuw rond de €7,- en is sindsdien geleidelijk gestegen tot iets meer dan €10,- in de afgelopen jaren. Het afgelopen jaar daalde de prijs voor een gram geïmporteerde hasj echter significant (€11,74 in 2021 versus €10,55 in 2022). Opmerkelijk is verder dat dit jaar voor het eerst geen correlatie tussen het THC-gehalte en de prijs van zowel wiet als hasj kan worden aangetoond: dit onderstreept het belang van goede  informatievoorziening in de coffeeshop.