Advies en onderzoek

De ontwikkelingen in de GGZ plaatsen zowel gemeenten als verzekeraars en instellingen voor belangrijke vragen en uitdagingen. Het Trimbos-instituut is een sparringpartner voor gemeenten, zorgverzekeraars en instellingen.

Wij zetten onze expertise op uiteenlopende manieren in, bijvoorbeeld door het genereren van sturingsinformatie, monitoring, advisering, ondersteuning bij beleidsontwikkeling en implementatie, evaluatieonderzoek, procesbegeleiding, actieonderzoek en kosten-batenanalyses.

Gemeenten

Als gemeente staat u voor vragen als hoe u beschermd wonen de komen jaren vorm kunt gegeven, wat er voor nodig is om de (arbeids)participatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid te bevorderen, hoe u omgaat met activering, re-integratie, arbeidstoeleiding of beschut werk voor deze groep. Ook in de opvang van personen met verward gedrag heeft u als gemeente een belangrijker rol. Hoe krijg en behoud u een integrale aanpak? Over deze en andere ambulantiseringsvraagstukken adviseren we u graag.

Leg uw vraagstuk voor

Zorgverzekeraars

Als zorgverzekeraar wilt u waarschijnlijk graag meer zicht krijgen in de (regionale) zorgbehoefte en de kwaliteit van zorg. Tegelijk zal ambulantisering van de GGZ gepaard moeten gaan met innovatie. Maar wat zijn de kosten en baten van deze innovaties? We kunnen u helpen om dit in kaart te brengen.

Neem vrijblijvend contact op

GGZ-instellingen

Een belangrijke uitdaging voor de GGZ-instellingen is hoe zij de veranderingen in aansturing,  bekostiging en organisatie van de zorg samen kunnen laten gaan met meer kwaliteit en meer en met een omslag naar herstelondersteunende zorg.  Veel instellingen grijpen de transities aan voor een cultuuromslag binnen de instelling. Hoe kan die ondersteund worden en in goede banen worden geleid? En hoe versterkt u verbindingen met het sociale domein? Neem contact met ons op voor ondersteuning bij deze ontwikkelingen.

Neem vrijblijvend contact op

Platforms en netwerken

We hosten en ondersteunen verschillende platforms en netwerken die zich bezighouden met ambulantiseringsthema's: