HEE-activiteiten

HEE biedt maatwerk, advies en training vanuit een ervaringsdeskundig perspectief.

Trainingen, werkgroepen en implementatie

Het HEE-programma biedt een breed aanbod aan zelfhulpgroepen, studiedagen, trainingen, en themabijeenkomsten. Ze kunnen deel uit maken van een transitieprogramma naar een meer herstelondersteunende organisatie of apart worden ingekocht.

Geen organisatie?
Het aanbod op deze pagina is uitsluitend bedoeld voor organisaties die HEE-activiteiten willen inzetten. Wilt u deelnemen aan een HEE-cursus? Vraag dan naar het aanbod en de mogelijkheden bij uw regionale ggz-instelling. 

Ondersteuning ervaringsdeskundigen

door scholing en coaching

Scholing hulpverleners en ondersteuners

trainingen, advies en coaching voor teams

Maatwerk en contact

Alle producten van HEE kunnen op maat worden gemaakt in overleg met de opdrachtgevers.

Interesse in een HEE-training? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden. 

Graag help ik u verder

Marianne van Bakel

Stuur een bericht aan contactpersoon Marianne van Bakel of bel +31 (0)30 - 2959(289)

Herstel voor mensen met ontwrichtende ervaringen

Deze activiteiten helpen mensen die door gebeurtenissen in hun leven beschadigd zijn. Ze leren die gebeurtenissen een plek te geven en weer in verbinding te komen met mensen om hen heen en de samenleving.

In zelfhulpgroepen werken deelnemers aan het verkennen van herstelthema’s en die verbinden aan eigen ervaringen. Ze worden ondersteund worden ervaringsdeskundigen (kartrekkers).

Bijeenkomsten van 2,5 uur met 2 kartrekkers, duur ½  – 1 jaar. 8 deelnemers.

In deze cursus verduidelijkt de docent herstelthema’s door middel van herstelverhalen. Deelnemers worden uitgenodigd hun eigen ervaringen te delen en zich de thema’s eigen te maken.

5 Wekelijkse bijeenkomsten 2 uur, met 1 docent en wisselende vertellers. 6-8 deelnemers.

Bij deze cursus ligt het accent op empowerment. Deelnemers ervaren via oefeningen wat dat betekent. Onderdeel hiervan is het delen van ervaringen om de kracht van kwetsbaarheid te ontdekken.

5 Wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur en 1 of 2 docenten, 6-8 deelnemers.

Deelnemers leren stap voor stap hun herstelverhaal te formuleren en te presenteren. Ze werken in een kleine groep, en de cursus eindigt met een presentatie voor een klein publiek.

6 bijeenkomsten van 3 uur (laatste is inclusief presentatie) 5-6 deelnemers.

Deelnemers werken samen aan het herkennen en in beeld brengen van hun (zelf)stigma’s. Ze worden zich bewust van hun bijzondere talenten en kwaliteiten. Ze maken hier foto’s van en tekst en brengen die naar buiten in een tentoonstelling. Dit kan zowel binnen de organisatie als in de hele samenleving de discussie over stigma stimuleren.

12 bijeenkomsten, 1 docent en 1 co-docent plus tentoonstelling, 10 deelnemers.

Deze cursus is bedoeld voor mensen die al werken als (beginnende) ervaringsdeskundige, maar behoefte hebben aan wat meer verdieping in de kernbegrippen van herstel.

6 bijeenkomsten van 3 uur, 1 docent, 8-10 deelnemers.

Cliënten en hulpverleners die een hulpverleningsrelatie delen, verdiepen zich gezamenlijk in wat het herstel voor hen kan betekenen in de manier waarop ze met elkaar om gaan.

1 dag, van 2 x 3 uur, 2 docenten, max 6 koppels.

Interesse of meer weten?

Neem contact op.

Scholing en ondersteuning voor ervaringsdeskundigen

Een van de eerste cursussen die ontwikkeld zijn om mensen die overwegen om hun eigen ervaring in te gaan zetten te ondersteunen. Deelnemers leren over het begrip herstel en herstelondersteuning, oefenen met het vertellen van eigen ervaringen, maken kennis met de praktijk van ervaringsdeskundigen en oefeningen nuttige vaardigheden. Doel: deelnemers weten of het beroep ervaringsdeskundige passend is voor hen.

12 bijeenkomsten 3 uur, 1 docent, 10-12 deelnemers.

Mensen die beginnen met het inzetten van hun eigen ervaring als ervaringsdeskundige, leren in deze training basiskennis en -vaardigheden, bij voorkeur in combinatie met praktijkervaring. Ze verbinden herstelbegrippen aan eigen ervaringen en gaan ze begrijpen wat ervaringsdeskundigheid inhoudt. Ze verkennen de praktijk, geven hier over een presentatie. Ze onderzoeken en oefenen vaardigheden en competenties van ervaringsdeskundigen. Doel: deelnemers kunnen als beginnende ervaringsdeskundige aan de slag.

