Monitor Woonvormen Dementie

Met de Monitor Woonvormen Dementie verzamelen we sinds 2008 gegevens over de verpleeghuiszorg. Door deel te nemen aan de Monitor, brengt u in kaart hoe het gesteld is met belangrijke aspecten voor goede dementiezorg.

De thema's die de monitor behandelt, sluiten nauw aan bij de kwaliteitsindicatoren van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Kwaliteit van zorg meetbaar maken

Belangrijke doelen van de Monitor zijn daarnaast om veranderingen in de kwaliteit van dementiezorg in het verpleeghuis over de tijd in kaart te brengen. Zo wordt steeds zichtbaarder wat ertoe doet om goede zorg te realiseren. Dit doen wij in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Meer informatie

Astrid van der Schot - Boomsma

Stuur een bericht aan contactpersoon Astrid van der Schot - Boomsma of bel +31 (0)30 - 2959(423)

'Goed voor cliënten en familie'

"Alles wat bijdraagt aan betere zorg, dat moet je aangrijpen." Jan 't Hoen van Huize Wezup gebruikt de Monitor Woonvormen Dementie onder andere om richting familie te laten zien dat zijn locatie werkt aan de best mogelijke zorg.

'Hoe de monitor ons helpt'

"Op welke punten gaat het nog niet zo goed? Hoe gaan we daar dan mee aan de slag? En waar zit het hem dan precies in?" Dieneke Smit, bestuurder Zorg van de Reigershoeve legt uit waarom haar instelling deelneemt aan de Monitor Woonvormen Dementie.

'Aandacht voor de lerende organisatie'

Bernadette Willemse legt uit wat de Monitor Woonvormen Dementie is en wat zorgorganisaties er aan hebben. Dit jaar krijgt het thema 'Lerende organisatie' extra aandacht.

Welke onderwerpen uit het Kwaliteitskader zijn vertegenwoordigd in de Monitor?

 • Persoonsgerichte zorg – de Monitor bevraagt dit vanuit het perspectief van zowel verwanten als medewerkers. Ook meten we de kwaliteit van leven van bewoners.
 • Wonen en welzijn – niet alleen zinvolle dagbesteding, maar ook familieparticipatie wordt uitgediept in de Monitor. Daarnaast vragen we de omvang van de inzet van familie en vrijwilligers uit.
 • Veiligheid – De Monitor laat een dalende trend zien als het gaat om de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen. Tegelijkertijd is er nog beperkt aandacht voor het bevordering van de vrijheid of leefruimte van bewoners. Voor beide is aandacht in de Monitor.
 • Leren en verbeteren van kwaliteit – de Monitor biedt informatie voor interne kwaliteitsverbetering. Daarnaast zal er aandacht zijn voor hoe het leren en verbeteren van kwaliteit intern te organiseren valt en hoe dit onderdeel gemaakt kan worden van de cultuur.
 • Leiderschap, governance en management – de Monitor heeft het belang van een duidelijke visie op zorg en leiderschap aangetoond. Hoe eenduidig ervaren medewerkers de visie van de organisatie en hoe beoordelen zij het leiderschap van hun leidinggevende? Ook de rol die zelfsturing of zelforganisatie en inhoudelijke leiderschap hierin spelen nemen we mee.
 • Personeelssamenstelling – we brengen de feitelijke personeelssamenstelling in kaart in de Monitor, maar ook de zachtere kant zoals hoe medewerkers de teamsamenwerking en samenwerking met behandelaars ervaren. Ook brengen we medewerkerstevredenheid en werkomstandigheden in kaart. 

Unieke inzichten

Elke meetronde is er ruimte voor het uitdiepen van onderwerpen die op dat moment actueel zijn of waar meer inzicht in nodig is. Deze onderwerpen bepalen we samen met de deelnemende organisaties.

We gaan graag met u in gesprek

Wat houdt deelname voor u in en wat levert het op? Hierover gaan we graag met u in gesprek.

Elke meetronde worden er naast de basisthema’s ook aanvullende onderwerpen uitgediept. We horen ook graag uw ideeën over aanvullende onderwerpen. 

