EXPLORE-onderzoek bij instellingen

Met EXPLORE brengen we het middelengebruik onder jongeren in de residentiële jeugdzorg (RJZ) en Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s) in kaart.

Het EXPLORE onderzoek in de RJZ en JJI’s bestaat uit twee onderdelen:

  1. Vragenlijstonderzoek onder de jongeren zelf om de omvang van het middelengebruik (RJZ in 2020, JJI in 2022)
  2. Onderzoek onder management en medewerkers naar het beleid, de interventies en de attitude en behoeften van professionals ten aanzien van middelengebruik en middelenpreventie binnen deze settings (RJZ in 2020, JJI in 2022)

De resultaten van beiden onderdelen kunnen helpen om instellingen beter te ondersteunen, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van passende preventieprogramma's.

Resultaten EXPLORE in instellingen

Vragenlijstonderzoek onder jongeren (2020/2022)

Om inzicht te krijgen in de omvang van het middelengebruik bij jongeren, zijn in 2020 vragenlijsten afgenomen bij jongeren van deelnemende RJZ-instellingen. Het onderzoek onder jongeren in de JJI heeft plaatsgevonden in 2022.
In afstemming met de RJZ en de JJI’s werd gekeken welke groepen en jongeren geschikt zijn voor deelname aan het onderzoek. Uiteindelijk hebben 357 jongeren uit de RJZ en 110 jongens uit de JJI’s meegedaan met het onderzoek. Onderzoeksassistenten van het Trimbos-instituut hebben de vragenlijstafnames begeleid.

Beleidsonderzoek (2020/2022)

Het onderzoek naar beleid en preventie bestond uit een online vragenlijst en aanvullende telefonische interviews onder het management, gedragswetenschappers en pedagogisch medewerkers. Daarnaast is er bij één RJZ instelling een groepsinterview uitgevoerd met jongeren. Daarin werd gevraagd naar hun ervaringen met betrekking tot het middelenbeleid binnen de instelling.

Privacy

De privacy van de jongeren en de medewerkers wordt vanzelfsprekend gerespecteerd. In de vragenlijsten wordt niet gevraagd naar namen van medewerkers, jongeren of instellingen. De gepubliceerde gegevens zullen niet herleidbaar zijn tot individuele personen (jongeren of medewerkers) of instellingen.