Beleidsontwikkeling Open en Alert

Door middel van een stapsgewijze aanpak en met begeleiding vanuit de instelling voor verslavingszorg legt de organisatie in een beleidsplan vast hoe om te gaan met (problematisch) middelengebruik.

logo van open en alert

Door samen een probleemanalyse te maken en te discussiëren over de wenselijke situatie ontstaan de kaders voor middelenbeleid.

Stapsgewijze aanpak

Aanbevolen wordt om in ieder geval een scholingsprotocol, een voorlichtingsprotocol en een protocol voor signalering, begeleiding en  doorverwijzing vast te stellen. Hiertoe worden een werkgroep en een stuurgroep ingesteld.

De werkgroep maakt (met behulp van een enquête) een inventarisatie van het huidige (ongeschreven) beleid en een probleemanalyse. De vertegenwoordiging vanuit de verschillende disciplines/locaties in de werkgroep zorgt voor draagvlak. De stuurgroep stelt na interne discussie met de werkgroep over de visie van de organisatie op gezondheidsbevordering en middelengebruik het wenselijke beleid vast. Omdat de eigen visie centraal staat bevat het trainingsmateriaal werkvormen om deze discussie op gang te brengen evenals voorbeelden van andere organisaties ter inspiratie. Er is dus geen standaard beleidsplan dat overgenomen dient te worden. Als visie en beleid zijn vastgesteld kan de uitvoering officieel van start gaan. Vanuit de werkgroep worden vervolgens één of meerdere activiteiten opgezet om extra draagvlak te creëren zoals regelmatige updates over de voortgang van het project in een interne nieuwsbrief, flyer of voorlichtingsavond of het organiseren van een kick-off bijeenkomst.

Hulpmiddelen voor beleid

Factsheet Open en Alert: Alcohol- en drugspreventie in zorg- en welzijnsinstellingen

Deze factsheet informeert hulpverleners, managers, gemeenten en zorgverzekeraars over de achtergrond van Open en Alert. Om draagvlak te ontwikkelen is het belangrijk dat alle stakeholders op de hoogte zijn van het belang, het doel en de inhoud van het programma.

Naar de factsheet

Handreiking: Waar bemoei ik me mee?

Handreiking voor begeleiders van mensen met een lichte verstandelijke beperking die alcohol of drugs gebruiken. Het gebruik kan soms de kwaliteit van bestaan van die cliënten in de weg staan. Deze handreiking geeft denkwerk, tips en suggesties voor hoe daarmee om te gaan in de ambulante begeleiding.

Naar de handreiking

Richtlijn Middelengebruik Jeugdhulp en Jeugdbescherming

Jongeren experimenteren met middelengebruik in hun groei naar volwassenheid. De Richtlijn Middelengebruik gaat over kinderen en jongeren met risicovol middelengebruik binnen de jeugdhulp en jeugdbescherming.

Naar de Richtlijn middelengebruik

Gesprekskaarten en handleiding dwang in de zorg

De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening. Zorgbelang Inclusief ontwikkelde materialen die het makkelijk maken om laagdrempelig met elkaar het gesprek te voeren over de inhoud van de Wet zorg en dwang en de mogelijke dilemma’s.

Gesprekskaarten Wet zorg en dwang

Handleiding voor gebruik van gesprekskaarten

Handreiking Middelengebruik en verslaving bij mensen met een LVB

Deze handreiking van de Academische Werkplaats Kajak geeft een praktijk-theoretische beschrijving van beschikbare methodieken en interventies voor het voorkomen van problematisch middelengebruik bij jeugdigen en volwassenen met een licht verstandelijke beperking.

Naar de handreiking

Leidraad LVB en middelengebruik in het vizier

Deze leidraad geeft een overzicht van kennisproducten die helpen bij het begeleiden van mensen met licht verstandelijke beperkingen in combinatie met verslavingen, zoals alcohol- en drugsgebruik. Met deze kennisproducten kan men de ondersteuning van cliënten verder vormgeven, onderbouwen en/of toetsen. Doel is ook om de samenwerking tussen verstandelijk gehandicaptenzorg en verslavingszorg te verbeteren.

Naar de leidraad

Aan de slag met Open en Alert?

Bekijk welke stappen u kunt nemen om aan aan de slag te gaan met Open en Alert.

Aan de slag met Open en Alert