Bent u geïnteresseerd, neem dan contact met ons op of bel 030-2959397/030-2959279. 

Wat levert deelname aan de Monitor u op?

Door deelname aan de Monitor:

 • Krijgt u inzicht in hoe uw organisatie zich verhoudt tot thema’s die van belang zijn voor het verbeteren van dementiezorg en die aansluiten bij het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg;
 • Krijgt u inzicht in uw specifieke leer-en verbeterpunten, maar ook op welke punten u een voorbeeld bent voor andere organisaties;
 • Krijgt u via een online dashboard direct inzicht in medewerkerstevredenheid, cliëntervaringen, familietevredenheid en betrokkenheid van familie. Als u in het verleden heeft deelgenomen aan de Monitor, kunt u ook deze resultaten inzien.
 • Draagt u bij aan verdere verbetering van de verpleeghuiszorg. We agenderen de resultaten bij het ministerie van VWS en delen de kennis in het veld.

Wat kost deelname aan de Monitor?

Een groot deel van dit onderzoek wordt door het Ministerie van Volksgezondheid gefinancierd. Omdat deze financiering niet kostendekkend is, vragen we van uw organisatie een eigen bijdrage.

Eigen bijdrage

Voor deelname aan de Monitor geldt een basistarief van €350 per locatie per meetronde. Heeft uw stichting meerdere locaties? Dan bieden wij kortingen aan afhankelijk van het aantal locaties. Hierbij geldt dat er voor de eerste locatie het basis tarief betaald wordt. Voor 2-5 locaties hanteren we een tarief van €175 per extra locatie, voor meer dan 5 locaties geldt een tarief van €116,67 per extra locatie.

Samengevat:

 • 1 locatie 100% basistarief (€350).
 • 2-5 locaties, 1 locatie 100% basistarief, alle andere 50% van basistarief (€175).
 • 6 of meer, 1 locatie 100% basistarief, alle andere 1/3 van basistarief (€116,67).

U kunt uw eigen bijdrage berekenen met de rekentool. Deze berekening is een indicatie. Wilt u een vrijblijvende offerte ontvangen? Neem dan contact met ons op. 

Hoe worden de resultaten aan u terug gekoppeld?

 • De resultaten van de deelnemende woonvoorziening worden weergegeven in een digitaal dashboard. Dat betekent dat de resultaten niet alleen snel beschikbaar zijn, maar ook dat deze makkelijk toegankelijk zijn. Het dashboard biedt zo op een laagdrempelige en snelle manier informatie die gedeeld kan worden om samen leren en verbeteren mogelijk te maken. De resultaten worden anoniem weergegeven.
 • Een onderzoeker licht de uitkomsten van de Monitor op locatie toe, in een vorm die voor u wenselijk is (bijvoorbeeld met het management of in een grotere bijeenkomst met alle betrokkenen).

10 jaar Monitor Woonvormen Dementie

Van 2008 tot 2017 vonden vier meetronden plaats. In de afgelopen 10 jaar heeft de Monitor ertoe bijgedragen dat:

 • Veranderingen in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie inzichtelijk zijn;
 • Het veld beter weet wat daadwerkelijk van belang is om goede zorg te realiseren voor deze doelgroep;
 • Er meer zicht is op oplossingsrichtingen om kwaliteitsvraagstukken in de sector op te pakken;
 • Deelnemende zorgorganisaties weten waar ruimte is voor interne kwaliteitsverbetering en waar locaties van eenzelfde zorgorganisatie van elkaar kunnen leren;
 • Zorgorganisaties de opbrengsten van ingevoerde veranderingen inzichtelijk kunnen maken. Denk bijvoorbeeld aan het invoeren van persoonsgerichte zorg, meer aandacht voor een zinvolle dagbesteding en het inzetten van zelfsturende teams.

Lees meer over de aanleiding, doelstelling en eerdere resultaten van de Monitor.

 

Projectgroep vijfde meetronde Monitor Woonvormen Dementie

Meer informatie of meedoen?

Wilt u meer informatie?

T: 030-2959397 of 030-2959279

E: monitorwoonvormen@trimbos.nl