Wanneer KIB

Doelgroep: cliënten

De doelgroep van de KIB’s bestaat doorgaans uit volwassen patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) in combinatie met gedragsproblemen en intensieve zorgbehoeftes. Alleen bij Youz (voorheen De Jutters) gaat het om jongeren van 12 tot en met 23 jaar. De patiënten verblijven vaak al geruime tijd in de klinische GGZ.

Het belangrijkste overeenkomstige kenmerk van KIB-patiënten is dat er sprake is van een ontwrichte behandelrelatie. Er is sprake van een zodanig problematische wisselwerking tussen de patiënt en zijn omgeving dat het systeem waarvan hij deel uitmaakt, dreigt te desintegreren. Mede als gevolg van de heftigheid en aanhoudendheid van het probleemgedrag is de behandelrelatie ontregeld. Pogingen om de interactie om te buigen in een positieve, constructieve richting hebben niet tot resultaat geleid.

Daarnaast komen de volgende kenmerken voor: ernstig agressief en/of acting-out gedrag, seksueel grensoverschrijdend gedrag, (chronische) suïcidaliteit, zelfbeschadigend gedrag, ernstig manipulatief gedrag, en therapie-resistentie. Aan deze gedragingen kunnen verschillende ziektebeelden ten grondslag liggen. Op een KIB verblijven zowel patiënten met psychotische stoornissen als ernstige persoonlijkheidsstoornissen, autismespectrum stoornissen, dissociatieve identiteitsstoornissen en trauma gerelateerde problematiek. Veel patiënten hebben tevens verslavingsproblematiek. Onder patiënten van Youz is veel sprake van hechtingsproblematiek. Ook onder de volwassen KIB-patiënten wordt soortgelijke problematiek gezien. Vaak is er sprake van co-morbiditeit en hebben verschillende diagnoses elkaar in het verleden afgewisseld. Bij 75% van de patiënten is sprake van middelenmisbruik.

Doelgroep: verwijzers

Het doel van een KIB is om de hulpverlening in de reguliere GGZ zo te ondersteunen en te adviseren dat zij de behandeling op een positieve manier kunnen voortzetten ófwel dat de KIB de behandeling tijdelijk overneemt om de behandelimpasse te doorbreken. In beide gevallen is het uiteindelijke doel de relatie tussen patiënt en hulpverlening zodanig te herstellen dat de patiënt met ondersteuning van de hulpverlening kan werken aan zijn herstel.

KIB’s hebben de expertise en ervaring in huis om de impasse in de behandeling te doorbreken. In eerste instantie kan een beroep worden gedaan op de consultatiefunctie van de KIB om advies in te winnen. Dit reikt verder dan een eenmalig telefonisch consult. Indien aangewezen kan een medewerker van het consult-team ter plekke coaching bieden aan het betreffende team. De medewerker van de KIB kan met het team meedenken om te voorkomen dat gedragspatronen die eerder problematisch bleken te zijn voor de behandelrelatie tussen patiënt en team, opnieuw terugkeren. De KIB-medewerker vervult aldus een rolmodel voor het team. Idealiter zal de KIB-medewerker het team adviseren en begeleiden om andere handelingspatronen neer te zetten en als team een andere koers te varen. Bij alle KIB’s is de consultatiefunctie beschikbaar als nazorg, dus ná een KIB-traject.

KIB-footer