Nazorg

Zodra de voorwaarden voor een goede voortzetting van de behandeling weer in voldoende mate aanwezig zijn en voorzien is in de behoeftes van de klant, draagt de KIB de behandeling over aan de verwijzende ggz-instelling of geeft de KIB een advies voor voortzetting van de behandeling elders. Terugverwijzingen worden altijd zorgvuldig en in overleg met de verwijzende ggz-instelling voorbereid. Overdracht vindt stapsgewijs plaats met voldoende handvatten voor cliënt en hulpverleners. Ook na terugverwijzing van de cliënt naar de verwijzende instelling behoudt de KIB contact met het behandelteam en kunnen hulpverleners terugvallen op (de polikliniek of het Consultteam van) de KIB.

Voor cliënten is het eveneens waardevol om na terugkeer op hun oorspronkelijke afdeling nog een tijdje begeleiding te krijgen van een inmiddels vertrouwde behandelaar vanuit de KIB. Het geeft cliënten dikwijls steun en het helpt hen eveneens om niet opnieuw in dezelfde fuik te lopen als voorheen. Zij zijn dikwijls onzeker over hun eigen zwaktes in de periode van overplaatsing. Het brengt voor cliënten spanning teweeg om terug te gaan naar de afdeling waar het uit de hand is gelopen en waar zij mogelijk geconfronteerd worden met dezelfde triggers. Het is ondersteunend als een inmiddels vertrouwd persoon vanuit de KIB kan helpen om die triggers af te zwakken.

In een aantal gevallen blijkt terugkeer naar de verwijzende ggz-instelling niet mogelijk of niet aangewezen en zijn er gegronde redenen om de behandeling in een andere (gespecialiseerde) setting voort te zetten. Zo blijkt dikwijls dat cliënten met licht verstandelijke handicaps (SGLVG) beter niet terug verwezen kunnen worden naar de ggz-instelling waar zij vandaan komen. Een gespecialiseerde instelling voor (SG)LVG is dan meer aangewezen. Ook komt het soms voor dat cliënten kunnen doorstromen naar een eigen woning of naar een voorziening voor beschermd wonen. In die gevallen kan er ambulante zorg worden geboden vanuit de polikliniek of het consultatieteam van de KIB.

Terug- of doorverwijzing en (ambulante) nazorg

Per cliënt wordt onderzocht wat ervoor nodig is om weer terug te keren naar de instelling waar iemand eerder opgenomen was. In principe gaan cliënten weer terug naar de verwijzende instelling. Terugverwijzing gebeurt altijd gefaseerd en in samenspraak met het verwijzend behandelteam.

Voor sommige cliënten is terugkeer naar de verwijzende instelling niet haalbaar of niet wenselijk. In die gevallen wordt zorgvuldig nagegaan wat de beste oplossing is. Sommige cliënten worden doorverwezen naar een LIZ (kliniek voor Langdurige Intensieve Zorg of Long Care). LIZ-klinieken bieden langdurige intensieve behandeling voor een maximale periode van vijf jaar aan cliënten met complexe problematiek die in andere ggz-settings niet te handhaven zijn. De KIB Inforsa beschikt over een LIZ-kliniek en De Woenselse Poort (KIB Eindhoven) beschikt over een Long Care. Cliënten van de KIB Trajectum kunnen eventueel worden doorverwezen naar een voorziening in de verstandelijk gehandicaptenzorg. De verantwoordelijkheid voor het vinden van een passende vervolgvoorziening berust in beginsel bij de verwijzende instelling, maar de KIB biedt daarbij actieve ondersteuning.

Enkele cliënten hebben na behandeling in de KIB geen klinische zorg meer nodig en kunnen doorstromen naar een minder intensieve vorm van zorg (beschermd wonen) of zijn in staat om onder begeleiding zelfstandig te wonen. Medewerkers van de KIB helpen daarbij. Cliënten kunnen worden begeleid in het zoeken naar passende woonruimte, werk en dagbesteding.

Vooral bij cliënten met persoonlijkheidsproblematiek wordt als nazorg steeds vaker gekozen voor ambulante zorg, poliklinisch of zorg aan huis. Afhankelijk van iemands capaciteiten en behoeftes wordt een nazorgtraject geboden, soms poliklinisch maar ook kan gekozen worden voor een intensieve individuele therapie (dit laatste geldt niet voor de KIB Inforsa).

Na ontslag houden hulpverleners van de KIB contact met het behandelteam waarnaar de cliënt terug- of doorverwezen is en zij zijn bereikbaar voor consultatie en overleg. Indien gewenst vinden de nazorgcontacten plaats op locatie van de desbetreffende voorziening. Er kunnen afspraken worden gemaakt over een bed op recept (KIB Eindhoven) of een terugkeergarantie (KIB Van der Hoeven).

KIB-footer