Samenwerking rond KOV

CZ, Gemeente Breda en Novadic Kentron startten in 2012 een gezamenlijk KOV-pilotproject (voorheen KVO) met als doel ‘Voorkomen dat KOV-kinderen van nu, de verslaafden van morgen worden’. Uitgangspunt voor samenwerken is dat zowel de zorgverzekeraar als de gemeente de vruchten plukt van effectieve preventie voor deze doelgroep.

Samenwerking gemeente, zorgverzekeraar en verslavingszorg

Er werden drie wijken geselecteerd met veel verslavingsproblematiek. De selectie was gebaseerd op de diagnose-behandelcombinatie (dbc) registraties voor verslaving van CZ en de praktijkervaringen van Novadic Kentron. De opzet was dat praktijkondersteuners bij de huisarts (POH’s) in deze wijken aan cliënt-ouders met verslavingsproblemen de vraag stelden ‘Hoe gaat het met de kinderen?’ en dat zij kinderen doorverwezen naar KOPP/KOV-aanbod, waaronder 'PIEP zei de muis’ (4-8 jaar) en KOPP/KOV-groepsaanbod (9-12 en 13-19 jaar).

Dit initiatief is uitgevoerd door CZ, Gemeente Breda en Novadic Kentron.

Succesfactoren

Tussen 2013 en 2015 liep het KOPP/KOV-aanbod snel vol. Succesfactoren waren:

Korte lijnen: korte lijnen tussen Novadic Kentron, CJG en Indigo.

Laagdrempelig: laagdrempelige naamgeving interventies zoals ’Aanbod voor ouders met stress’ in plaats van ‘Aanbod voor ouders met verslaving’.

Aandachtsfunctionarissen: aandachtsfunctionarissen binnen Novadic Kentron en Indigo voor 8 uur per week met als taken:

  • informatie geven over deskundigheidsbevordering op scholen over KOPP/KOV
  • bijwonen van casuïstiekbesprekingen van teams van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
  • ondersteunen van oudergesprekken door CJG-medewerkers

Huidige stand van zaken

De instroom in KOPP/KOV-aanbod en de kennis bij ketenpartners over KOPP/KOV is afgenomen sinds twee jaar. Dit hangt samen met het ontbreken van beleid op KOPP/KOV in lokaal beleid, het verdwijnen van (uren voor) KOPP/KOV-aandachtsfunctionarissen en het verdwijnen van de lijn met de zorgverzekeraar rond KOPP/KOV sinds de invoering van de Jeugdwet.

Vervolgstappen

Gemeente Breda, CZ en Novadic Kentron willen de samenwerking rond KOPP/KOV hernieuwd vormgeven, passend bij het nieuwe stelsel:

  • De gemeente Breda wil KOPP/KOV agenderen in thematafels, beleid erop maken en vervolgens uitvoeren. Daarnaast wil de gemeente om tafel met de zorgverzekeraar om tot een sluitende KOPP/KOV-aanpak te komen.
  • CZ wil KOPP/KOV agenderen in het overleg met gemeenten over de zorg voor 18-23 jarigen. Daarnaast wil zij preventie hernieuwd inrichten in afstemming met de gemeente.
  • Novadic Kentron wil weer KOPP/KOV-aandachtsfunctionarissen aanstellen en deskundigheidsbevordering opzetten voor hulpverleners in het voeren van gesprekken met ouders over opvoeding en kinderen. Hierover wil zij in gesprek met de gemeente.

Meer informatie voor gemeenten en zorgverzekeraars

Acties gemeenten

Gemeenten zijn vanuit de Wet publieke gezondheid (Wpg), de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de Jeugdwet verantwoordelijk voor gezond en veilig opgroeien van kinderen tot 18 jaar.

> Wat kunt u doen als gemeente?

Acties zorgverzekeraars

De zorgverzekeraar is vanuit de Zorgverzekeringsweg (Zvw) verantwoordelijk voor de zorg en individugerichte preventie voor (jong)wassenen vanaf 18 jaar.

> Wat kunt u doen als zorgverzekeraar?

Tips voor samenwerken

Zowel de gemeente als de zorgverzekeraar heeft een rol en taak op gebied van KOPP/KOV. Hoewel de gemeente de grootste rol heeft is samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars essentieel om een sluitend aanbod van preventie, zorg en ondersteuning voor KOPP/KOV-kinderen te organiseren.

> Tips voor succesvol samenwerken