THC-monitor: hoe sterk zijn wiet en hasj?

Hasj en wiet werden de afgelopen jaren steeds sterker. Het Trimbos-instituut doet onderzoek naar de hoeveelheid THC in cannabis. Deze pagina is een samenvatting van de THC-monitor.

Van oudsher bevat hasj meer THC dan wiet. Dit komt omdat hasj een concentratieproduct is van wiet. Geïmporteerde hasj bevat gemiddeld meer THC dan geïmporteerde wiet (24,4% versus 4,8%; dit onderzoek) en Nederlandse hasj (nederhasj), bevat gemiddeld meer THC dan Nederlandse wiet (27,% versus 14,6%; dit onderzoek).

THC in nederwiet

Het gemiddelde THC-percentage in nederwiet was dit jaar 14,6% (meting 2019/2020) en vergelijkbaar met dat in de meting van vorig jaar (16,7%). Het gemiddelde percentage THC in nederwiet is dus het afgelopen jaar gelijk gebleven. Tot in 2004 steeg het gemiddelde percentage THC in nederwiet (Pijlman e.a., 2005). De geleidelijke stijging van het gemiddelde THC-gehalte in nederwiet die sinds 2013 tot vorig jaar te zien was, zet niet langer door (16,8% in 2018, 16,7% in 2019 en 14,6% in de huidige meting). Dat geldt voor de meest populaire variant, dus de soort die in de coffeeshop het meest wordt verkocht (Niesink et al., 2015).

THC in “sterkste” wiet

De gemiddelde THC-concentratie in wiet die werd aangekocht als het “meest sterk” verschilde niet significant van die van vorig jaar (18,1% in 2019/2020 versus 18,4% in 2018/2019). Ook het gemiddelde THC-gehalte van deze sterkste soort steeg tot 2004, waarna tot 2014 een daling te zien was; de stijging die daarna weer waarneembaar was zet in 2020 niet langer door. Het gemiddelde THC-percentage in de als sterkst verkochte nederwiet verschilt van dat van de meest populaire nederwiet (18,1% versus 14,6%). De meeste nederwiet die in coffeeshops verkocht wordt bevat tussen de 15 en 20% THC.

THC in geïmporteerde wiet en nederhasj

Geïmporteerde wiet bevatte gemiddeld minder THC dan de andere cannabisproducten (4,8%), hetgeen niet significant verschilt van de meting van vorig jaar (3,7%). Nederlandse hasj of nederhasj bevatte gemiddeld het meeste THC (27,5%). Zowel geïmporteerde wiet als nederhasj zijn slechts in een beperkt aantal coffeeshops beschikbaar.

THC in geïmporteeerde hasj

Het THC-percentage voor geïmporteerde hasj was het afgelopen jaar gemiddeld 24,4%. Dit verschilt niet significant van de 24,8% die vorig jaar werd gemeten. Voor de geïmporteerde hasj geldt dat het gemiddelde THC-gehalte door de jaren heen meer schommelt dan dat van nederwiet. Het gemiddelde THC-gehalte in dit product is sinds 2014 geleidelijk aan gestegen, maar ook deze stijgende lijn stokt in 2020.

Het gemiddelde THC-gehalte in geïmporteerde hasj was door de jaren heen vaak vergelijkbaar met dat van nederwiet. Het meest in het oog springend verschil in samenstelling tussen beide soorten is dat geïmporteerde hasj, in tegenstelling tot nederwiet, ook een aanzienlijke hoeveelheid CBD bevat (mediaan 6,7% in 2020). Deze bleef in vergelijking met vorig jaar gelijk.

Prijs van wiet en hasj

De prijs die voor een gram nederwiet (populaire variant) werd betaald is ten opzichte van vorig jaar niet significant veranderd (€10,65 in 2019/2020 t.o.v. €9,90 in 2018/2019). De prijs voor een gram van de “sterkste” wietvariant steeg significant (€13,73 t.o.v. €11,99 in 2018/2019). De prijs voor een gram geïmporteerde wiet schommelde de afgelopen 10 jaar tussen de €4,- en de €6,- per gram en was aanzienlijk lager dan die van de andere cannabisproducten (€4,19 in 2020). De prijs voor een gram nederhasj was altijd hoger dan voor een van de andere cannabisproducten en steeg dit jaar significant (€33,10 ten opzichte van €13,64 in de vorige meting; door het geringe aantal samples zijn er grote schommelingen in prijzen tussen de jaren).

De prijs van geïmporteerde hasj bleef in 2020 vergelijkbaar: €9,96 per gram in 2019, €9,65 per gram in 2020. In de periode 2007 tot 2012 stegen de prijzen van de cannabisproducten (met name nederwiet) in de coffeeshops. In het algemeen geldt dat voor een cannabisproduct (wiet of hasj) met een hoger percentage THC een hogere prijs moet worden betaald.

CBD in cannabisproducten

Nederwiet, geïmporteerde wiet en nederhasj bevatten nauwelijks CBD (mediaan voor populairste wiet 0,3%, voor sterkste wiet 0,4%, voor geïmporteerde wiet 0,4%). Het 5-jaarsgemiddelde van het CBD-gehalte in de populairste nederwiet is over de periode 2016 t/m 2020 namelijk significant gestegen ten opzichte van de 5-jaarsgemiddelden in de periode 2003 t/m 2019. Ook in de ratio tussen CBD en THC is dit terug te zien: waar deze in de periode 2000 t/m 2019 hetzelfde bleven, is deze voor 2016 t/m 2020 significant hoger.

Nieuwe trends?

Een nieuwe trend lijkt de opkomst van “VS-wiet” in Amsterdamse coffeeshops. Dit betreft

wiet van variëteiten die in ieder geval in de Verenigde Staten zijn veredeld. Ze bevatten meer THC dan nederwiet (20,1% vs. 15,8%), maar zijn ook duurder, waardoor de gemiddelde hoeveelheid THC die een consument krijgt voor iedere euro die hij uitgeeft aan deze VS-wiet niet significant verschilt van die van nederwiet (14,1 mg THC per euro vs. 12,8 mg THC per euro).