Monitor Woonvormen Dementie

Met de Monitor Woonvormen Dementie (kortweg Monitor) onderzoeken we sinds 2008 trends in de kwaliteit van de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie. De Monitor is in 2021 uitgebreid naar alle woonvormen voor mensen met dementie, van zelfstandig thuiswonend tot in het verpleeghuis.

Door deel te nemen aan de Monitor, ontvangen organisaties direct uitkomsten die relevant zijn voor de verbetering van de kwaliteit van de geboden zorg en ondersteuning. De Monitor wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Wat levert de Monitor Woonvormen Dementie op?

Doel van de Monitor Woonvormen Dementie

Het doel van de Monitor is om op regionaal- en organisatieniveau inzicht te bieden in factoren die bijdragen aan integrale en persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie in verschillende woonvormen.

Vragen die de Monitor beantwoordt:

 •  Welke kenmerken van woonvormen voor mensen met dementie dragen bij aan persoonsgerichte en integrale zorg en een zo optimaal mogelijke kwaliteit van leven?
 • Welke eisen stellen de verschillende woonvormen voor mensen met dementie aan de personele organisatie van zorg?
 • Welke functie vervullen zinvolle activiteiten en daginvulling binnen de verschillende woonvormen voor mensen met dementie?
 • Op welke wijze verloopt het proces van opname naar een verpleeghuis zo optimaal mogelijk?

Thema's van de Monitor Woonvormen Dementie

De thema’s die de Monitor behandelt, sluiten nauw aan bij de onderwerpen die in de Zorgstandaard Dementie als belangrijk worden gevonden voor goede dementiezorg en -ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Dit zijn onder andere: wonen, persoonsgerichte zorg, integrale zorg, gecoördineerde netwerkzorg (o.a. casemanagement), proactieve zorgplanning (o.a. integraal zorgleefplan), welzijn (o.a. aanbod en passendheid activiteiten), maar ook de ondersteuning, belasting en betrokkenheid van mantelzorgers, kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven van mensen met dementie.

Daarnaast komen ook thema’s uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en Wijkverpleging terug in de Monitor. Indien gewenst, kunnen geïnteresseerde organisaties andere relevante thema’s en sectorspecifieke onderwerpen waar meer inzicht in nodig is vaststellen door middel van regionale consultaties. Bekijk het thema overzicht voor meer informatie over de thema's die worden uitgevraagd.

> Download het thema overzicht

Thema's_def

De persoon met dementie staat centraal

We verzamelen de gegevens grotendeels door middel van digitale vragenlijsten. Via deelnemende organisaties worden niet alleen mensen met dementie, maar ook mantelzorgers, zorg- en ondersteuningsprofessionals (waaronder leidinggevenden), behandelaars ((para-)medici) en vrijwilligers uitgenodigd om deze vragenlijsten in te vullen. Bij de vragen die gesteld worden staat de persoon met dementie centraal. We hopen dan ook dat zoveel mogelijk mensen met dementie willen en kunnen deelnemen.

Woonvormen binnen de monitor

 • Zelfstandig wonen thuis
 • Wonen met zorg in de buurt
 • Geclusterd wonen
 • Wonen in het verpleeghuis

Meedoen met de Monitor Woonvormen Dementie

Welke organisaties kunnen meedoen?

Wmo-aanbieders en zorgorganisaties die Zvw en/of Wlz-zorg bieden aan mensen met dementie kunnen deelnemen. Hoe meer organisaties in een regio deelnemen (bijvoorbeeld in een samenwerkingsverband), hoe beter het zorg en ondersteuningsaanbod regionaal in kaart kan worden gebracht. Dit helpt om gezamenlijk de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie te verbeteren. De Monitor wordt in drie regio's uitgevoerd.

Wat laat de Monitor Woonvormen Dementie zien aan organisaties?

 • Hoe het gesteld is met hun integrale en persoonsgerichte zorgaanbod voor mensen met dementie.
 • Hoe de geboden zorg en/of ondersteuning nog beter kan aansluiten op (de specifieke behoeftes van verschillende groepen) mensen met dementie, hun naasten en zorg- en ondersteuningsprofessionals.

Daarnaast krijgen organisaties toegang tot een real-time online dashboard, waarmee zij direct informatie ontvangen over uitkomsten die relevant zijn voor de verbetering van de kwaliteit van de geboden zorg en ondersteuning. Deelnemende organisaties dragen gezamenlijk bij aan verdiepende inzichten in de staat van de integrale en persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie in hun regio. Bekijk de routekaart voor meer informatie over het proces van aanmelding en deelname.

> Download de routekaart

Hoe worden de resultaten teruggekoppeld?

 • Vanaf de start van de dataverzameling geven we u een directe terugkoppeling van de resultaten via een real-time online dashboard, waarbij u direct inzicht heeft in gegevens van de eigen organisatie.
 • Als we alle gegevens hebben verzameld, nodigen we per regio alle deelnemende aanbieders, organisaties en overige stakeholders uit om die te bespreken in een terugkoppelingsbijeenkomst.
 • We maken een rapport met alle regio-overstijgende/-overkoepelende bevindingen dat iedereen kan downloaden en lezen. Het rapport van de laatste editie van de Monitor is gratis te downloaden.

We gaan graag met u in gesprek

Wat houdt deelname voor u in en wat levert het op? Hierover gaan we graag met u in gesprek. Indien gewenst vinden ook regionale consultaties plaats waarbij zorgorganisaties inspraak hebben in thema’s die in de Monitor behandeld zullen worden.

Bent u geïnteresseerd en/of wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op via monitorwoonvormen@trimbos.nl of bel 030 29 59 279.

Product image

Trends in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie

Monitor Woonvormen Dementie 20... Bekijk dit product

Samen leren en ontwikkelen voor persoonsgerichte zorg

Deze rapportage beschrijft de uitkomsten van een onderzoek naar het leerklimaat binnen de verpleeghuissector en hoe dit bijdraagt aan persoonsgerichte z...

Lees meer >

Samen leren en ontwikkelen voor persoonsgerichte zorg

Aanleiding studie: Blijvend leren, ontwikkelen en innoveren is van belang voor zorgorganisaties; Systematisch leren en ontwikkelen kan helpen...

Lees meer >

Trends in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie

De zorg voor ouderen in verpleeghuizen en woonzorgcentra krijgt de laatste jaren veel aandacht in de maatschappij en de politiek. Sinds maart 2020, toen...

Lees meer >

Actueel