Onafhankelijkheid

We zijn een onafhankelijk kennisinstituut dat integriteit op de eerste plaats zet.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat het Trimbos-instituut zich als een partner positioneert die midden in de maatschappij staat, net als onze medewerkers en relaties. We werken nauw samen met beroepsorganisaties, patiëntenorganisaties, ziektekostenverzekeraars en bedrijven.

In het geval dat een samenwerking leidt tot (ogenschijnlijke) tegengestelde belangen, hebben we een aantal instrumenten om maatregelen te treffen.

Interne commissie Publiek Private Samenwerking

In de eerste plaats werkt het Trimbos-instituut met een interne commissie Publiek Private Samenwerking. Deze commissie beoordeelt potentiële samenwerkingsverbanden met private partijen met winstoogmerk als opdrachtgever/financier/samenwerkingspartner.

De commissie oordeelt op voorhand of de beoogde samenwerking en het doel van het project verenigbaar zijn met de doelen en uitgangspunten van het Trimbos-instituut. Ook buigt de commissie zich over de eventuele impact van een dergelijke samenwerking op de wetenschappelijke zelfstandigheid en integriteit van het Trimbos-instituut. We zijn transparant over de projecten die (mede)gefinancierd worden door private partijen.

> Projecten die (deels) financiering ontvangen van private partijen met winstoogmerk

Code ter Voorkoming van Oneigenlijke Beïnvloeding door belangenverstrengeling

Daarnaast conformeert het Trimbos-instituut zich bij advisering, richtlijn- en zorgstandaardontwikkeling aan de werking van de Code ter Voorkoming van Oneigenlijke Beïnvloeding door Belangenverstrengeling.

Het Trimbos-instituut zet experts uit praktijk en wetenschap in om onderzoek uit te voeren, richtlijnen op te stellen of adviezen uit te brengen. Deze experts kunnen  ook betrokken zijn bij andere instanties zoals patiëntenorganisaties, bedrijfsleven of overheden. Dat experts verschillende rollen hebben, hoeft geen probleem te zijn. Belangrijk is dat de verschillende rollen voor alle partijen helder zijn en de impact op het project transparant is.

Het Trimbos-instituut vraagt aan experts die meewerken aan richtlijnen of adviezen altijd om opgave te doen van mogelijke belangen via een zogenaamde belangenverklaring. Dit voorkomt conflicten en zorgt ervoor dat in het onderzoek voldoende evenwicht in belangen is.

Ook projectmedewerkers die werken aan projecten met een bijdrage van private partijen worden dringend geadviseerd een belangenverklaring op grond van de Code ter Voorkoming van Oneigenlijke Beïnvloeding door Belangenverstrengeling in te vullen en op deze website te publiceren.

> Belangenverklaringen

Transparantie bij publicaties en presentaties

Medewerkers die publiceren of presenteren over projecten tot stand gekomen met bijdragen van private partijen of die anderszins onder de Code vallen wordt gevraagd  inzicht te geven in financiering en belangen van het project door middel van:

  • een disclosure & acknowledgement pagina bij presentaties
  • een conflict of interest-verklaring bij publicaties

Meer weten?

De Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling is opgesteld op initiatief van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW), de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (KNMG), de Gezondheidsraad (GR), het Centraal BegeleidingsOrgaan (CBO), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Orde van Medisch Specialisten (OMS).

> Lees de volledige tekst van de Code (pdf)