Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten

RIVM logo NED 2018-01_2
ggdghor_logo
logo-RGB zr

In het landelijke onderzoek Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs wordt de mentale gezondheid en het middelengebruik van studenten van hogescholen en universiteiten in Nederland bestudeerd. Ook geeft het onderzoek inzicht in welke factoren hier invloed op hebben.

Belang van dit onderzoek

Onderzoek naar de mentale gezondheid en het middelengebruik van studenten is om verschillende redenen belangrijk. Het welzijn van studenten draagt in belangrijke mate bij aan het functioneren, onder meer in hun studie. Studenten die beter in hun vel zitten, leren beter. De informatie in het onderzoek is onder andere belangrijk voor overheid, onderwijsinstellingen, kennisinstituten en praktijkorganisaties.

Onderzoeksproces

De onderzoeksresultaten worden verzameld door vragenlijsten die verspreid worden via deelnemende onderwijsinstellingen. Door het onderzoek iedere twee jaar uit te voeren, is er zicht op de actuele situatie en (eventuele) veranderingen in de mentale gezondheid en het middelengebruik van studenten over tijd. Met deze kennis kunnen gerichte acties worden ondernomen om het welzijn van studenten te vergroten, zowel op landelijk en regionaal niveau, als binnen onderwijsinstellingen zelf. In het voorjaar van 2021 heeft de eerste meting plaatsgevonden. De resultaten uit die meting waren voor de overheid aanleiding voor extra inzet op studentenwelzijn.

Wie het onderzoek uitvoeren

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een consortium bestaande uit het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Trimbos-instituut en GGD GHOR Nederland. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de ministeries Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Research2Evolve ontwikkelt de digitale vragenlijst en bewaart de ingevulde vragenlijsten veilig gedurende de meting.

Doelen

Met de Monitor willen we inzichten krijgen in het welzijn van studenten. De belangrijkste doelen van het onderzoek zijn:

  • Een beeld krijgen van hoe het gaat met de mentale gezondheid en het middelengebruik van studenten in het hoger onderwijs, en van de persoonlijke, studie-gerelateerde of andere omgevings-gerelateerde of maatschappelijke factoren die daarin een rol spelen.
  • Een beeld krijgen van de hulp of ondersteuning die studenten ontvangen vanwege psychische klachten of middelengebruik.
  • Door het onderzoek iedere twee jaar uit te voeren, is er zicht op de actuele situatie en wordt zicht verkregen op eventuele veranderingen over de tijd.
  • De bevindingen worden verspreid onder een relevant publiek, waaronder onderzoekers, beleidsmakers, studentenbegeleiders, en professionals binnen en buiten het onderwijs.
  • Met de verkregen kennis kunnen gericht acties worden ondernomen om het welzijn van studenten te vergroten, zowel op landelijk niveau als binnen onderwijsinstellingen zelf.

Veelgestelde vragen

Publicaties 2023

Product image

Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs

Bekijk dit product
Product image

Monitor hoger onderwijs 2023

Factsheet mentale gezondheid e... Bekijk dit product

Publicaties 2021

Product image

Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs

Deelrapport 1 - Mentale gezond... Bekijk dit product
Product image

Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs

Deelrapport 2 - Middelengebrui... Bekijk dit product

English version

Mental Health and Substance Use Monitor for students in higher education

The national Mental Health and Substance Use Monitor for students in higher education (the MMMS) assesses the mental health and substance use of university students in the Netherlands and the factors that affect these. This research is important for various reasons. For example, student well-being plays a large role in a student’s success, as a happy student learns better. The monitor results are of value to the government, educational institutions, knowledge institutions and professional organisations.

The survey data is obtained through questionnaires that are sent to the participating universities. A survey is carried out every two years, so that we can identify both the current situation and any changes in the mental health and substance use of students over time. The monitor results enable specific action to be taken to improve student well-being, at the national and regional levels and within universities. The first survey was carried out in spring 2021, and its results prompted the Dutch government to pay extra attention to student well-being.

The monitor is conducted by a consortium consisting of the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), the Trimbos-Institute and the Association of GGDs (Regional Public Health Services) and GHOR (Regional Medical Emergency Preparedness and Planning) offices in the Netherlands (GGD GHOR Nederland). It is carried out on behalf of the Dutch ministries of Education, Culture and Science (OCW) and Health, Welfare and Sport (VWS).

Research 2Evolve has developed the online questionnaire and will store the completed questionnaires safely for two months following completion of the survey.

Objectives

The aim of the Mental Health and Substance Use Monitor for students in higher education is to gain insight into student well-being. The main objectives of the monitor are to:

  • ascertain the mental health and substance use of higher education students and the personal, study-related or other social factors that play a role in this;
  • identify the support or advice that students receive for mental health issues or substance use;
  • identify the current situation and any changes over time, by carrying out the monitor every two years;
  • disseminate the results among a relevant audience, including researchers, policymakers, student counsellors and other professionals in the education and other sectors;
  • take specific action to improve student well-being at the national and regional levels and within universities, based on the monitor results.

FAQ's

Publications 2023

Product image

Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs

Bekijk dit product
Product image

Higher Education Monitor 2023

Factsheet Mental health and su... Bekijk dit product

Publications 2021

Product image

Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs

Deelrapport 1 - Mentale gezond... Bekijk dit product
Product image

Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs

Deelrapport 2 - Middelengebrui... Bekijk dit product