Privacystatement

Privacystatement Trimbos-instituut

Het Trimbos-instituut verwerkt, beheert en beveiligt persoonlijke gegevens met de grootste zorgvuldigheid. We werken volgens de volgende gedragscodes:

 1. Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening (leidend principe voor integriteitsbeleid)
 2. Gedragscode voor Gezondheidsonderzoek
 3. Beroepscode voor Psychologen

We voldoen daarbij aan de eisen die de Wet bescherming Persoonsgegevens aan ons stelt. Indien nodig worden onderzoeksprotocollen voorgelegd aan een Medisch Ethische Commissie, zodat wij ook voldoen aan de Wet Mensgebonden Onderzoek.

Het Trimbos-instituut zal geen persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij deze derden betrokken zijn bij het onderzoek en aan hen per overeenkomst dezelfde vertrouwelijkheid is opgelegd, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat of u hiervoor zelf uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Werkingssfeer van het privacystatement

Het privacystatement geldt voor de persoonsgegevens, die in het kader van wetenschappelijk onderzoek, informatieverstrekking en diensten worden verzameld door het Trimbos-instituut. Er wordt onderscheid gemaakt tussen persoonsgegevens en verkeersgegevens.

Persoonsgegevens

Tijdens onze dienstverlening wordt er in sommige gevallen gevraagd naar uw persoonsgegevens. Deze omvatten bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum en kunnen worden gebruikt:

 • Om de dienstverlening technisch mogelijk te maken
 • Om in te schatten of de betreffende dienstverlening voor u bedoeld is
 • Om u te laten weten of de betreffende dienstverlening geschikt is voor u of niet
 • Om u inloggegevens te verstrekken voor deelname aan bepaalde dienstverlening
 • Om u na afloop van de dienstverlening via de e-mail/sms uit te nodigen voor het invullen van een vragenlijst om na te gaan hoe het met u gaat en uw mening te vragen over de dienstverlening
 • Om u na het invullen van vragenlijsten persoonlijk te berichten
 • Om de dienstverlening te evalueren
 • Voor administratieve doeleinden
 • Om het onderzoek of de dienstverlening te evalueren
 • Voor het doen van wetenschappelijk onderzoek

Verkeersgegevens

Bij het bezoeken van onze websites worden verkeersgegevens geregistreerd. Deze omvatten bijvoorbeeld de datum van aanmelding voor een interventie/zelfmanagement cursus, de tijdsduur die u ingelogd bent, surfgedrag, IP-adressen en URL’s en kunnen gebruikt worden:

 • Voor beheertechnische doeleinden zoals voldoende servercapaciteit voor het aantal bezoekers
 • Voor administratieve doeleinden zoals de verwerking van nota’s
 • Voor het bepalen van de  effectiviteit van dienstverlening.

Verstrekking van gegevens aan derden 

Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten het Trimbos-instituut, tenzij:

 • het Trimbos-instituut dit doet in het kader van wettelijke verplichtingen.
 • dit niet onverenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen.

Sites gelinkt aan websites van het Trimbos-instituut

De websites van het Trimbos-instituut bevatten links naar sites die niet door of in opdracht van het Trimbos-instituut zijn vervaardigd. Het Trimbos-instituut is niet aansprakelijk voor de inhoud van gelinkte sites en hoe die sites uw persoonsgegevens behandelen.

Cookies

Op de delen die alleen toegankelijk zijn voor deelnemers wordt gebruik gemaakt van cookies. Deze worden alleen gebruikt om de toegang te controleren en ter vergemakkelijking van het gebruik van de omgeving. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden aangemaakt.

Beveiliging gegevens

Het Trimbos-instituut maakt gebruik van beveiliging- of veiligheidsprocedures tegen diefstal, verlies en misbruik door derden en zorgt dat uitsluitend bevoegde personen toegang te geven tot uw persoonlijke gegevens.

Bewaartermijn

Het Trimbos-instituut bewaart uw gegevens zolang deze actueel blijven voor het doel, of daarmee niet onverenigbare doelen, waartoe wij uw gegevens hebben verzameld. Persoonsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek worden niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan.

Uw persoonsgegevens, verzameld ten behoeve van een cursus, worden vernietigd ( inclusief opgegeven e-mailadressen):

 • Een jaar nadat u uw inloggegevens heeft ontvangen voor de interventie/zelfmanagement cursus
 • Als u 12 maanden niet inlogt in de interventiemodule/zelfmanagement cursusomgeving
 • Als u zich tussentijds afmeldt voor de interventie/zelfmanagement cursus.

Indien Trimbos-instituut gegevens bewaart bij derden (bijv. in het kader van hostingovereenkomsten) dan vraagt Trimbos-instituut om een verklaring van vernietiging

Recht van inzage en correctierecht

In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is vastgelegd dat u het recht heeft om inzage te verkrijgen in de persoonsgegevens die door het Trimbos-instituut worden verwerkt en dat u uw persoonsgegevens kan laten aanpassen of laten verwijderen. Het Trimbos-instituut zal binnen 4 weken aan een verzoek om inzage en/of correctie voldoen. Hiervoor kan u contact opnemen via info@trimbos.nl.

Recht van verzet

Indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het Trimbos-instituut in het kader van een vragenlijst, wetenschappelijk onderzoek of aanbod voor een bepaalde dienst, kan u contact opnemen via info@trimbos.nl en zal het Trimbos-instituut binnen 4 weken schriftelijk bevestigen dat de verwerking van uw persoonsgegevens zal worden gestaakt. 

Wijziging privacystatement

Het Trimbos-instituut behoudt zich het recht het privacystatement te wijzigen. Het privacystatement is online beschikbaar voor inzage en kan op ieder gewenst moment geraadpleegd worden om zicht te krijgen op eventuele wijzigingen.

Het privacystatement is bijgewerkt op 13 april 2017.