Kennisinfrastructuur verbeteren bij psychiatrische problematiek in de langdurige zorg

In woonvoorzieningen voor langdurige zorg aan ouderen of mensen met een verstandelijke beperking, bevinden zich ook bewoners met psychiatrische problematiek. Een goede kennisinfrastructuur tussen de woonvoorziening en de GGZ is belangrijk om goed met deze problematiek om te gaan. We voeren een project uit om deze kennisinfrastructuur te verbeteren.

Samenwerken niet vanzelfsprekend

Bij bewoners met psychiatrische problematiek is de kennis en expertise van meerdere sectoren, en een goede samenwerking en kennisdeling daartussen, nodig om tot goede zorg en ondersteuning te komen. In de praktijk blijkt dat dit niet vanzelf gaat. Daarom investeert het ministerie van Volksgezondheid (VWS) in onderzoek naar de versterking van de kennisinfrastructuur in de langdurige zorg als onderdeel van de verbetering van het professioneel handelen in de langdurige zorg.

Aanbevelingen en pijlers

Met dit project formuleren we concrete aanbevelingen over optimale kennisdeling en samenwerking in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg bij gecombineerde problematiek. Doel is om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van ouderen en mensen met een beperking die in een langdurige zorgvoorziening wonen.

Het project kent 4 pijlers:

  1. Definiëring van de doelgroepen en bepalen van hun omvang. Dit gebeurt met behulp van een Delphi‐studie en vragenlijstonderzoek.
  2. Inzichten opdoen uit huidige samenwerking en kennisdeling via interviews, veldwerk, lering trekken uit actieonderzoek bij vernieuwende praktijken en uit goede voorbeelden bij vergelijkbare doelgroepen.
  3. Schets gewenste kennisinfrastructuur in samenwerking met een brede vertegenwoordiging van experts, brancheorganisaties, cliëntvertegenwoordigers en andere belangrijke stakeholders.
  4. Doorlopend delen van inzichten en erop reflecteren met de aanbieders van deze zorg en ondersteuning.

Wie voert het project uit?

Het project wordt uitgevoerd door een breed samengesteld team van medewerkers van het Trimbos-instituut. Een klankbordgroep van stakeholders staat het team bij. Daarnaast wordt een platform van zorgaanbieders in de ouderenzorg, verstandelijk gehandicaptenzorg en ggz gevormd dat gedurende het project op de hoogte wordt gehouden en gevraagd wordt te reflecteren op de tussenresultaten.

Looptijd

Het project is gestart in september 2019 en kent uitloop in verband met de coronapandemie. Naar verwachting loopt het project door tot circa mei 2022. In oktober 2020 is de landelijke enquête voor dit project verzonden naar alle verpleeghuizen en instellingen voor verstandelijke gehandicaptenzorg. De resultaten van dit onderzoeksdeel zullen dit voorjaar worden gepubliceerd.

Op de agenda

25 januari 2021: vergadering klankbordgroep

Verslagen

Meer producten

Producten

Nieuws

Consensus over definitie doelgroep met psychiatrische problematiek in het verpleeghuis en in de verstandelijk gehandicaptenzorg
6 april 2020 - Bewoners van verpleeghuizen en bewoners van instellingen voor verstandelijk gehandicaptenzorg met chronische..

Meer nieuws over dit onderwerp

Programma Ouderen

Marieke  Kroezen

Stuur een bericht aan contactpersoon Marieke Kroezen of bel +31 (0)30 - 2959(313)

Programma Zorg & Participatie

Ankie  Lempens

Stuur een bericht aan contactpersoon Ankie Lempens of bel +31 (0)30 - 2959(296)