Cursus ‘Mental Health First Aid’ zorgt voor meer begrip in wijk

Cursus 'Mental Health First Aid' zorgt voor meer begrip in wijk

Wijkbewoners die een cursus 'Mental Health First Aid' (MHFA) hebben gevolgd, hebben meer begrip voor mensen met psychische problemen en zijn zich bewuster van hun eigen (voor)oordelen. Dat is belangrijk om het stigma rond psychische problemen te verminderen.

Mental Health First Aid (MHFA) is ontwikkeld om burgers beter in staat te stellen ompsychische problemen en leed bij anderen te herkennen. In de periode van oktober 2018 tot en met oktober 2019 is in samenwerking met de gemeente Eindhoven, MHFA Nederland en Kenniscentrum Phrenos in opdracht van ZonMw een pilot in de wijk Gestel uitgevoerd.

Uit de evaluatie en de interviews blijkt dat de deelnemers aan de MHFA-cursus meer begrip hebben gekregen voor mensen met psychische problemen en zich bewust zijn van hun eigen (voor)oordelen. Ook hebben zij handvatten gekregen om psychische problemen te herkennen en bespreekbaar te maken. Vooral het luisteren zonder oordeel is hierbij van belang, waarbij de cursisten zich bewuster zijn geworden van hun directe (leef)omgeving. Inbedding van de cursus in een brede destigmatiseringsaanpak is nodig om deze positieve resultaten te bestendigen.

De pilot richtte zich vooral op de bewoners en lokale ondernemers in de Eindhovense wijk Gestel waarbij het doel is om burgers inzichten en handvatten te bieden om psychische problemen beter te begrijpen. Ook leren deelnemers hoe je mensen met psychische problemen kunt benaderen om ondersteuning te bieden of te verwijzen naar passend hulp.

Cursisten bieden hulp en verwijzen door

In totaal zijn er zes uitgebreide MHFA-cursussen in een jaar uitgevoerd waar in totaal 76 cursisten aan hebben deelgenomen. Een aantal geeft aan de adviezen uit de cursus vooral bij familieleden, vrienden of kennissen te hebben toegepast. De voorbeelden variëren van een oogje in het zeil houden, contact onderhouden en hulp aanbieden tot doorverwijzen naar professionele hulpverleners. Sommige cursisten gebruiken de inzichten uit de cursus niet alleen om psychische problemen bij anderen te herkennen, maar ook bij henzelf.

Een ander deel van de cursisten heeft de opgedane kennis nog niet in de praktijk kunnen toepassen. Waarschijnlijk omdat zich hier geen gelegenheid heeft voorgedaan, de signalen onvoldoende zijn herkend of zij hier niet op hebben kunnen reageren.

Inzet buurtpreventieteams voor meer bereik

Er is veel gedaan om bewoners en ondernemers te werven voor de MHFA-cursus. Uit de pilot blijkt dat bewoners vrij goed bereikt worden via de buurtpreventieteams. Hoewel is geprobeerd om burgers met een migratieachtergrond te bereiken, is deze groep ondervertegenwoordigd gebleven. Tijdens de werving blijkt dat lokale ondernemers veel interesse hebben in de cursus en het relevant vinden om psychische problematiek bespreekbaar te maken. Daarentegen vinden zij de tijdsinvestering te groot om actief aan een MHFA-cursus deel te nemen.

Meer over dit thema

Nicole van Erp
Senior wetenschappelijk medewerker Zorg & Participatie