Monitor Woonvormen Dementie

Met de Monitor Woonvormen Dementie (kortweg Monitor) onderzoeken we sinds 2008 trends in de kwaliteit van de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie. De Monitor is in 2021 uitgebreid naar alle woonvormen voor mensen met dementie, van zelfstandig thuiswonend tot in het verpleeghuis.

Door deel te nemen aan de Monitor, ontvangen organisaties direct uitkomsten die relevant zijn voor de verbetering van de kwaliteit van de geboden zorg en ondersteuning. De Monitor wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Wat levert de Monitor op?

Doel van de Monitor Woonvormen Dementie

Het doel van de Monitor is om op regionaal- en organisatieniveau inzicht te bieden in factoren die bijdragen aan integrale en persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie in verschillende woonvormen.

Vragen die de Monitor beantwoordt:

 •  Welke kenmerken van woonvormen voor mensen met dementie dragen bij aan persoonsgerichte en integrale zorg en een zo optimaal mogelijke kwaliteit van leven?
 • Welke eisen stellen de verschillende woonvormen voor mensen met dementie aan de personele organisatie van zorg?
 • Welke functie vervullen dagbesteding en zinvolle activiteiten binnen de verschillende woonvormen voor mensen met dementie?
 • Op welke wijze verloopt het proces van opname naar een verpleeghuis zo optimaal mogelijk?

Thema’s van de Monitor Woonvormen Dementie

De thema’s die de Monitor behandelt, sluiten nauw aan bij hoe de Zorgstandaard Dementie voorschrijft hoe geïntegreerde en persoonsgerichte zorg er uitziet. Maar ook thema’s uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en Wijkverpleging komen terug in de Monitor. Door middel van regionale consultaties met geïnteresseerde organisaties worden andere relevante thema’s en sectorspecifieke onderwerpen waar meer inzicht in nodig is, vastgesteld.

Thema’s in de Monitor:

Thema monitor woonvormen dementie

De persoon met dementie staat centraal

We verzamelen de gegevens grotendeels door middel van digitale vragenlijsten Via deelnemende organisaties worden niet alleen mensen met dementie, maar ook mantelzorgers, zorg- en ondersteuningsprofessionals (waaronder leidinggevenden), behandelaars ((para-)medici) en vrijwilligers uitgenodigd om deze vragenlijsten in te vullen. Bij de vragen die gesteld worden staat de persoon met dementie centraal. We hopen dan ook dat zoveel mogelijk mensen met dementie willen en kunnen deelnemen.

Woonvormen

De Monitor kijkt naar:

 • Zelfstandig wonen thuis
 • Wonen met zorg in de buurt
 • Geclusterd wonen
 • Wonen in het verpleeghuis

Meedoen met de Monitor Woonvormen Dementie

Gecontracteerde Wmo-aanbieders en zorgorganisaties die Zvw en/of Wlz-zorg bieden kunnen deelnemen. Voor een goed regionaal beeld van de integrale en persoonsgerichte ondersteuning, is het belangrijk dat zoveel mogelijk organisaties aan de Monitor deelnemen. Dit helpt gezamenlijk de zorg en ondersteuning te verbeteren. De Monitor wordt in principe in drie regio’s uitgevoerd.

Deelname aan de Monitor laat organisaties zien:

 • Hoe het gesteld is met hun integrale en persoonsgerichte zorgaanbod.
 • Hoe de geboden zorg en/of ondersteuning nog beter kan aansluiten op (de specifieke behoeftes van verschillende groepen) mensen met dementie, hun naasten en zorg- en ondersteuningsprofessionals.

Daarnaast krijgen organisaties toegang tot een real-time online dashboard, waarmee zij direct informatie ontvangen over uitkomsten die relevant zijn voor de verbetering van de kwaliteit van de geboden zorg en ondersteuning.

Deelnemende organsiaties dragen gezamenlijk bij aan verdiepende inzichten in de staat van de integrale en persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie in hun regio.

Eigen bijdrage

Het grootste deel van dit onderzoek wordt gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deelnemende organisaties betalen ook een eigen bijdrage.

Hoe worden de resultaten aan u teruggekoppeld?

 • Als we alle gegevens hebben verzameld, nodigen we alle regionale aanbieders, organisaties en overige stakehoders uit om die te bespreken.
 • We maken een rapport met alle bevindingen dat iedereen kan downloaden en lezen. Het rapport van de laatste editie van de Monitor is gratis te downloaden.

Planning

Planning

We gaan graag met u in gesprek

Wat houdt deelname voor u in en wat levert het op? Hierover gaan we graag met u in gesprek. In het najaar vinden ook regionale consultaties plaats waarbij zorgorganisaties inspraak hebben in thema’s die in de Monitor behandeld zullen worden.

Bent u geïnteresseerd en/of wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op via monitorwoonvormen@trimbos.nl of bel 030 29 59 279.

Trends in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie

De zorg voor ouderen in verpleeghuizen en woonzorgcentra krijgt de laatste jaren veel aandacht in de maatschappij en de politiek. Sinds maart 2020, toen...

Lees meer >

Zorgtechnologie en innovatie

De inzet van technologische innovaties in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie is een relatief nieuwe ontwikkeling en wordt als een veelbelovend...

Lees meer >

Trends in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie

De Monitor Woonvormen Dementie, kortweg de Monitor, geeft inzicht in veranderingen en ontwikkelingen in de (kleinschalige) intramurale zorg voor mensen ...

Lees meer >

Actueel