Folder, waaier, artikelen en rapporten

Folder

KIB Nederland maakte een nieuwe folder die de doelen, doelstelling en aanpak van de KIB's beschrijft.

Download de folder

AF2050 KIB in de Keten

Waaier

KIB Nederland heeft een praktische waaier ontwikkeld om reguliere GGZ afdelingen te ondersteunen in het omgaan met ontwrichting. In de waaier worden relevante thema’s kort en krachtig beschreven, aangevuld met praktische tips van verpleegkundigen..

Download de waaier in de Trimbos-webshop

Informatiewaaier over omgaan met ontwrichtend gedrag op GGZ-afdelingen

Rapporten

2020

Herziening van KIB in Profiel

2016

Omgaan met ontwrichting. KIB in profiel (2016). Wamel, A. van, Vugt, M. van & Rooijen, S. van (red). Utrecht: Trimbos-instituut.

Beschrijving inhoud:

Omgaan met ontwrichting is een werkbeschrijving en is bedoeld als theoretische onderbouwing voor het handelen in de praktijk. Daarnaast wordt aangegeven welke kwaliteitstandaarden worden nagestreefd door de KIB. Allereerst beschrijft dit stuk de KIB-doelgroep, de uitgangspunten van de geboden behandeling en de werkwijze en methodieken die in de KIB’s gebruikt worden. Het document geeft hiermee een beeld van de KIB’s en wat verwijzers, hulpverleners, patiënten en hun naasten kunnen verwachten van een KIB-behandeling. Daarnaast heeft deze beschrijving tot doel om hulpverleners die te maken hebben met dreigende ontwrichting, informatie en handvatten te bieden die zij in hun eigen zorgpraktijk en afdeling kunnen toepassen.

2015

Improving the Management of Self-Harm in Psychiatry (2015). Kool – Goudzwaard, Nienke. Dissertatie VU Amsterdam.

Beschrijving inhoud:

Kool toont aan dat de relatie tussen patiënt en hulpverlener van groot belang is. Zij onderzocht een specialistische klinische behandelcentrum en het herstelproces van ernstig zelfbeschadigend gedrag: een niet-veroordelende reactie is essentieel voor de interactie met patiënten die zichzelf beschadigen. Hierdoor kan een veilige en respectvolle werkrelatie ontstaan en dit is noodzakelijk om te kunnen praten over zelfbeschadiging en de onderliggende oorzaken.

2014

In Profiel: Klinieken voor Intensieve behandeling (2014). Rooijen, S. van & Neijmeijer, L. (red). Utrecht: Trimbos-instituut.

Addendum-jutters-in-profiel

Beschrijving inhoud:

Er zijn in Nederland vijf supraregionale klinische behandelcentra voor intensieve behandeling die bekend staan als KIB: Klinieken voor Intensieve Behandeling (NB: sinsdien is er een zesde bijgekomen, De Jutters) . Zij hebben het Trimbos-instituut gevraagd ondersteuning te bieden bij het opstellen van een profielbeschrijving. Dit, om het bijzondere karakter van de KIB’s kenbaar te maken. Deze beschrijving is bedoeld voor ketenpartners en externe stakeholders en maakt duidelijk op welke doelgroep de KIB zich richt, hoe de samenwerking met ketenpartners vorm krijgt, vanuit welke visie de KIB’s werken en hoe de behandeling vorm krijgt. De profielbeschrijving maakt duidelijk waar de KIB’s voor staan en wat hen onderscheidt van de reguliere GGZ.

Artikelen

2017 Inpatient violence in a Dutch forensic psychiatric hospital. (2017). Verstegen, N., Vogel, V. de,  Vries Robbé de, M., Helmerhorst, M. Journal of Forensic Practice, Vol. 19 Issue: 2, pp.102-114, doi: 10.1108/JFP-04-2016-0020. 2015

De samenwerkingsrelatie tussen patiënt en hulpverlener in een Kliniek Intensieve Behandeling: een verkennende studie. (2015). Cuijpers, J.P.M., Van Oorsouw, W.M.W.J., Hendriks, A.H.C., en P.J.C.M. Embregts. In: GZ Psychologie, 10-19.

KIB-footer