Housing First onderzoek modelgetrouwheid en effecten

In opdracht van Housing First Nederland onderzocht het Trimbos-instituut hoe Housing First in Nederland wordt toegepast. Samen met 15 Housing First-praktijken is gekeken naar de effecten voor de deelnemers, de ervaring van stakeholders en de tevredenheid van deelnemers. Ook hebben we in kaart gebracht in hoeverre de praktijken het model toepassen zoals bedoeld en gekeken naar de relatie tussen modelgetrouwheid en uitkomsten voor deelnemers.

Resultaten

Duurzame huisvesting voor mensen die dakloos zijn

Ons onderzoek laat zien dat deelnemers aan Housing First vaak een lange geschiedenis van dakloosheid hebben en kampen met een combinatie van psychiatrische en/ of verslavingsproblematiek, een slechte lichamelijke gezondheid en een ongunstige financiële situatie. De belangrijkste doelstelling van de onderzochte Housing First praktijken is het duurzaam beëindigen van dakloosheid voor mensen met een intensieve hulpvraag. Ons onderzoek toont aan dat Housing First goede resultaten behaalt rond het leveren en behoud van huisvesting: een aanzienlijk deel (83%) van de deelnemers is sinds de start van Housing First niet meer dakloos geweest, driekwart (73%) woont nog in dezelfde woning.

Deelnemers tevreden met begeleiding

Deelnemers zelf zijn (zeer) positief over Housing First. Zij beoordelen de begeleiding door Housing First gemiddeld met een 8,7. Driekwart van de deelnemers geeft aan dat ze door de hulp van Housing First gesteund en geholpen zijn. Er zijn aanwijzingen dat het wonen met begeleiding van Housing First samen gaat met verbetering van gezondheid en welzijn van de deelnemers. Ook gaat wonen met begeleiding samen met een afname in het aantal contacten met politie/ justitie en overlastmeldingen.

Aandacht voor sociale integratie en lichamelijke gezondheid

Veel deelnemers hebben geen betaalde baan en geven aan dit jammer te vinden. De ontevredenheid geldt ook voor dagbesteding en beschikbaar inkomen. Het overgrote deel van de deelnemers is afhankelijk van een uitkering. Deelnemers zijn minder tevreden over hun lichamelijke gezondheid.

Modeltrouw

Om inzicht te krijgen in hoeverre de deelnemende praktijken de Housing First principes toepassen, is een Nederlandse modelgetrouwheidsschaal ontwikkeld. Uit internationaal onderzoek is bekend dat praktijken met een hogere modelgetrouwheid, betere uitkomsten laten zien. Uit de modelgetrouwheidsmetingen die we voor dit onderzoek deden, blijkt dat de HF-praktijken, gemiddeld het Housing First model al voldoende tot goed hebben geïmplementeerd. De beschikbaarheid van woningen en daarmee de snelheid waarmee iemand een woning krijgt toegewezen, is een belangrijk aandachtspunt. Een grote uitdaging, gezien de huidige woningcrisis. Ook hebben de meeste praktijken nog geen ervaringsdeskundigen in dienst.

Housing First

In Nederland kunnen mensen die dakloos zijn gebruik maken van maatschappelijke opvang. De opvang en begeleiding verloopt vaak in stappen: na verblijf in een laagdrempelige voorziening volgt verblijf in een crisis- of 24-uursvoorziening en beschermd wonen. Daarna worden ze begeleid naar zelfstandig wonen. Bij het Housing First model (afkomstig uit de Verenigde Staten) vormt het basisrecht wonen het uitgangspunt. Mensen die dakloos zijn krijgen daarom direct een woning en begeleiding aangeboden.

Housing First