Happyles: Onderzoek naar effectiviteit

Met ingang van het volgend schooljaar (2021-2022) start een onderzoek in vmbo-klassen naar Happyles. Wij zijn op zoek naar scholen, uitvoeringsorganisaties (o.a. GGZ/GGD/JGZ/CJG) en belangstellende gemeenten die ons hierbij willen helpen.

Wilt u meedoen met het onderzoek of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Aandacht voor de mentale gezondheid van jongeren is belangrijker dan ooit. Scholen zijn af en aan gesloten (geweest) vanwege de coronamaatregelen en er is een toegenomen angst, somberheid en stress onder kinderen door de coronacrisis. Maar ook vóór de coronacrisis was aandacht voor welbevinden en depressiepreventie van belang. Daarom is het nu én op de lange termijn essentieel om jongeren mentaal veerkrachtig te maken. Happyles kan hieraan bijdragen. Volgend schooljaar voeren we een groot onderzoek uit naar Happyles.

Deelnemen als school

Per school zoeken wij minimaal twee deelnemende eerste- of tweedejaars vmbo/mavo-klassen (of vmbo-havo combinatieklassen): één experimentklas en één controleklas. De leerlingen uit de experimentklas volgen aan het begin van het schooljaar de Happyles-lessen en vullen op een aantal momenten vragenlijsten in. De leerlingen uit de controleklas vullen op hetzelfde moment alleen de vragenlijsten in. Na het onderzoek volgt in hetzelfde schooljaar ook de controleklas de Happyles-lessen. De mentor is aanwezig bij de lessen, die door een Happyles-trainer worden verzorgd.

Veelgestelde vragen

Het onderzoek vindt plaats in het schooljaar 2021/2022. De Happyles-trainer maakt met de school afspraken over de start van het Happyles-programma voor de experiment- en controlegroepen. De experimentgroep start in oktober 2021 met Happyles. Eén tot twee weken voor de start van Happyles, geeft een onderzoeksassistent uitleg over het onderzoek aan de leerlingen in de experiment- en controlegroepen. De onderzoeksassistent vraagt om hun toestemming voor deelname. Vervolgens wordt op vier momenten een vragenlijst afgenomen in de experiment- én controlegroepen.

Experimentgroepen:

 • Vragenlijst 1: bij de eerste les van Happyles (oktober 2021)
 • Vragenlijst 2: bij de vierde les van Happyles (november 2021)
 • Vragenlijst 3: drie maanden na de start van Happyles (januari 2022)
 • Vragenlijst 4: zes maanden na de start van Happyles (april 2022)

Controlegroepen:

Rond dezelfde periode dat de experimentgroepen vragenlijst 1, 2, 3 en 4 invullen, vullen de controlegroepen dezelfde vragenlijsten in. De controlegroep start met Happyles nadat alle vragenlijsten voor het onderzoek zijn ingevuld (mei/juni 2022).

Ja, als een leerling of zijn/haar ouders geen toestemming geeft voor deelname aan het onderzoek, volgt de leerling wel het Happyles-programma.

Nee, de resultaten worden alleen op landelijk niveau bekend gemaakt.

Per school zoeken wij minimaal twee deelnemende klassen uit het eerste leerjaar of twee minimaal twee klassen uit het tweede leerjaar: één experimentgroep en één controlegroep. Het moet gaan om vmbo-klassen (inclusief mavo, of vmbo-havo combinatieklassen). De school kan alleen met een even aantal klassen uit hetzelfde leerjaar meedoen met het onderzoek.

U kunt als school met maximaal vier klassen meedoen met het onderzoek. Wel kunt u met meer klassen meedoen met het Happyles-programma.

Ja, de school mag zelf kiezen met welke klassen wordt deelgenomen aan het onderzoek. Wel is het belangrijk dat het eerste- of tweedejaars vmbo (inclusief mavo, of vmbo-havo combinatieklassen) zijn. Het Trimbos-instituut bepaalt of een klas wordt ingedeeld als experiment- of controlegroep. Dit doen wij met een ‘at random’ procedure, dat wil zeggen dat alle klassen evenveel kans hebben om uitgekozen te worden als experiment- of controlegroep.

