Nieuwe impuls nodig voor ambulantisering

Nieuwe impuls nodig voor ambulantisering

Minister Schippers heeft vandaag het jaarrapport van de Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ aangeboden aan de Tweede Kamer.

Aanleiding voor deze monitor van het Trimbos-instituut is de eerdere afspraak tussen het ministerie van VWS, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en cliëntenorganisaties om in de GGZ ambulante zorg op te bouwen en klinische capaciteit af te bouwen. De ambulantisering moet bijdragen aan een gezonder, zelfstandiger en socialer leven van mensen met ernstige psychische aandoeningen

Sinds de in 2012 gemaakte afspraken is het aantal plaatsen in psychiatrische klinieken en het beschermd wonen inderdaad gedaald, zo blijkt uit de monitor. In het jaar 2015 daalde het aantal plaatsen in psychiatrische klinieken met vier à vijf procent en in het beschermd wonen met drie procent. De totale klinische capaciteit blijft daarmee nog steeds ruim boven het Europese gemiddelde.

In de zorg en ondersteuning komen nieuwe initiatieven op, zoals Intensive Home Treatment (voor mensen in crisis) en zelfregiecentra. De monitor laat in het afgelopen jaar echter geen intensivering van de ambulante zorg zien. Zo zijn er per saldo geen uitbreidingsplannen bij de circa 400 FACT-teams die intensieve thuiszorg bieden. De teams signaleren een verzwaring van de problematiek, terwijl het aantal cliënten per hulpverlener stijgt. De totale inkomsten van de instellingen blijven in hoofzaak uit de klinieken en het beschermd wonen komen.

Nieuwe peiling panel Psychisch Gezien

De monitor presenteert ook een nieuwe peiling van het panel Psychisch Gezien, een landelijk panel van 2000 mensen met ernstige psychische problemen. De beoogde verbetering in hun leefsituatie blijft uit. Veel leden geven hun leven als geheel een laag cijfer. Ruim vier op de vijf leden voelt zich eenzaam. Participatie, bijvoorbeeld in arbeid blijft (ver) achter bij die van andere burgers (rond 20 procent van de leden heeft betaald werk).  De panelleden willen op de meeste gebieden vooral steun van professionals en minder van het eigen netwerk. Zij hebben te maken met een veelheid aan professionals uit de GGZ, algemene gezondheidszorg, gemeente en maatschappelijke instanties. Onveranderd laag is de waardering voor het contact met gemeentelijke voorzieningen, werk- en uitkeringsinstanties. 

Urgentie

Bij elkaar genomen roepen de monitorresultaten op tot een grotere urgentie voor investeringen in goede ambulante zorg, meer herstel, meer participatie, een betere gezondheid en meer sociale inclusie van mensen met een ernstige psychische aandoening. Een hulpmiddel om de ondersteuning te organiseren is het tegelijk met de monitor door het Trimbos-instituut aan VWS aangeboden handvat voor de regionale samenwerking tussen zorgaanbieders, financiers, cliëntenorganisaties en andere maatschappelijke organisaties.

Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ

Psychische kwetsbaarheid, sociale inclusie en verbindende zorg

 

Meer over dit thema

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)