De definitie van mentale gezondheid

In de Delphistudie van het Trimbos-instituut en het RIVM is met sleutelfiguren consensus bereikt over de definitie van mentale gezondheid. Hieronder is de volledige definitie te vinden.

Met sleutelfiguren uit onderzoek, praktijk, beleid en de doelgroep (jongeren en volwassenen) is consensus verkregen (met 87% van de respondenten die het eens waren) over de volgende definitie van mentale gezondheid, met daarin vier componenten en achttien bouwstenen.

De verschillende perspectieven (doelgroep, onderzoek, beleid en praktijk) geven aan dat mentale gezondheid wordt gekenmerkt door de wijze waarop een individu zich verhoudt tot zichzelf (persoonlijke component), de wijze waarop een individu zich tot anderen verhoudt (sociale component), en de wijze waarop een individu handelt, zich gedraagt of opstelt in het dagelijks leven (functionele component). De wijze waarop naar mentale gezondheid wordt gekeken en hoe hieraan persoonlijk en in de maatschappij betekenis wordt gegeven is de vierde component (perceptieve component). Iedere component van mentale gezondheid bestaat uit meerdere bouwstenen.

Bij de persoonlijke component van mentale gezondheid wordt onderscheid gemaakt in mentale vaardigheden, een positief zelfbeeld, tevredenheid, je goed voelen, persoonlijke ontwikkeling, doelbewust leven, in balans zijn, en een positieve levenshouding.

Bij de sociale component van mentale gezondheid wordt onderscheid gemaakt in erbij horen en meedoen, sociaal functioneren, en empathie.

Bij de functionele component van mentale gezondheid wordt onderscheid gemaakt in persoonlijke grenzen stellen, persoonlijke hulpbronnen, dagelijks functioneren, en actieve houding.

Ten slotte wordt bij de perceptieve component onderscheid gemaakt in het denkbeeld over mentale gezondheid, de eigenschappen van het concept, en de afwezigheid van psychische klachten.

Achtergronddocument Delphistudie ‘Definitie Mentale Gezondheid’

Er worden verschillende termen gebruikt rondom het beschrijven, duiden en definiëren van mentale gezondheid. Hierdoor is het moeilijk om tot een eenduid...

Lees meer >

Delphistudie Definitie Mentale Gezondheid

Er worden verschillende termen gebruikt rondom het beschrijven, duiden en definiëren van mentale gezondheid. Hierdoor is het moeilijk om tot een eenduid...

Lees meer >

‘Mentale gezondheid’ in kaart gebracht

Door het gebruik van verschillende termen voor het beschrijven, duiden en definiëren van de mentale gezondheid is het lastig om tot een eenduidig beeld ...

Lees meer >

Actueel