Erkende interventie: Kansen op werk

Het bevorderen van de arbeidsparticipatie (regulier betaald werk) van mensen met een psychische aandoening. Dit gebeurt in de vorm van ondersteuning van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt die gemotiveerd zijn om weer regulier betaald werk te gaan doen.

Hiermee levert Kansen op werk een bijdrage aan de maatschappelijke participatie van psychisch kwetsbare mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Doelgroep

Het project richt zich op mensen met een psychische aandoening of kwetsbaarheid, die de wens hebben om weer aan het werk te gaan. De psychische klachten kunnen variëren zowel in de mate van ernst, als in mate van chroniciteit (kort- versus langdurend).
De Instroom focust op laagdrempeligheid en zonder classificatie van de zwaarte van de psychische stoornis van de kandidaten. De interventie kan ingezet worden voor de common mental disorders maar uit de praktijk is gebleken dat deze ook voor mensen met ernstige psychische aandoeningen kan worden ingezet.

Aanpak

Het begeleiden van mensen met een psychische kwetsbaarheid bij hun eerste stappen naar re-integratie op de arbeidsmarkt door ze werkfit te maken. Het programma biedt begeleiding naar en op een werkervaringsplaats en bevat een trainingsprogramma. De werkervaringsplaats kan binnen een cliëntenorganisatie als ook binnen een reguliere organisatie of bedrijf zijn.
Op de werkervaringsplaats worden de kandidaten geholpen bij het aanleren van vaardigheden en beroepshouding door de werkbegeleider. Een werkmaatje biedt ondersteuning bij de dagelijkse uitwisseling van de werkzaamheden en privé zaken. Het trainings- en coaching programma bestaat uit tien bijeenkomsten waar aan persoonlijke leerdoelen wordt gewerkt. Tussen werkbegeleider en trainer vindt afstemming plaats. Het traject duurt in principe één jaar.

Materiaal

Beschikbaar zijn:

  • Training "Weer aan het werk...!" - handleiding voor trainers
  • Training "Weer aan het werk...! - werkboek voor kandidaten
  • Draaiboek Het organiseren van 'Kansen op werk - voor coördinatoren in de regio
  • Workshop "Van onmogelijk naar mogelijk" - voor Gemeenten, UWV's en reïntegratiebureaus
  • De handleiding voor werkbegeleiders op de werkervaringsplaats
  • Twaalf korte informatieve filmpjes op YouTube

Onderbouwing

Kansen op werk is een praktijkgerichte interventie en is ontstaan vanuit een samenwerking van cliëntenorganisaties. Cliëntenorganisaties signaleren dat hun leden enerzijds de droom hebben weer aan het werk te gaan (60-70% wil een betaalde baan) en anderzijds heeft men moeite in te voegen in bedrijven of organisaties waar psychische beperkingen onbekend zijn of waarin men er vooroordelen over heeft, waardoor mensen zich er niet veilig voelen. Het opbouwen van vertrouwen in het eigen kunnen en het zich thuis voelen in werk is nodig om de stap naar regulier betaald werk te zetten. Op basis van dit gegeven is de interventie ontwikkeld en uitgewerkt.

Onderzoek

Het project is geëvalueerd (Mors, 2015). Aan kandidaten is gevraagd hoe zij hun werkervaringsplaats en het trainingsprogramma hebben ervaren, en in hoeverre het programma heeft geholpen in het grip krijgen op de problematiek. Voorafgaand is geïnventariseerd welke elementen belangrijk zijn voor begeleiding van re-integratie van de doelgroep. Daarbij is gebruik gemaakt van enkele overzichtsstudies, waarin gegevens van verschillende onderzoeken zijn geanalyseerd en de gegevens uit veldwerk. Voor het literatuuronderzoek is gebruik gemaakt van overzichtsstudies met betrekking tot methoden voor re-integratiebegeleiding van mensen met ernstige psychische aandoeningen (Trimbos, 2013), met basale psychische stoornissen (Bouman, 2015) en met basale stoornissen die slechts door continue begeleiding stabiel blijven (Korevaar, 2014).

Goed onderbouwd

Kansen op Werk heeft de erkenning 'Goed onderbouwd' gekregen.

Download volledige omschrijving