NEMESIS-3

In 2019 is de dataverzameling voor NEMESIS-3 gestart. Het is de derde keer dat het Trimbos-instituut de NEMESIS-studie uitvoert.

Vragen?

featured_image
Margreet ten Have
Projectleider van de NEMESIS-studies | Senior wetenschappelijk medewerker Epidemiologie
Bel: +31 (0)30 - 2959(281)
Toon telefoonnummer +31 (0)30 - 2959(281)

Voor NEMESIS-3 zullen 6.650 Nederlanders tussen de 18 en 75 jaar in een mondeling gesprek worden geïnterviewd over hun psychische gezondheid. Hiervoor is een aselecte steekproef van personen uit het bevolkingsregister getrokken. Gedurende een veldwerkperiode van anderhalf jaar worden deze personen benaderd voor deelname.

Met NEMESIS-3 komen in 2022 actuele cijfers over de psychische gezondheid van de volwassen Nederlandse bevolking beschikbaar. Daarnaast kijken we ook naar trends in het vóórkomen van diverse psychische problemen in de algemene bevolking.

Doel

Het hoofddoel van NEMESIS-3 is het actualiseren van cijfers over het vóórkomen, ontstaan, verloop en de gevolgen van veelvoorkomende psychische problemen in de algemene bevolking. We kijken eveneens naar risico-indicatoren en gevolgen van psychische problemen.

De voorgaande studies hanteerden een bovengrens van 64 jaar; in de nieuwe studie is dat 75 jaar, zodat we ook meer te weten komen over de psychische gezondheid van ouderen.

Dataverzameling

NEMESIS-3 wordt uitgevoerd door het Trimbos-instituut met financiering van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ongeveer 100 interviewers van het veldwerkbureau I&O Research voeren de gesprekken. Die gesprekken duren gemiddeld ongeveer anderhalf uur en vinden vanaf november 2019 plaats. Evenals bij de voorgaande NEMESIS-studies, is het de bedoeling deelnemers gedurende langere tijd te volgen door ze herhaaldelijk mondeling te interviewen.

De interviewers van NEMESIS-3 zijn geselecteerd op basis van hun ervaring met face-to-face dataverzameling en met het uitvragen van gevoelige onderwerpen. Zij zijn getraind in de vragenlijst tijdens een driedaagse training. Ook hebben zij gedurende het veldwerk regelmatig persoonlijk contact met het veldwerkbureau.

Meetinstrumenten

In NEMESIS-3 maken we gebruik van een doorontwikkelde versie van de 'Composite International Diagnostic Interview' (CIDI) 3.0. De CIDI 3.0 vraagt naar symptomen van psychische aandoeningen en naar de last die mensen daarvan ondervinden. Uit de antwoorden valt af te leiden of voldaan werd aan de criteria van een psychische aandoening volgens DSM-IV of DSM-5. De CIDI richt zich op symptomen van:

  • Stemmingsstoornissen (depressie, dysthymie, bipolaire stoornis)
  • Angststoornissen (paniekstoornis, agorafobie, sociale fobie, specifieke fobie, gegeneraliseerde angststoornis)
  • Stoornissen in het gebruik van een middel (alcohol of drugs)
  • ADHD

Naast de CIDI wordt een aanvullende vragenlijst afgenomen waarin onderwerpen zoals demografie, zorggebruik en algemeen functioneren aan de orde komen.