12 bijeenkomsten 3 uur, 1 docent, 10-12 deelnemers.

De training bestaat deels uit bijeenkomsten waarin de theorie, visie en werkwijze van een herstelwerkgroep wordt besproken en de rol van de kartrekkers wordt verkend. Tegelijkertijd wordt gestart met het werven van deelnemers voor de groep. Het tweede deel bestaat uit het starten van de groep in combinatie met intervisiebijeenkomsten waar ook belangrijke thema’s worden besproken (zoals ondersteunen van herstelprocessen, groepsprocessen, startproblemen) en wat deelnemers inbrengen. Doel: (beginnende) ervaringsdeskundigen leren herstelwerkgroepen op te zetten en te ondersteunen.

6 tot 10 bijeenkomsten, afhankelijk van het niveau van de deelnemers, 1 docent, 12 deelnemers.

Teambuilding houdt in dat een senior HEE docent met speelse werkvormen werkt aan versterking van een team van ervaringsdeskundigen, met als doel een betere samenwerking en het oplossen van eventuele struikelblokken in de samenwerking.

Is altijd op maat, afspraken worden gemaakt over aantal deelnemers en duur.

Bijna alle herstelproducten (zie eerste blok) kunnen als een train de trainer aangeboden worden, waarbij deelnemers leren zelf de cursus te geven. Er gelden vaak wel voorwaarden, zoals betreffende cursus als deelnemer hebben doorlopen of ervaring hebben met het inzetten van je ervaring.

Is altijd op maat, afspraken worden gemaakt over aantal deelnemers en duur.

HEE heeft ervaren intervisoren die ondersteuning kunnen bieden aan ervaringsdeskundigen. De intervisie of supervisie krijgt vorm naar aanleiding van de behoefte van de deelnemers. Hier gaat dus altijd een overleg met (een deel van) de deelnemers aan vooraf.

Interesse of meer weten?

Neem contact op.

Scholing en ondersteuning van hulpverleners en ondersteuners

Deze cursus begint met het onderzoeken van het concept herstel. Dit doen we aan de hand van een herstelverhaal en theorie over herstel. We besteden aandacht aan stigma en verkennen eigen ervaringen hiermee. Daarna bespreken we het wat herstel ondersteunende zorg is en koppelen we dat aan ieders eigen praktijk. Ook maken een plan om een begin te maken met veranderingen. Er is ruimte voor het bespreken van lastige situaties. Doel: deelnemers kunnen het concept herstelondersteunende zorg vertalen naar hun eigen werk.

Er zijn verschillende varianten in duur of aanpassing aan de thema’s, mede naar behoefte van de opdrachtgever: 2 dagen van 2x 3,5 (7) uur of 3 dagdelen van 3,5 uur. 2 Docenten, max 14 deelnemers of een heel team.

Fris je kennis over herstelondersteuning op door praktijksituaties te bespreken en diverse oefeningen te doen. Er is veel ruimte voor inbreng van deelnemers. Deze dag kan aangepast worden tot een kennismaking met HOZ voor nieuwe medewerkers. Doel: deelnemers krijgen een stimulans om herstelondersteunende zorg in praktijk te brengen.

Een dag van 2 x 3,5 uur, 2 docenten, max 14 deelnemers of een heel team.

Bij deze verdiepingstraining komen diverse thema’s aan bod, o.a. presentie en inzet van ervaringsdeskundigheid. Tevens werken we aan verdieping op de praktijk met behulp van de kenmerken van herstelondersteuning. Thema’s zijn: omgaan met complexe situaties, samenwerken met collega’s. Welke kenmerken kan je goed hanteren en welke vind je lastig. Doel: Verdieping van eerder opgedane kennis over HOZ, gericht op doorbreken van blokkades om dit toe te passen en versterken van het samenwerken als team hierin.

3 of 4 dagdelen, 1 docent, 12 - 14 deelnemers.

De docent inventariseert met de groep in welke situaties het al goed lukt om herstel ondersteunend te werken en waar deelnemers tegen aan lopen. We kiezen gezamenlijk waar we dieper op in willen gaan en introduceren zo nodig intervisievormen. We sluiten bijeenkomsten af met het benoemen van wat we geleerd hebben en wat is blijven liggen. Doel: deelnemers voelen zich ondersteund in het werken vanuit de herstelvisie.

Duur en tijd worden vooraf vastgelegd, 1 docent, zo mogelijk neemt het hele team deel.

Interesse of meer weten?

Neem contact op.

Scholing in herstel ondersteunende zorg voor management

Het management dient altijd betrokken te zijn bij het inkopen van activiteiten van HEE, omdat herstelgericht werken vaak (nog) niet synchroon loopt met de reguliere werkwijze.

