De Praktijkondersteuner GGZ

Als poortwachter van de GGZ speelt de huisarts een cruciale rol in de herkenning, diagnostiek, behandeling en begeleiding van personen met psychische problematiek. De huisarts wordt daarbij ondersteund door een praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ).

Onder invloed van het beleid van de afgelopen jaren om de GGZ in de huisartsenpraktijk te versterken, is het percentage huisartsenpraktijken dat werkt met een POH-GGZ sterk toegenomen, van 27% in 2010 naar 87% in 2016.

Wat doet een POH-GGZ?

De POH-GGZ biedt vraagverheldering, diagnostiek, kortdurende behandeling of (langer durende) ondersteuning en begeleiding aan personen met psychische klachten, of een lichte of stabiele chronische psychische stoornis. Centraal hierbij staat het aanpassingsvermogen van betrokkene en haar/zijn vermogen tot zelfmanagement. De POH-GGZ is doorgaans opgeleid als sociaal-psychiatrisch verpleegkundige, maatschappelijk werker of (basis-)psycholoog. Door het hele land worden post-hbo-opleidingen tot POH-GGZ aangeboden.

Competenties POH-GGZ

De functie van de POH-GGZ is volop in ontwikkeling. In 2020 heeft een expertgroep van een twaalftal organisaties (waaronder de Landelijke Vereniging POH-GGZ, de Landelijke Huisartsen Vereniging, het Nederlands Huisartsen Genootschap en InEen) het functie- en competentieprofiel voor de POH-GGZ geactualiseerd. Het voornaamste doel van deze actualisatie is meer eenduidigheid in de functie aan te brengen. In het geactualiseerde profiel wordt achtereenvolgens ingegaan op de uitgangspunten en kernwaarden voor de functie POH-GGZ, het functieprofiel (werkzaamheden, taakverdeling en samenwerking, functieniveau, en benodigde scholing en beroepspraktijkervaring) en de noodzakelijke competenties van de POH-GGZ.

Onderzoek naar succesfactoren van functie POH-GGZ

Er is beperkt onderzoek gedaan naar hoe de functie POH-GGZ in de dagelijkse praktijk wordt georganiseerd en uitgevoerd, wat de ervaringen ermee zijn, en wat de resultaten zijn van de hulpverlening van de POH-GGZ. Om bij te dragen aan het opvullen van deze kennislacunes heeft het Trimbos-instituut samen met de Landelijke Vereniging POH-GGZ een meerjarige onderzoek uitgevoerd, bestaande uit verschillende deelonderzoeken. Het blijkt dat de POH-GGZ een echte aanwinst is in de huisartsenpraktijk voor het verlenen van ondersteuning en hulp aan mensen met psychische problemen. Daarnaast wijst het onderzoek op aandachtspunten voor het verder optimaliseren van de functie POH-GGZ, zoals het verbeteren van de samenwerking met de GGZ en het sociaal domein. In onderstaande factsheet worden de kernbevindingen van het onderzoek beschreven. De onderstaande drie rapporten geven een uitgebreide beschrijving van de bevindingen.

Product image

Functie POH-GGZ | Succesfactoren en verbeterpunten

Factsheet Bekijk dit product
Product image

Organisatie en uitvoering van de functie POH-GGZ in de praktijk

• Wat is de variatie tussen PO... Bekijk dit product
Product image

Wat vinden patiënten van de POH-GGZ?

Patiëntervaringen, patiënttevr... Bekijk dit product
Product image

Effectiviteit en doelmatigheid van de hulpverlening van de POH-GGZ

Welke kenmerken van de organis... Bekijk dit product