ConnXionz binnen De Rading

Implementatie van een evidence-based opvoedmethode in de residentiële jeugdzorg

Binnen de residentiële jeugdzorg van De Rading is wereldwijd voor het eerst ervaring opgedaan met de toepassing van ConnXionz, een interventie voor beroepsopvoeders van tieners met ernstige gedragsproblematiek. ConnXionz richt zich op het ontwikkelen van een positief groepsklimaat en de aanpak van sociale, emotionele en gedrags- problemen van de jongeren. De ervaringen van deze pilot zijn positief.

Een proefinvoering van ConnXionz voor beroepsopvoeders en aanvullend de module Triple P Gericht Advies voor ouders vonden gedurende tien maanden plaats bij twee leefgroepen en twee Kamertrainingscentra (KTC’s) van De Rading.

ConnXionz is een toepassing van de Triple P methodiek binnen de residentiële jeugdzorg. Het opvoedprogramma Triple P is aangepast aan deze setting, waarin de pedagogisch medewerkers de beroepsopvoeders zijn. Deze andere setting vereist uiteraard een andere invulling van de methodiek, met name het gezamenlijk binnen een team opvoeden van jongeren vanuit een professie en niet vanuit ouderschap.

Deze pilot ging gepaard met een procesevaluatie en effectstudie van ConnXionz tijdens de tien maanden van uitvoering. De procesevaluatie had tot doel om zicht te krijgen op uitvoering en om ConnXionz door te ontwikkelen tot een goed omschreven methodiek. De effectmeting had tot doel om een eerste indicatie te krijgen van de effectiviteit van ConnXionz met een voormeting en twee nametingen.

Dit rapport doet verslag van deze pilot met bijgaande evaluatie.

Auteur I. de Graaf, M. de Jonge
Auteur

,

Pagina's

48

SKU af1251
Category Rapporten