Dit is van belang om te zorgen dat de veranderingen die ontstaan bij de deelnemers aan trainingen in het team en de organisatie geborgd worden en dat zij ondersteuning krijgen bij het doorvoeren van noodzakelijke condities om op de ingeslagen weg door te gaan.

Deze verkorte HOZ-training is speciaal bedoeld voor het management van een organisatie, waar men de keuze heeft gemaakt om (meer)  herstelondersteunend te gaan werken. Naast een verkenning van de herstelbegrippen focussen we op de rol van het management in deze transitie. Welke veranderingen moeten hiervoor tot stand gebracht worden en op welke manier kan het management de medewerkers hierin ondersteunen en cliënten meer ruimte geven om te werken aan eigen herstel? Doel: managers krijgen meer zicht op hun eigen rol binnen de organisatie om weg naar meer herstelondersteunende inrichting en krijgen tools aangereikt om hier aan te werken.

2-3 dagdelen van 3,5 uur, 1-2 docenten, afhankelijk van aantal deelnemers.

Een interactieve dag of dagdeel om elkaar te versterken in een transitie van de organisatie. Relevante thema’s worden van te voren geïnventariseerd. Centraal staat wat herstelgericht werken inhoudt en welke voorwaarden daarvoor gecreëerd moeten worden. Wat kan iedereen hieraan bijdragen vanuit zijn of haar functie en capaciteiten? Doel:

Een dag of dagdeel voor management van een organisatie waar al een start is gemaakt met herstelondersteunend werken. 1 docent, deelnemers in overleg.

Interesse of meer weten?

Neem contact op.

WRAP is zelfhulp

WRAP is een zelfhulpprogramma dat uit de VS naar Nederland is gehaald. Daarmee zijn we deel van een wereldwijde beweging die WRAP inzet voor het werken aan je eigen herstel, met inzet van eigen regie. Wij werken volgens de richtlijnen van het Copeland Center.

Alles over WRAP

In deze cursus leren deelnemers een persoonlijk herstelplan te maken waarmee ze stap voor stap zelf op weg gaan om hun leven meer te richten op wat hun goed doet. Facilitators ondersteunen dit proces met de handvatten die de structuur van de WRAP biedt. Deelnemers leren hoe je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen leven en de keuzes die je maakt. De deelnemer is de enig die kan beslissen wat hem of haar goed doet en houdt ten alle tijden de regie over zijn eigen plan.

8 bijeenkomsten van 2,5 uur en 1 terugkom bijeenkomst, 2 facilitators (gecertificeerd volgens de normen van het Copeland Center) 8-12 deelnemers.

In deze training bereiden deelnemers zich voor op de rol van facilitator, door zich te verdiepen in de richtlijnen van Mary Ellen Copeland, de ethische grondslagen en de structuur van de WRAP.

Daarvoor is het noodzakelijk dat zij voor zichzelf een WRAP hebben gemaakt en al enige tijd hiermee leven (minimaal 6 maanden) en daardoor weet hebben wat WRAP in je leven kan betekenen.

De training duurt 5 dagen en wordt meestal verdeeld over twee weken met een weekend in het midden. Hij wordt gegeven door 2 facilitators. De organisatie dient achter de keuze te staan om met WRAP te werken en dit te faciliteren.

Interesse of meer weten?

Neem contact op.

Implementatie

De producten van HEE winnen aan kracht en kunnen elkaar versterken als er vanuit verschillende lagen in de organisatie vanuit dezelfde visie wordt samengewerkt.

Daarom bieden we ondersteuning bij de implementatie van HEE. Het kan gaan om:

  • het verankeren van herstelactiviteiten voor cliënten
  • het scholen van ervaringsdeskundigen om cursussen of interventies zelf te gaan uitvoeren
  • intervisiesessies voor ervaringsdeskundigen om hen op langere termijn te ondersteunen in hun werk
  • het scholen van verschillende lagen in de organisatie van zorgvragers, medewerkers, en of managers
  • adviezen met betrekking tot de veranderingen die in de organisatie doorgevoerd moeten worden om duurzame veranderingen te bewerkstelligen

De activiteiten kunnen op verschillende doelen gericht zijn, zoals:

  • het omschakelen naar herstelondersteunend werken binnen de gehele organisatie of een deel daarvan
  • het initiëren of ondersteunen van de inzet ervaringsdeskundigheid in de organisatie
  • het opzetten van een herstelacademie
  • implementatie van WRAP binnen de organisatie volgens de richtlijnen van het Copeland Center

Het inplementatietraject kan ondersteund worden door het Centrum voor Implementatie van het Trimbos-instituut, met bijvoorbeeld (implementatie)onderzoek, of andere tools.

Interesse? Neem contact op.

Marianne van Bakel

Stuur een bericht aan contactpersoon Marianne van Bakel of bel +31 (0)30 - 2959(289)