Housing First onderzoek modelgetrouwheid en effecten

In opdracht van Housing First Nederland is het Trimbos-instituut, samen met 17 Housing First praktijken, een onderzoek gestart naar de relatie tussen modelgetrouwheid en effecten.

Met dit onderzoek beogen we:

  • inzicht te krijgen in modelgetrouwheid en toepassing van het model Housing First in Nederland;
  • inzicht te krijgen in de resultaten van Housing First, zoals: aantal Housing First deelnemers, woonduur, uitval en tevredenheid van deelnemers en stakeholders;
  • inzicht te krijgen in de relatie tussen modelgetrouwheid en uitkomsten.

We ontwikkelen een open access (zelf)evaluatietool om de eigen praktijk te (blijven) toetsen op modelgetrouwheid en uitkomsten, ook na afloop van het onderzoek.

Wat is de stand van zaken?

De onderzoekers hebben met elke deelnemende praktijk kennisgemaakt. Momenteel zijn we in de laatste fase van de ontwikkeling van de evaluatietool. Met input van de praktijk en experts is de oorspronkelijke (Amerikaanse) modelgetrouwheidsschaal aangepast aan de Nederlandse context. Er is nu een helder kader voor het Housing First zorgprogramma. Daarnaast zijn de uitkomstmaten bepaald om effecten op cliëntniveau in kaart te kunnen brengen.

Wat gaat er de komende tijd gebeuren?

Bij elke deelnemende Housing First praktijk zal een modelgetrouwheidsmeting plaatsvinden, om in kaart te brengen in hoeverre een praktijk werkt volgens het model. De praktijken zullen vanaf het najaar data gaan verzamelen over hun deelnemers.

Resultaten?

De resultaten van de modelgetrouwheidsmetingen en de uitkomsten op cliënt- en stakeholdersniveau worden naar de individuele praktijken teruggekoppeld. Op geaggregeerd niveau worden de resultaten van het onderzoek eind 2022 verwacht.

Over Housing First

Dakloze mensen kunnen in Nederland gebruik maken van de maatschappelijke opvang. Daar wordt ondersteuning geboden op verschillende leefgebieden, met als doel het weer zo veel mogelijk meedoen in de maatschappij. De opvang en begeleiding van dakloze mensen kent meestal een aantal stappen: van eerste opvang in een laagdrempelige voorziening, naar verblijf in een crisis- of 24-uursvoorziening en beschermd wonen, en van daaruit doorstroming naar (begeleid) zelfstandig wonen. Door het stap voor stap beklimmen van de ‘woonladder’ bereikt men uiteindelijk een zo zelfstandig mogelijk bestaan. In de Verenigde Staten is een model ontwikkeld – Housing First – dat bewust kiest voor een andere route. Housing First richt zich op het direct huisvesten van dakloze mensen. Deze mensen krijgen zonder voorwaarden vooraf een woning en daarnaast intensieve, integrale ondersteuning bij hun verdere herstel. Onderzoek in de Verenigde Staten, Canada en diverse Europese landen laat veelbelovende resultaten zien. In Nederland zijn er inmiddels zo’n twintig Housing First-praktijken.

Housing First