Welbevinden op School

Het programma Welbevinden op School biedt Gezonde School adviseurs en scholen binnen het primair en voortgezet onderwijs handvatten om op een positieve manier bij te dragen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen.

featured_image
Maartje van den Essenburg
Bel: +31 (0)30 - 2959(301)
Toon telefoonnummer +31 (0)30 - 2959(301)
Welbevinden op School logo zonder ondertitel

Welbevinden op School is een programma in samenwerking met:

Wat is Welbevinden op School?

Samen met Pharos hebben wij in 2016 het ondersteuningsprogramma Welbevinden op School opgezet. Het programma biedt handvatten en hulpmiddelen voor gezonde school adviseurs en scholen uit het primair en voortgezet onderwijs om integraal het mentaal welbevinden te bevorderen.

Welbevinden op School is kennispartner van Gezonde School. Gezonde School is een praktische werkwijze die scholen ondersteunt om structureel bij te dragen aan een goede gezondheid van leerlingen en medewerkers van de school. Scholen die werken met de aanpak kiezen één of meerdere gezondheidsthema’s om mee aan de slag te gaan. Vervolgens kunnen zij een vignet krijgen op één of meerdere thema’s.

Leerlingen die lekker in hun vel zitten leren beter

Het bevorderen van het welbevinden van leerlingen wordt steeds belangrijker op Nederlandse scholen. Net als het bieden van de juiste zorg aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Dat komt niet in de laatste plaats door de invoering van het passend onderwijs en de transitie van de Jeugdzorg. Die ontwikkelingen vragen om extra aandacht voor mentaal welbevinden.

Scholen kunnen een belangrijke bijdrage leveren als het gaat om welbevinden. Een eerste stap is om een pedagogisch klimaat te creëren waarin leerlingen zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Leerlingen die lekker in hun vel zitten zijn beter in staat om te leren en functioneren. Op school en daarbuiten. Maar niet voor alle leerlingen is het vanzelfsprekend dat zij zich goed en veilig voelen. Door deze leerlingen tijdig te signaleren, kunnen zij de hulp en aandacht krijgen die zij nodig hebben.

Wij staan achter een preventief jeugdbeleid

Het programma Welbevinden op School sluit aan op het preventief jeugdbeleid van gemeenten. Dit beleid heeft ook invloed op de taken en verantwoordelijkheden van de school en vraagt om een andere aanpak en nieuwe samenwerkingsverbanden. Op dit moment verkennen wij in 26 gemeenten hoe we met het thema welbevinden tot een zo duurzaam mogelijke aanpak kunnen komen. 6 van deze gemeenten doen mee vanuit hun deelname aan de pilot van het IJslandse preventiemodel, een community-based aanpak dat het middelengebruik onder Nederlandse jongeren moet terugdringen. De bredere scope van de IJslandse aanpak is het bevorderen van het welbevinden van jongeren. Scholen die zich specifiek willen richten op het aanpakken van middelengebruik onder hun leerlingen kunnen gebruik maken van ons preventieprogramma Helder op School.

Het raakt mij dat het voor veel jongeren best een struggle is op school. Ik voel het als een taak van mijzelf en anderen om aan de basis van een kind te werken. En te voorkomen dat problemen met mentale gezondheid niet op steeds jongere leeftijd ontstaan. Ik geloof erin dat we dat nu nog voor kunnen zijn." - Jeroen Lammers, voormalig Programmamanager Jeugd

Ga als Gezonde School Adviseur aan de slag

Gezonde School Adviseurs (GSA’S) spelen een belangrijke rol bij het verankeren van het thema Welbevinden op School. Deze factsheet en handreiking helpen u hierbij.

Duurzaam beleggen van Welbevinden

In de factsheet 'Duurzaam beleggen van Welbevinden in de gemeente en op scholen' komt aan bod wat we geleerd hebben van de Welbevinden op School pilots. Aan de hand van de bepalende factoren voor het duurzaam beleggen van welbevinden in gemeente en scholen lezen GSA's wat zij kunnen doen om welbevinden duurzaam te beleggen.

Gesprekken met scholen

GSA's en de projectmedewerkers vanuit het Trimbos-instituut en Pharos kunnen de handreiking 'Gesprekken op scholen' gebruiken bij het vormgeven van de gesprekken met de scholen. Het geeft handvatten voor thema’s die besproken kunnen worden en mogelijke vervolgstappen.

Ga als gemeente aan de slag

Bevordering mentale gezondheid jeugd

Het bevorderen van mentale gezondheid van de jeugd is één van de ambities in de Landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024. Deze handreiking geeft gemeenten handvatten om invulling te geven aan deze ambitie op lokaal niveau. Het onderwijs en de kinderopvang zijn belangrijke partners om deze plannen te realiseren. Hoe kunt u als gemeente samen met deze partners werken aan een samenhangend beleid dat de mentale gezondheid van alle jeugd (leeftijd 0-18 jaar) ten goede komt? In de handreiking 'Bevordering mentale gezondheid jeugd' vindt u zaken waarmee u direct aan de slag kunt. Lees meer...

Loket Gezond Leven

Meer weten over integraal en preventief werken aan gezondheid en welzijn in uw gemeente?

Ondersteuningsgelden uit het Nationaal Programma Onderwijs benutten

Inzetten op de verbetering van het welbevinden van leerlingen is mogelijk met de ondersteuningsgelden uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). De samenwerkende kennisinstituten Pharos, het NJi, het NIP (corona expertgroep schoolpsychologen), het NCJ en het Trimbos-instituut willen scholen zo breed mogelijke ondersteuning te bieden. De gezamenlijke kennis is gebundeld in een aantal handreikingen die scholen ondersteunen bij de schoolscan, het maken van keuzes uit de menukaart en bij het inzetten op het welbevinden van leerlingen, tijdens en na corona. Lees meer...

Schoolanalyse

De uitgangspunten bij het vormgeven van een schoolanalyse/schoolscan.

Menukaart welbevinden interventies

Welke interventies gericht op het bevorderen van welbevinden en hoe maakt u de juiste keuze? De menukaart helpt u op weg.

Veelgestelde vragen

Antwoord op veelgestelde vragen over interventies en het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).

Kennis en inspiratie

Leersessie: een gezamenlijke visie op Welbevinden op School

Samen met collega’s leren wat nodig is voor een samenhangend beleid gericht op het welbevinden van kinderen, jongeren en leerlingen en het bevorderen va...

Lees meer >

Preventief werken aan sociaal emotionele ontwikkeling en welbevinden

Met de handreiking ‘Preventief werken aan sociaal emotionele ontwikkeling en welbevinden’, die in co-creatie met leerkrachten vanuit het primair en voor...

Lees meer >

Praktijkkaart Welbevinden

Deze praktijkkaart biedt een praktische handreiking om als schoolteam, door middel van een globale analyse, interventies te kiezen op het gebied van soc...

Lees meer >

Actueel

Ook interessant

“Als een kind zich niet goed voelt heeft het ook geen nut om het onderwijs te geven, want het komt niet binnen. Dus je moet aan de onderkant zorgen dat het voor dat kind goed gaat, dan is de basis gelegd voor onderwijs.” – Else Marijke Boekbinder (Intern Begeleider ‘De Parkschool’, Delft)