Naast het inplannen van het Happyles-programma, vragen wij aan scholen om voor het onderzoek:

 • Twee klassen eerste of tweedejaars vmbo te selecteren.
 • Ouders van deelnemende klassen te informeren over het onderzoek. Het Trimbos-instituut stuurt hiervoor de materialen naar de school. Aan de school wordt gevraagd om via de post de informatiebrief, het toestemmingsformulier en antwoordenvelop naar ouders te sturen. Wij kunnen dit niet versturen, omdat wij geen adresgegevens van ouders hebben.
 • Een computerlokaal of laptops te reserveren voor de leerlingen om de vragenlijsten in te kunnen vullen.

In het begin van het schooljaar (2021/2022) neemt het Trimbos-instituut contact met u op om het onderzoek te bespreken en eventuele vragen van u te beantwoorden.

Bij de experimentgroep wordt van mentoren gevraagd om:

 • Per deelnemende klas een informatiemoment in te plannen (bijvoorbeeld tijdens een mentorles), in overleg met de onderzoeksassistent van het Trimbos-instituut. Dit moet minimaal 1 week voor de start van Happyles in de experimentgroep plaatsvinden. Bij voorkeur vindt het informatiemoment van alle deelnemende klassen op dezelfde dag plaats. Dit informatiemoment duurt ongeveer 15 minuten.
 • Aanwezig te zijn bij de vier Happyles-lessen.
 • Na afloop van het Happyles-programma, de leerlingen twee keer een vragenlijst te laten invullen (januari 2022 en april 2022).

Bij de controlegroep wordt van mentoren gevraagd om:

 • Per deelnemende klas een informatiemoment in te plannen (bijvoorbeeld tijdens een mentorles), in overleg met de onderzoeksassistent van het Trimbos-instituut. Dit moet minimaal 1 week voor de start van Happyles in de experimentgroep plaatsvinden. Bij voorkeur vindt het informatiemoment van alle deelnemende klassen op dezelfde dag plaats. Dit informatiemoment duurt ongeveer 15 minuten.
 • Vier vragenlijstmomenten in te plannen (2 keer in oktober 2021, 1 keer januari en april 2022).
 • Na afloop van het onderzoek aanwezig te zijn bij de vier Happyles-lessen.

Neem dan contact op met de onderzoekers van het Trimbos-instituut via happyles@trimbos.nl of 030-2971100.

Wilt u praten over het onderzoek met iemand die niet aan dit onderzoek werkt? Mail of bel dan met: Dr. Marja van Bon.

Deelnemen als uitvoeringsorganisatie

We leiden (jeugd)hulpverleners op tot Happyles-trainer met een eendaagse training, zodat zij Happyles kunnen geven op scholen in een gemeente of regio waar zij werkzaam zijn. De (jeugd)hulpverleners kunnen werken bij organisaties als de jeugd-GGZ, GGD, JGZ, CJG of jeugdhulp. Binnen het onderzoek willen we per organisatie één of meerdere trainers opleiden. Voor (jeugd)hulpverleners die deelnemen aan het onderzoek is de cursus gratis. Over de vergoeding van de licentiekosten en uren die u besteedt aan de uitvoering van Happyles kunt u – eventueel samen met ons – in gesprek met de gemeente of een andere financier.

De Happyles-trainer maakt afspraken met de school en de mentoren om de Happyles-lessen uit te voeren. De Happyles-trainer maakt kennis met het ondersteuningsteam van school (bijv. de zorgcoördinator) en maakt afspraken over de terugkoppeling en vervolgstappen die genomen moeten worden wanneer blijkt dat er bij een individuele leerling meer aan de hand is. Verder stellen we in het kader van het onderzoek aan de Happyles-trainers een aantal vragen over de ervaring en implementatie van het lesprogramma in de vorm van een vragenlijst of aanvullend interview.

Deelnemen als gemeente

Als gemeente kunt u bijdragen door te zoeken naar scholen en uitvoeringsorganisaties in uw gemeente die mee willen doen met het onderzoek. Zo draagt u bij aan het vergroten van welbevinden en depressiepreventie bij jongeren in uw gemeente. Depressiepreventie bij jongeren levert op termijn een vermindering op in de zorgkosten. Ook weten scholen en uitvoeringsorganisaties elkaar in de toekomst zo (nóg) beter te vinden.

Aan het uitvoeren van Happyles zijn kosten verbonden: inzet van Happyles-trainers, licentiekosten, kosten voor de trainerscursus en dergelijke. Door volgend schooljaar te starten (2021-2022) met de Happyles-lessen en bijbehorend onderzoek profiteert u van lagere kosten. Wat de precieze kosten zijn, hangt af van de lokale situatie. Wij lichten dat graag in een gesprek toe. Neem daarvoor contact met ons op.