Empowerment in de wijk’ tweede prijswinnaar Bert Huiskamp Agis Innovatiefonds

Empowerment in de wijk' tweede prijswinnaar Bert Huiskamp Agis Innovatiefonds

Het project Empowerment in de wijk heeft de Bert Huiskamp Agis Innovatiefonds tweede prijs gewonnen. De jury van de Bert Huiskamp AIF prijs selecteert jaarlijks uit diverse maatschappelijke projecten die allemaal op een onderscheidende manier verschil maken en waar de doelgroep nauw betrokken wordt bij het project. De eerste prijs gewonnen door Pharos voor het project Gezond in Nederland.

Uit 10 genomineerde landelijke projecten is Empowerment in de wijk van het Trimbos-instituut gekozen als tweede prijswinnaar van de initiatieven waar door een grote mate van betrokkenheid van projectleiders en andere betrokkenen verschil is gemaakt voor de mensen die het betreft. Bij Empowerment in de wijk is dit nu juist het geval. Door de inzet van ervaringsdeskundigheid kunnen wijkteams zelfregie en empowerment van wijkbewoners met psychosociale problemen beter ondersteunen. De door het Trimbos-instituut ontwikkelde Handreiking empowerment en inzet ervaringsdeskundigheid in sociale wijkteams is een instrument om de inzet van ervaringsdeskundigen in sociale wijkteams op te starten, te versterken en te borgen.

Leren van andermans ervaringen is een groot goed. Ervaringsdeskundigen verdienen dan ook structureel een plek in de sociale basis. Dat vraagt om investeringen van alle partijen, maar geloof me: die investering betaalt zich dubbel en dwars uit – Lex Staal, directeur Sociaal Werk Nederland

Bundeling van krachten in de wijk

De laatste jaren is binnen het sociaal domein sprake van een opkomst van sociale wijkteams, herstel- en zelfregiecentra. Hun gemeenschappelijke doel is om de (psychische) gezondheid, participatie en empowerment van wijkbewoners met psychosociale problemen te verbeteren. In het project Empowerment in de wijk zijn de krachten van sociale wijkteams en zelfregiecentra gebundeld en werken sociaal werkers en ervaringsdeskundigen nauw samen bij de ondersteuning van wijkbewoners. Voor veel van deze bewoners is het kunnen werken aan herstel en empowerment van belang om de eigen mogelijkheden en talenten te (her)ontdekken. Ervaringsdeskundigen kunnen dit proces ondersteunen, omdat zij zelf ervaring hebben met ontwrichtende omstandigheden en geleerd hebben om deze ervaringen in te zetten voor anderen.

Resultaten

In de zes pilot-gemeenten Arnhem, Amsterdam, Enschede, Gouda, Utrecht en Zutphen droeg de samenwerking bij aan gezamenlijke, individuele ondersteuning van bewoners, nieuwe groepsactiviteiten en wederzijdse kennisuitwisseling. De betrokken bewoners zijn positief over de inzet van ervaringsdeskundigheid en ervaren herkenning, acceptatie en gelijkwaardigheid in het contact met ervaringsdeskundigen. Bij groepsactiviteiten als herstel- en cursusgroepen vinden zij structuur en een zinvolle dagbesteding. Door deze activiteiten ontwikkelen zij meer zelfvertrouwen en nieuwe perspectieven op de toekomst. Het loont dus om te investeren in ervaringsdeskundigheid en wijkgericht werken. Hiervoor zijn randvoorwaarden als draagvlak bij managers en teams, super- en intervisie, goede voorlichting en communicatie van groot belang. Ook is aandacht nodig voor continuïteit en borging, door de aanpak te verankeren in bestaande procedures en werkwijzen.

Meer informatie