EXPLORE-onderzoek bij instellingen

Het kwalitatieve deel van het EXPLORE-onderzoek naar beleid met betrekking tot middelengebruik in de jeugdhulp en JJi’s staat gepland voor 2019. Jeugdhulpinstellingen worden hiervoor benaderd per e-mail. Voor de JJi’s vindt er op dit moment een toestemmingsprocedure plaats via de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Het onderzoek zal bestaan uit een survey en aanvullende (telefonische) interviews onder het management, gedragswetenschappers, en pedagogisch medewerkers. Daarnaast vinden er in het najaar bij twee instellingen ook focusgroepen plaats met jongeren waarin hen gevraagd wordt naar hun ervaringen met betrekking tot het middelenbeleid binnen de instelling. Het verdere kwantitatieve deel van onderzoek naar middelengebruik onder jongeren zal naar verwachting plaatsvinden in 2020.

Privacy

De privacy van de jongeren en de medewerkers wordt vanzelfsprekend gerespecteerd. In de vragenlijst wordt niet gevraagd naar namen van medewerkers, jongeren of instellingen. De gepubliceerde gegevens zullen niet herleidbaar zijn tot individuele personen (jongeren of medewerkers) of instellingen.