Samenwerking en kennisdeling tussen de VenV en de ggz bij bewoners met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis

Inzicht in bevorderende en belemmerende factoren

Deze rapportage bevat de uitkomsten van het derde deel van het onderzoek naar een optimale kennisdeling en samenwerking in de zorg aan bewoners met chronische psychiatrische problematiek in verpleeghuizen (gerontopsychiatrie). Het eerste deel van het onderzoek betrof een nadere beschrijving en afbakening van de doelgroep, terwijl het tweede deel bestond uit een landelijk vragenlijstonderzoek naar de omvang, woon- en zorgsituatie van de doelgroep en de deskundigheid, kennis en samenwerking tussen instellingen voor verpleging en verzorging (V&V) en de geestelijke gezondheidszorg (ggz).

In dit derde deel van het onderzoek is aan de hand van 27 semigestructureerde interviews met (zorg)professionals uit de V&V en ggz, een focusgroep en twee actie-onderzoeken inzicht verkregen in bevorderende en belemmerende factoren in de samenwerking en kennisdeling tussen de V&V en ggz sectoren. Daarnaast zijn vernieuwende sectoroverstijgende initiatieven in kaart gebracht. De uitkomsten zijn ter nadere duiding voorgelegd aan de klankbordgroep. betrokken bij dit onderzoek.

Lees meer over dit project

Auteur M. Kroezen, E. van Belzen, A. Overbeek , H. van der Roest
Auteur

, , ,

Jaar

Pagina's

68

SKU AF2011
Category Rapporten