Ambulantisering: impact op regionale ontwikkelingen

Gemeenten, GGZ-instellingen, zorgverzekeraars en cliëntenorganisaties zijn sterk op elkaar aangewezen bij de ontwikkeling van het toekomstige, regionale zorglandschap voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. In een aantal regio’s is inmiddels een formeel samenwerkingstraject gestart.

Ontwikkelingen rond financieringskaders, de juiste zorg op de juiste plek, de beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis (aanbevelingen commissie Dannenberg) en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg hebben impact op regionale samenwerking.

Handvat voor regionale samenwerking

Hoe verhouden het beleid en de visies van alle spelers zich tot elkaar? Hoe kunt u tot afstemming komen met uw regionale samenwerkingspartners? Wat is nodig om tot een gezamenlijke toekomstvisie te komen, met oog voor de gemeenschappelijke belangen maar ook voor ieders eigen verantwoordelijkheden? En hoe pakt u de gezamenlijke implementatie op? 

We hebben een handvat ontwikkeld voor deze regionale samenwerking. Dit handvat bestaat uit:

  • Onderwerpen en speerpunten van een agenda voor sociale inclusie;
  • Stappen voor de organisatie, ontwikkeling en implementatie van de regionale samenwerkingsagenda;
  • Referentiekader voor de regionale zorgplanning inclusief een checklist voor het in kaart brengen van de huidige uitgaven en capaciteit van de regionale GGZ-voorzieningen;
  • Methodiek voor lokale prevalentieschatting van het aantal mensen met een ernstige psychische aandoening.

Download het handvat (pdf)

Ontwikkelingen regionale samenwerking

Voor de Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ volgen we de ontwikkelingen in de regionale samenwerking. We doen onderzoek naar voorhoedepraktijken. Maar we bieden ook advies en ondersteuning rond regionale samenwerkingstrajecten. Ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit

  • inhoudelijke advisering
  • inventarisatie van het lokale/regionale voorzieningenaanbod
  • monitoring
  • ondersteuning bij de gezamenlijke ontwikkeling van visie en beleid
  • implementatie.

Casus: visie op ambulantisering

Wij waren bijvoorbeeld nauw betrokken bij de ontwikkelingen in de regio Oost-Gelderland. Het Trimbos-instituut voerde in opdracht van de instellingen, zorgverzekeraars, gemeenten en cliëntenorganisaties in de regio een nulmeting van het voorzieningenaanbod uit, maakte een inventarisatie van wederzijdse toekomstvisies en een factsheet met belangrijkste informatie vanuit onderzoek en wetenschap.

Op basis daarvan stelden wij samen met de regionale samenwerkingspartners het Visiedocument Ambulantisering in de regio Oost-Veluwe en de Achterhoek op. En in opdracht van de gemeente Nijmegen zijn toekomstscenario’s voor het beschermd wonen uitgewerkt.

Wat kan het Trimbos-instituut voor u betekenen?

Met onderzoek en advies kunnen we u helpen bij het opbouwen van een nieuw GGZ-landschap. U krijgt antwoord op vragen als:

Hoe krijgt u de stand van zaken rond ambulantisering in uw regio in beeld? Welke voorzieningen zijn er voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen? Wat is de capaciteit en hoeveel mensen maken gebruik van de voorzieningen?

Lees hoe we organisaties ondersteunen