THC-monitor: hoe sterk zijn wiet en hasj?

Hasj en wiet werden gedurende enkel jaren steeds sterker, maar dit lijkt nu te stabiliseren. Het Trimbos-instituut doet onderzoek naar de hoeveelheid THC in cannabis. Deze pagina is een samenvatting van de THC-monitor.

Van oudsher bevat hasj meer THC dan wiet. Dit komt omdat hasj een concentratieproduct is van wiet. Geïmporteerde hasj bevat gemiddeld meer THC dan geïmporteerde wiet (24,3% versus 4,0%; dit onderzoek) en Nederlandse hasj (nederhasj), bevat gemiddeld meer THC dan Nederlandse wiet (21,0% versus 14,6%; dit onderzoek).

THC in nederwiet

Het gemiddelde THC-percentage in nederwiet was dit jaar 14,6% (meting 2020/2021) en daarmee gelijk aan dat in de meting van vorig jaar. Tot in 2004 steeg het gemiddelde percentage THC in nederwiet (Pijlman e.a., 2005). De geleidelijke stijging van het gemiddelde THC-gehalte in nederwiet die van 2013 tot 2019 te zien was, zet niet langer door (16,8% in 2018, 16,7% in 2019 en 14,6% in de huidige en vorige meting). Dat geldt voor de meest populaire variant, dus de soort die in de coffeeshop het meest wordt verkocht (Niesink et al., 2015).

THC in “sterkste” wiet

De gemiddelde THC-concentratie in wiet die werd aangekocht als het “meest sterk” verschilde niet significant van die van vorig jaar (17,0% in 2020/2021 versus 18,1% in 2019/2020). Ook het gemiddelde THC-gehalte van deze sterkste soort steeg tot 2004, waarna tot 2014 een daling te zien was; de stijging die daarna weer waarneembaar was stabiliseert sinds de meting van vorig jaar. Het gemiddelde THC-percentage in de als sterkst verkochte nederwiet verschilt significant van dat van de meest populaire nederwiet (17,0% versus 14,6%). De meeste nederwiet die in coffeeshops verkocht wordt bevat tussen de 15 en 20% THC.

THC in geïmporteerde wiet en nederhasj

Geïmporteerde wiet bevatte gemiddeld minder THC dan de andere cannabisproducten (4,0%), hetgeen niet significant verschilt van de meting van vorig jaar (4,8%). Nederlandse hasj of nederhasj bevatte gemiddeld het meeste THC (21,0%). Zowel geïmporteerde wiet als nederhasj zijn slechts in een beperkt aantal coffeeshops beschikbaar.

THC in geïmporteeerde hasj

Het THC-percentage voor geïmporteerde hasj was het afgelopen jaar gemiddeld 24,3%. Dit verschilt niet significant van de 24,4% die vorig jaar werd gemeten. Voor de geïmporteerde hasj geldt dat het gemiddelde THC-gehalte door de jaren heen meer schommelt dan dat van nederwiet. Het gemiddelde THC-gehalte in dit product is sinds 2014 geleidelijk aan gestegen, maar ook deze stijgende lijn is sinds 2019 gestabiliseerd.

CBD in cannabisproducten

Nederwiet, geïmporteerde wiet en nederhasj bevatten nauwelijks CBD (mediaan voor populairste wiet 0,1%, voor sterkste wiet 0,1%, voor geïmporteerde wiet 0,3% en voor nederhasj 0,1%). Het 5-jaarsgemiddelde van het CBD-gehalte in de populairste nederwiet is over de periode 2017 t/m 2021 wel significant gestegen ten opzichte van de 5-jaarsgemiddelden in de periode 2012 t/m 2020. Ook in de ratio tussen CBD en THC is dit terug te zien: waar deze in de periode 2000 t/m 2020 hetzelfde bleven, is deze voor 2017 t/m 2021 significant hoger. De spreiding van de gehaltes THC en CBD was dit jaar wel opvallend groot: er werden verscheidene monsters gevonden met zeer weinig THC maar normale tot hoge concentraties CBD. Deze samples zijn steekproefsgewijs extra getest op aanwezigheid van synthetische cannabinoïden: op geen van de monsters werd deze vervuiling aangetroffen. Het opvallendste verschil in samenstelling tussen nederwiet en geïmporteerde hasj is dat de laatste naast THC ook een aanzienlijke hoeveelheid CBD bevat (mediaan 2,2% in 2021. Deze is wel flink gedaald in vergelijking met vorig jaar (6,7%). Dit is vermoedelijk een gevolg van de verdere overstap van traditionele methodes voor het maken van hasj in het land van herkomst? naar methodes waarbij gebruik wordt gemaakt van nederwietachtige soorten? met weinig CBD. Het eindproduct bevat derhalve ook minder CBD.

Prijs van wiet en hasj

De prijs die voor een gram nederwiet (populaire variant) werd betaald is ten opzichte van vorig jaar niet significant veranderd (€11,70 in 2020/2021 t.o.v. €10,65 in 2019/2020). Dit gold ook voor de prijs voor een gram van de “sterkste” wietvariant (€14,21 t.o.v. €13,73). Wel is er de afgelopen jaren een stijgende trend in de prijs van nederwiet waarneembaar, net als in de periode 2007-2012. De prijs voor een gram geïmporteerde wiet schommelde de afgelopen 10 jaar tussen de €4,- en de €6,- per gram en is aanzienlijk lager dan die van de andere cannabisproducten (€4,67 in 2021). De prijs voor een gram nederhasj was altijd hoger dan voor een van de andere cannabisproducten, maar dit jaar niet (€13,80 ten opzichte van €33,10 in de vorige meting; verschil met voorgaande meting niet significant: door het geringe aantal samples zijn er grote schommelingen in prijzen tussen de jaren). De prijs van geïmporteerde hasj was in 2021 hoger dan het jaar ervoor: €11,74 per gram in 2021, €9,96 per gram in 2020. Dit heeft mogelijk te maken met aanvoerproblemen als gevolg van de COVID-pandemie. In het algemeen geldt dat voor wiet met een hoger percentage THC een hogere prijs moet worden betaald. Bij hasj werd dit verband in voorgaande jaren ook aangetoond, maar niet in de huidige meting.