EXPLORE-onderzoek bij instellingen

Met EXPLORE brengen we het middelengebruik in de residentiële jeugdhulp en Justitiële Jeugdinrichtingen (JJi’s) in kaart. 

Het EXPLORE onderzoek in de residentiële jeugdhulp en Justitiële Jeugdinrichtingen (JJi’s) bestaat uit twee onderdelen:

  • Onderzoek onder management en medewerkers naar het beleid, de interventies en de attitude en behoeften van professionals ten aanzien van middelengebruik en middelenpreventie binnen deze settings (2019).
  • Vragenlijstonderzoek onder de jongeren zelf om de omvang van het middelengebruik en risico- en beschermende factoren vast te stellen (2020).

De resultaten van beide onderdelen kunnen helpen om instellingen beter te ondersteunen, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van passende preventieprogramma’s.

Beleidsonderzoek

Het onderzoek naar beleid zal bestaan uit een online vragenlijst en aanvullende telefonische interviews onder het management, gedragswetenschappers en pedagogisch medewerkers. Daarnaast vinden er in het najaar bij twee nog te bepalen instellingen groepsinterviews plaats met jongeren waarin hen gevraagd wordt naar hun ervaringen met betrekking tot het middelenbeleid binnen de instelling.

Meedoen

Jeugdhulpinstellingen ontvangen per e-mail een uitnodiging voor deelname aan het onderzoek. Voor de JJi’s vindt een toestemmingsprocedure plaats via de Dienst Justitiële Inrichtingen. Beide soorten instellingen kunnen zich tevens aanmelden voor deelname aan het onderzoek via deze website.

Voor het onderzoek naar middelengebruik middels vragenlijsten onder jongeren worden de instellingen in het voorjaar van 2020 benaderd; zij kunnen dan beslissen of ze mee willen doen aan dit tweede deel van het onderzoek.

Privacy

De privacy van de jongeren en de medewerkers wordt vanzelfsprekend gerespecteerd. In de vragenlijst wordt niet gevraagd naar namen van medewerkers, jongeren of instellingen. De gepubliceerde gegevens zullen niet herleidbaar zijn tot individuele personen (jongeren of medewerkers) of instellingen.