NEMESIS-2

NEMESIS-2 is een vervolgstudie naar de psychische gezondheid van een representatieve groep volwassenen (18 t/m 64 jaar) uit de Nederlandse bevolking.

Vragen?

featured_image
Margreet ten Have
Projectleider van de NEMESIS-studies | Senior wetenschappelijk medewerker Epidemiologie
Bel: +31 (0)30 - 2959(281)
Toon telefoonnummer +31 (0)30 - 2959(281)

NEMESIS-2

Eind 2007 is de NEMESIS-studie voor de tweede keer van start gegaan. Deze studie hebben we NEMESIS-2 genoemd. Aan de eerste meting deden 6.646 volwassenen mee. Deze deelnemers zijn met tussenpozen van steeds drie jaar meerdere keren geïnterviewd. In totaal zijn 4.007 deelnemers vier keer geïnterviewd. De vierde meting is medio juni 2018 afgerond.

NEMESIS-2 is een herhaling van de eerste NEMESIS-studie, maar is ook uitgebreid met onderwerpen die niet in NEMESIS-1 waren opgenomen. Zo is in NEMESIS-2 voor het eerst gekeken naar het vóórkomen van ADHD en gedragsstoornissen in de kindertijd. Naast deze nieuwe onderwerpen zijn de deelnemers van NEMESIS-2 ook gedurende een langere tijd gevolgd, in totaal 9 jaar, zodat meer inzicht verkregen kon worden in het langdurig verloop van psychische problemen.

Onderzochte aandoeningen

In NEMESIS-2 zijn psychische aandoeningen bepaald volgens criteria van de DSM-IV, het handboek van psychiaters. Het ging om:

Metingen

NEMESIS-2 werd uitgevoerd door het Trimbos-instituut in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Professionele interviewers van het veldwerkbureau GfK Panel Services Benelux voerden het veldwerk uit. De interviewers van NEMESIS-2 werden geselecteerd op basis van hun ervaring met face-to-face dataverzameling en met het uitvragen van persoonlijke onderwerpen. Zij werden getraind in het afnemen van de vragenlijst tijdens een driedaagse cursus. Ook hadden zij gedurende het veldwerk regelmatig persoonlijk contact met het veldwerkbureau.

Eerste meting

De eerste meting van NEMESIS-2 vond plaats van november 2007 tot juli 2009. Een getrapte, gestratificeerde, aselecte steekproefprocedure werd toegepast. Geselecteerde huishoudens ontvingen een brief waarin de studie werd aanbevolen door de toenmalige minister van VWS. Ook kregen zij een folder waarin de studie werd toegelicht. Daarna nam een interviewer contact op met het huishouden voor een afspraak.

De interviews werden bij de deelnemers thuis gehouden. De gemiddelde duur bedroeg 95 minuten. De duur van een interview varieerde sterk, afhankelijk van de psychische problemen die iemand eerder in zijn of haar leven had gehad. In totaal deden 6.646 volwassenen mee aan de eerste meting.

De opzet en resultaten van de eerste meting staan beschreven in het rapport "De psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking".

Vervolgmetingen

Drie vervolgmetingen werden uitgevoerd: van de 6.646 volwassenen die deelnamen aan de eerste meting konden er drie jaar later (november 2010 tot juni 2012) 5.303 opnieuw succesvol worden geïnterviewd. Van de personen die aan deze tweede meting hadden deelgenomen konden er 4.618 drie jaar later (november 2013 tot juni 2015; 6 jaar na de eerste meting) opnieuw worden geïnterviewd voor de derde meting. Ten slotte deden van deze deelnemers 4.007 personen drie jaar later (november 2016 tot juni 2018; 9 jaar na de eerste meting) voor de vierde keer mee.

Alle deelnemers van een voorgaande meting kregen steeds een brief en folder met een uitnodiging opnieuw mee te doen. Daarna nam een interviewer contact op met de betrokkene om een afspraak te maken voor het interview. Dit vond steeds ongeveer 3 jaar na het vorige interview plaats. Het tweede en derde interview duurden gemiddeld 85 minuten. Het vierde interview duurde gemiddeld ongeveer 100 minuten.

De vervolgmetingen maken het mogelijk onderzoek te doen naar het vóórkomen van veranderingen in de psychische gezondheid van mensen over een periode van 9 jaar en daarbij na te gaan wat daaraan vooraf ging. De opzet en een aantal resultaten van de tweede meting staan beschreven in het rapport "Incidentie van psychische aandoeningen".

In NEMESIS-2 zijn DSM-IV aandoeningen bepaald met een klinisch instrument, de CIDI 3.0 ('Composite International Diagnostic Interview' 3.0). Dit instrument is ontwikkeld door de 'WHO-World Mental Health Survey Initiative', een wereldwijd consortium van onderzoekers die de psychische gezondheid van volwassenen in de algemene bevolking bestuderen. De CIDI 3.0 is een volledig gestructureerd interview: het antwoord op een vraag leidt volgens vaste regels tot de volgende vraag. De CIDI 3.0 vraagt naar symptomen van psychische aandoeningen en naar de last die mensen daarvan ondervinden. Uit de antwoorden valt af te leiden of de problematiek van een persoon voldoet aan de criteria van een psychische aandoening volgens de DSM-IV.

Naast de CIDI 3.0 is op elke meting een aanvullende vragenlijst afgenomen om meer inzicht te krijgen in mogelijke voorspellers en gevolgen van psychische aandoeningen. Het overzicht "Meetinstrumenten" geeft een goed beeld van de onderwerpen die per meting zijn uitgevraagd in NEMESIS-2.

Meer informatie

Product image

NEMESIS 2: De psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking

Opzet en eerste resultatenBekijk dit product

Nieuwsberichten

NEMESIS nieuwsberichten

Nieuws