Michel Planije

Expertise

  • (kwalitatief) onderzoek
  • (beleids)evaluatie
  • monitoring (gemeentelijk beleid)
  • vraagstukken over maatschappelijke opvang/beschermd wonen

Ruime ervaring met monitoring van gemeentelijk beleid rondom de maatschappelijke opvang, Wet maatschappelijke ondersteuning en sociaal kwetsbare mensen. Ruime ervaring met kwalitatieve onderzoeksmethodieken onder dak- en thuisloze mensen, mensen met psychische aandoeningen (groepsinterviews, focusgroepbijeenkomsten en diepte-interviews).

Inspiratie en missie

Opereren op het snijvlak van beleid, onderzoek en praktijk – Delen van kennis – Werken aan maatschappelijk relevante vraagstukken – Bijdragen aan het zoveel mogelijk laten meedoen van sociaal kwetsbare mensen in de samenleving

Lopende projecten

  • ‘Verwarde mensen’ in Flevoland
  • Groot Uitgaansonderzoek
  • Cliëntervaringen in de intramurale maatschappelijke opvang