Cijfers alcoholgebruik vrouwen

Cijfers alcoholgebruik vrouwen

De cijfers over het alcoholgebruik onder volwassen vrouwen (wel eens alcohol drinken, geen of weinig alcohol drinken, overmatig drinken en zwaar drinken) en de verschillen tussen mannen en vrouwen zijn afkomstig uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS i.s.m. RIVM en Trimbos-instituut  [1]. Waar mogelijk zijn de meest recente cijfers uit 2022 gerapporteerd, maar een deel van de cijfers is ouder.

De cijfers over alcoholgebruik onder meisjes van 12 tot en met 16 jaar en verschillen tussen jongens en meisjes zijn afkomstig uit het HSC-onderzoek uit 2021.

U kunt hier meer lezen over deze studies.

Volwassen vrouwen

Ruim één van de 7 vrouwen van 18 jaar en ouder drinkt wel eens alcohol (72,5%). Ruim de helft van de vrouwen (53,3%) voldoet aan het drinkadvies van de Gezondheidsraad: geen alcohol drinken of in ieder geval niet meer dan één glas alcohol per dag.

Van de vrouwen drinkt 4,9% overmatig en 6,5% drinkt zwaar (cijfers 2022).

Verschillen tussen mannen en vrouwen

Meer mannen (82,8%) dan vrouwen (72,5%) drinken wel eens alcohol (cijfers 2022). Mannen houden zich ook minder vaak aan het drinkadvies van de Gezondheidsraad dan vrouwen. Daarnaast drinken mannen vaker overmatig (8,0%) en zwaar (10,1%) dan vrouwen (respectievelijk 4,9% en 6,5%).

Uitgesplitst naar leeftijd (gecombineerde gegevens van 2019-2021) valt op dat jongvolwassen mannen en vrouwen (18-24 jaar) niet of nauwelijks verschillen in wel eens drinken en zwaar drinken. Met het toenemen van de leeftijd worden wel verschillen zichtbaar: op latere leeftijd drinken vrouwen minder vaak en minder vaak zwaar dan mannen. In alle leeftijdsgroepen drinken vrouwen minder vaak overmatig dan mannen. Ook houden zij zich vaker aan het advies van de Gezondheidsraad.

Uitgesplitst naar opleidingsniveau (gecombineerde gegevens van 2019-2021) valt op dat voor overmatig en zwaar drinken de verschillen tussen mannen en vrouwen met name sterk aanwezig zijn onder de laagopgeleiden. Laagopgeleide mannen drinken beduidend vaker overmatig en zwaar dan laagopgeleide vrouwen. Bij de middelbaar opgeleiden zijn deze verschillen naar geslacht kleiner en bij de hoogopgeleiden is geen verschil zichtbaar.

Veranderingen in de periode 2014-2021

Sinds 2014 zijn de verschillen in alcoholgebruik tussen mannen en vrouwen stabiel wat betreft wel eens alcohol drinken en voldoen aan het advies van de Gezondheidsraad. Mannen en vrouwen laten hier een vergelijkbare verandering over tijd zien.

Wat betreft overmatig en zwaar drinken lijkt het verschil tussen mannen en vrouwen de afgelopen jaren kleiner geworden. Zowel onder mannen als vrouwen is het percentage overmatige drinkers gedaald in de periode 2014-2021, maar deze daling lijkt bij mannen iets sterker dan bij vrouwen. Daarnaast is het percentage zware drinkers onder mannen gedaald tussen 2014 en 2021, terwijl dit bij vrouwen vrijwel gelijk is gebleven.

Meisjes van 12-16 jaar

In 2021 heeft bijna de helft (46,3%) van de 12-16-jarige meisjes ooit alcohol gedronken en meer dan een kwart (28,2%) heeft in de afgelopen maand alcohol gedronken [2]. Eén op de vijf (20,8%) meisjes van 12-16 jaar heeft in de afgelopen maand weleens 5 glazen of meer bij één gelegenheid gedronken (binge drinken).

Verschillen tussen jongens en meisjes

In 2021 hadden jongens en meisjes van 12 t/m 16 jaar ongeveer even vaak ooit en in de afgelopen maand alcohol gedronken [2]. Ook waren er geen verschillen in binge drinken in de afgelopen maand.

Veranderingen in de periode 1999-2021

Sinds 1999 is het alcoholgebruik ooit in het leven en in de afgelopen maand op een gelijke wijze gedaald voor jongens en meisjes [2]. Ook het percentage scholieren dat binged is gedaald sinds 1999. Deze daling lijkt iets sterker voor jongens dan voor meisjes, maar dit verschil is niet significant. Daarnaast is binge drinken onder de drinkers in de periode 2003-2021 toegenomen. Deze toename is vergelijkbaar voor meisjes en jongens.

Ten slotte is de trend in indrinken onder scholieren die in de afgelopen maand alcohol hebben gedronken verschillend voor jongens en meisjes. Dit is in 2019 voor het laatst onderzocht [3]. Onder meisjes die in de afgelopen maand alcohol hebben gedronken is het indrinken tussen 2007 en 2019 iets toegenomen van 40% naar 44%, terwijl dit onder de jongens stabiel is gebleven in dezelfde periode (2007: 34%; 2019: 32%). In 2019 komt indrinken onder de drinkers significant vaker voor onder meisjes dan onder jongens.

Referenties

  1. Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS i.s.m. RIVM en Trimbos-Instituut.
  2. Boer M, van Dorsselaer S, de Looze M, de Roos S, Brons H, van den Eijnden R, Monshouwer K, Huijnk W, ter Bogt T, Vollebergh W, Stevens G. (2022) HBSC 2021. Gezondheid en welzijn van Jongeren in Nederland. Utrecht: Universiteit Utrecht, Trimbos-instituut en Sociaal en Cultureel Planbureau.
  3. Tuithof M, van Dorsselaer S, Rombouts M, Kleinjan M & Monshouwer K (2020). Roken en alcoholgebruik onder Nederlandse scholieren. Ontwikkelingen in de afgelopen twintig jaar. Tijdschr Gezondheidswet 98 [Suppl 2]: S42-S51.