Verkenning depressies voorkomen

Wat is het aanbod als het gaat om depressiepreventie? En wat werkt? Het Trimbos-instituut heeft hier verkennend onderzoek naar gedaan.

Belangrijkste conclusies

  • In de publieke gezondheidszorg en het sociaal domein vinden er in Nederland verschillende activiteiten plaats die zijn gericht op depressiepreventie en/of mentale gezondheid. Er is veel aandacht voor het thema zowel in de praktijk als het gemeentelijk beleid.
  • Tegelijkertijd is er veel variatie in de activiteiten als het gaat om doel en doelgroep, gebruikte methode, bewezen effectiviteit, setting en uitvoerders. En hoewel dat positief is, ontbreken er voor sommige doelgroepen en in bepaalde settings activiteiten en lijkt er weinig samenhang te zijn tussen de verschillende activiteiten.
  • Daar waar het gaat om interventies kunnen erkende interventies meer ingezet worden, en kan gewerkt worden aan het verhogen van het erkenningsniveau van gebruikte interventies.
  • Een integrale aanpak op gemeentelijk niveau is essentieel om verder te komen en daadwerkelijk effect te sorteren met depressiepreventie en het bevorderen van mentale gezondheid. Dit gaat niet vanzelf; van belang is dat hier expliciet op wordt geïnvesteerd, bijvoorbeeld door het aanstellen van een lokale of regionale kwartiermaker.

Lees het volledige rapport

Waarom dit onderzoek?

We weten te weinig over wat professionals en organisaties doen om depressies te voorkomen en de geestelijke gezondheid van mensen te verbeteren. Met deze verkenning maken we de diversiteit van activiteiten inzichtelijk.

Met deze verkenning ondersteunen wij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bij het aanscherpen en verder vormgeven van het Meerjarenplan Depressiepreventie.

Tegelijkertijd dragen we met deze verkenning via de regionale bijeenkomsten en de rapportage bij aan het delen van regionale en lokale preventie-activiteiten. Professionals kunnen zo van elkaar leren en elkaar inspireren.