Zorg & Participatie

We zetten onze kennis en ervaring in om de kwaliteit van leven van mensen met een psychische aandoening te verbeteren. Zodat ze mee kunnen doen in de samenleving en binnen de ggz of thuis zorg krijgen die bijdraagt aan herstel en zelfregie vergroot.

Dit doen we samen met de landelijke overheid, gemeenten, instellingen en maatschappelijke organisaties zoals cliënt- en familieorganisaties. Zij kunnen bij ons terecht om kennis te delen en toe te passen, voor onderzoek en advies. Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op.

Neem contact op

Hans  Kroon

Stuur een bericht aan contactpersoon Hans Kroon of bel +31 (0)30 - 2959(286)

Meedoen

Mensen met (ernstige) psychische aandoeningen willen meedoen in de samenleving. In de praktijk heeft 20% betaald werk en werkt 40% als vrijwilliger, blijkt uit ons panel Psychisch Gezien. Daarom zetten we ons in voor (arbeids)participatie, het verminderen van stigma en vergroten van sociale inclusie.

Meedoen met een psychische aandoening
Infographic Wat doe je tegen stigma?

Empowerment

Een psychische kwetsbaarheid heeft ingrijpende gevolgen voor de identiteit, het zelfbeeld en de sociale relaties van mensen. We doen daar onderzoek naar en ontwikkelen programma’s en interventies om herstel van ontwrichtende ervaringen en zelfregie te bevorderen. Daarbij hebben we ook aandacht voor de rol van ervaringsdeskundingen en naasten.

Herstel, Empowerment, Ervaringsdeskundigheid
Mantelzorg

Ambulantisering

Gemeenten en zorgverzekeraars kunnen bij ons terecht met hun vraagstukken over ambulantisering, nu een groeiend deel van de ongeveer 216.000 mensen met ernstige psychische aandoeningen op zichzelf woont met zorg aan huis. Met de Monitor Ambulantisering geven we een actueel beeld van de beddenafbouw in de ggz en de effecten daarvan.

Meer over ambulantisering in de ggz

Uitgelicht

Kracht van samenwerking

Betere zorg bij complexe problematiek

Verschillende ggz-teams en instellingen die gespecialiseerde zorg leveren, hebben zich verenigd in samenwerkingsverbanden die door het Trimbos-instituut worden ondersteund:

  • Het LEDD, het Landelijk Expertisecentrum Dubbele Diagnose, ondersteunt instellingen die cliënten gelijktijdig behandelen voor zowel psychiatrische als verslavingsproblemen
  • In KIB Nederland zijn de zes Klinieken voor Intensieve Behandeling verenigd
  • In TRTC Nederland werken vijf Top Referente Trauma Centra samen

Onderzoek in gemeente

Medische heroïne behandeling (MHB)

Hoe verder met de medische heroïne behandeling? Die vraag onderzochten we in opdracht van de gemeente Nijmegen. Aanleiding is dat er overduidelijk gezondheidswinst wordt behaald en tal van besparingen. Maar hoe toekomstbestendig is de behandeling nu het aantal opiaatverslaafden al jaren afneemt?

Mystery Guest onderzoek

Toegang maatschappelijke opvang

In geval van nood moeten mensen kunnen terugvallen op een plek in de daklozenopvang. Om te toetsen of de maatschappelijke opvang voldoet aan de landelijke toegankelijkheidseisen, zijn locaties in 43 centrumgemeenten bezocht door ervaringsdeskundige mystery guests.

Evaluatieonderzoek

Impact resourcegroepen

In hoeverre zijn resourcegroepen (een door de cliënt samengesteld netwerk van formele en informele ondersteuners) van toegevoegde waarde op door de ggz samengestelde FACT-teams? Die vraag beantwoorden we met een landelijke onderzoek waarbij we de effectiviteit, de kosten en de implementatie van de resourcegroep-methodiek evalueren en vergelijken met gebruikelijke FACT-zorg.

Actieonderzoek

Evaluatie Mental Health First Aid

Een MHFA-cursus blijkt burgers in Australië beter in staat te stellen mensen met psychisch leed te herkennen, hen te benaderen, te ondersteunen en te verwijzen naar passende hulp. We onderzoeken de bruikbaarheid van de cursus in Nederland en op welke punten de cursus moet worden aangepast om aan te sluiten bij de Nederlandse situatie.

fietsen in Amsterdam

Implementatieonderzoek

Empowerment in de wijk

Hoe kun je zelfregie en empowerment van wijkbewoners met psychosociale problemen ondersteunen? Om deze vraag te beantwoorden hebben we in zes gemeenten de samenwerking tussen ervaringsdeskundigen en sociaal werkers geïmplementeerd en geëvalueerd. Dit leverde een praktische handreiking op. Dit project won de tweede prijs van het Bert Huiskamp Agis Innovatiefonds.

 

Blogs

Betere zorg bij gestapelde problemen: een therapeutisch woon- en leefklimaat
10 oktober 2021 - Medewerkers op afdeling Oostpoort van Atlant staan stevig in hun schoenen. Zij weten raad met de meervoudige en complexe..
'Met de Monitor Woonvormen Dementie weet je waar je staat'
4 augustus 2021 - De Monitor Woonvormen Dementie geeft een schat aan informatie over de staat van de Nederlandse dementiezorg. Maar wat..

Meer blogs over dit onderwerp