Kosteneffectiviteit en implementatie van integrale EPA teams

Wat is de (kosten-)effectiviteit van intergrale EPA teams bij patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen in vergelijking tot de huidige organisatie van de zorg in wijkteams en aparte FACT-teams?

Aanleiding

In de zorg rondom patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) zijn vaak, naast de formele zorg, ook partijen betrokken uit het sociaal domein om ondersteuning te bieden bij wonen, werken of dagbesteding. Om efficiënt te kunnen werken richting herstel en maatschappelijke participatie is het van belang dat alle betrokken hulpverleners nauw met elkaar samenwerken. Om deze reden heeft een groep initiatiefnemers in Friesland een integrale werkwijze ontwikkelend waarbij psychiatrische wijkteams, die werken volgens de Flexible Assertive Community Treatment (FACT) methodiek, worden geïntegreerd met gebiedsteammedewerkers het sociaal domein. Deze werkwijze is geïmplementeerd middels een tweejarige pilot studie gestart in april 2020. De verwachting is dat we door de inzet van deze geïntegreerde FACT-teams de samenwerking tussen hulpverleners kunnen bevorderen en de administratieve lasten kunnen verlagen. Mogelijk zorgt dit voor een verbetering van de zorg en een reductie in de kosten die nodig zijn om geode zorg te leveren.

Doel

Dit project evalueert de inzet van integrale EPA teams bij patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen in vergelijking tot de huidige organisatie van de zorg met wijkteams en aparte FACT-teams in de gemeenten Súdwest-Fryslân en Leeuwarden. Het doel hiervan is om een inschatting te maken van de (kosten-) effectiviteit van de integrale teams. Daarnaast zal gekeken worden naar het implementatieproces ten behoeve van het opstellen van een implementatieplan om de ontwikkelde werkwijze verder te kunnen uitrollen naar andere gebieden in Nederland.

Methoden

Voor de kosteneffectiviteitsanalyse wordt gebruik gemaakt van routinematig verzamelde data voortkomend uit de geleverde zorg en ondersteuningsdiensten. Hiervoor worden patiënten gevraagd geïnformeerde toestemming te verlenen voor het gebruik van hun gegevens, waarna er geen verdere belasting plaats vindt. Daarnaast wordt voor de evaluatie van het implementatieproces gebruik gemaakt van documentanalyse en interviews met teamleden, projectleiders en patiëntvertegenwoordigers. 

Onderzoekers

  • Anne Kleijburg, promovendus bij Universiteit Maastricht en Trimbos-instituut
  • Joran Lokkerbol, mathematisch econoom & data scientist Trimbos-instituut
  • Ben Wijnen, hoofd Centrum voor Economische Evaluaties & Machine Learning Trimbos-instituut
  • Dr. Hans Kroon, hoogleraar Ambulantisering/Community Mental Health aan de universiteit van Tilburg en programmahoofd Zorg & Participatie bij het Trimbos-instituut.
  • Dr. Silvia Evers, hoogleraar Public Health Technology Assessment aan de universiteit Maastricht en Wetenschappelijk directeur Care and Public Health Research Institute (CAPHRI).

Samenwerking

Trimbos-instituut en de Universiteit Maastricht. Dit onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw.

Deze studie is een initiatief van

GGZ Friesland, Verslavingszorg Noord Nederland, Gemeente Sudwest-Fryslan, Gemeente Leeuwarden, Amaryllis, De Friesland Zorgverzekeraar, UWV en de Nederlandse Zorgautoriteit.