Testen op alcohol en drugs op het werk

Testen op alcohol en drugs kunnen ingezet worden om alle medewerkers preventief te testen op alcoholgebruik, bijvoorbeeld als de veiligheid in het geding is en ook als een vermoeden van alcohol- of druggebruik voor of tijdens het werk bestaat. In dit geval kan een onafhankelijke test een werknemer ook vrijpleiten.

Testen op grond van vrijwillige en geïnformeerde toestemming

Een test is te beschouwen als een medische ingreep, waarvoor de vrijwillige en geïnformeerde toestemming – ‘informed consent’ – van de werknemer nodig is. Hier mag slechts in uitzonderlijke situaties van worden afgeweken, bijvoorbeeld zoals het voor piloten geregeld is in de Wet Luchtvaart.  Bij een bloedafname maakt een test tevens inbreuk op de lichamelijke integriteit (Grondwet, Art. 11) of inbreuk op de persoonlijke levenssfeer (Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (Art. 8) en de Nederlandse Grondwet (Art. 10)).

Soorten testen

Het gebruik van middelen is aan te tonen door adem, urine, speeksel of bloed van een medewerker te onderzoeken.

Waar moet een test aan voldoen?

  • Werkgever én OR moeten toestemmen
    Het testen op alcohol is alleen toegestaan als de werkgever en de Ondernemingsraad dit noodzakelijk vinden en als de maatregel in verhouding staat tot het risico. De risico’s van alcoholgebruik verschillen van bedrijf tot bedrijf en zouden uit de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) moeten volgen (Arbowet, Art. 3 en 5 en RI&E). Een alcoholtestprogramma op de werkplek kan pas van start gaan als de werkgever en de ondernemingsraad overeenstemming hebben bereikt, zoals geregeld in de Wet op de ondernemingsraden.
  • De testen beschreven zijn in het ADM-beleid en alle medewerkers zijn hiermee bekend
    Het ADM-beleid, met daarin de beschrijving van de uitvoering van de testen en de consequenties is door voorlichtingen aan alle medewerkers bekend gemaakt. Zo kan een test steekproefsgewijs plaatsvinden of als een gerichte controle bij een vermoeden. Een werknemer laat zich vrijwillig testen, heeft de mogelijkheid voor een contra-expertise en krijgt het resultaat als eerste te horen.
  • Het testbeleid geldt voor alle medewerkers
    Belangrijk is om het testbeleid voor alle medewerker te laten gelden en niet alleen voor medewerkers van wie men de indruk heeft dat hun eventueel middelengebruik grote(re) gevolgen heeft voor het bedrijf. Dit voorkomt veel weerstand.