Verkenning depressies voorkomen

Wat is het aanbod als het gaat om depressiepreventie? En wat werkt? Het Trimbos-instituut doet hier onderzoek naar. 

De resultaten publiceren we medio 2019. Wilt u de onderzoeksresultaten in uw mail ontvangen? Meld u dan aan voor onze Nieuwsflitsen.

Inschrijven

Waarom dit onderzoek?

We weten te weinig over wat professionals en organisaties doen om depressies te voorkomen en de geestelijke gezondheid van mensen te verbeteren. Met deze verkenning maken we de diversiteit van activiteiten inzichtelijk.

Met deze verkenning ondersteunen wij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bij het aanscherpen en verder vormgeven van het Meerjarenplan Depressiepreventie.

Tegelijkertijd dragen we met deze verkenning via de regionale bijeenkomsten en de rapportage bij aan het delen van regionale en lokale preventie-activiteiten. Professionals kunnen zo van elkaar leren en elkaar inspireren.

Wanneer zijn de resultaten beschikbaar?

De resultaten van deze verkenning publiceren we medio 2019 op deze website. Wilt u de onderzoeksresultaten in uw mail ontvangen? Meld u dan aan voor onze Nieuwsflitsen.

Inschrijven

Casestudies en interviews
Naast deze landelijke uitvraag van regionale en lokale activiteiten rond depressiepreventie in de publieke gezondheid en het sociaal domein, voeren wij nog een aantal onderdelen voor deze verkenning uit. Zoals casestudies bij een aantal gemeenten via regionale bijeenkomsten en verdiepende interviews bij vernieuwende en inspirerende activiteiten. 

Wie konden meedoen aan dit onderzoek?

  • U of uw organisatie is actief op het domein van publieke gezondheid of in het sociale domein
  • U onderneemt activiteiten op het gebied van depressiepreventie of het bredere vlak van mentale gezondheidsbevordering
  • U voert deze activiteiten uit sinds 2017

Depressie definiëren we in brede zin: het kan gaan om depressieve klachten en depressieve stoornissen, maar ook om depressie-gerelateerde problemen of klachten, zoals angst, somberheid, stemmingsproblemen, internaliserende problemen, stress of burn-out.

Preventie-activiteiten definiëren we ook breed: het kan gaan om enkelvoudige maatregelen en interventies, maar ook om brede integrale en programmatische aanpakken. Daarbij kunnen preventie-activiteiten zich richten op de algemene bevolking (universele preventie), maar ook op groepen en individuen met (een verhoogd risico op) klachten (selectieve of geïndiceerde preventie).

Het gaat echter niet om preventie-activiteiten om verergering of terugval te voorkomen bij mensen die al bekend zijn met een ‘full-blown’ depressieve stoornis (zorg-gerelateerde preventie), daar ligt de grens.